Likabehandlingsplan

C3L:s likabehandlingsplan revideras en gång per år, ofta i samarbete med elever på skolan.

Likabehandling

När elever och personal känner sig trygga i skolan och bemöts med respekt påverkas studiesituationen i positiv riktning. Skolan skall vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Att skydda elever och personal mot sådana handlingar är allas skyldighet och grundar sig på bestämmelser i skollagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

Skolan har även en skyldighet att arbeta förebyggande och främjande för att diskriminering, trakasserier och kränkningar inte ska uppstå. Alla som verkar inom C3L har ett ansvar för att följa och leva upp till de mål och riktlinjer som planen omfattar. Likabehandlingsplanen gäller alla på C3L.

Detta gäller på C3L i Tyresö

På C3L ska ingen diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Ingen deltagare eller anställd ska heller utsättas för annan kränkande behandling som till exempel trakasserier eller mobbning. Den som anmäler att någon utsatts för någon form av kränkande behandling får inte utsättas för repressalier. Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling görs till rektor Carina Frisk.

E-post: carina.frisk@tyreso.se

Åtgärder vid kränkande behandling

Personal, som observerar eller får signal om kränkande behandling, ska alltid ingripa och utreda vad som hänt genom samtal med de inblandade. Detta ska dokumenteras och lämnas till skolledningen. Vid behov beslutar skolledningen om ytterligare åtgärder. Rektor ansvarar då för samtal, vidare dokumentation och utredning med de inblandade. Uppföljning ska pågå tills den som blivit kränkt upplever att kränkningen upphört. Om kränkning från annan studerande inte upphör kan rektor besluta om avstängning i högst två veckor. Därefter förs ärendet vidare till nämnden, som kan besluta om längre tids avstängning eller förvisning i högst ett och ett halvt år. (Skollagen 6 kap 4-7§§).

Förebyggande insatser

  • All verksamhet ska utgå från principen om människors lika värde.
  • Undervisningen ska bedrivas i demokratiska former.
  • Lärarna informerar deltagarna om likabehandlingsplanen vid kursstart.
  • Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på hemsidan.

Kvalitetssäkring

Rektor ansvarar för att utredning, dokumentation, åtgärder och uppföljning dokumenteras och analyseras. Dokumentationen förvaras i närarkivet.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 maj 2024