Företrädesrätt till återanställning

För att ha företrädesrätt till återanställning inom Tyresö kommun krävs att du, när anställningen upphör, har varit anställd i kommunen på vikariat i mer än tolv månader eller i särskild visstidsanställning i nio månader under de senaste tre åren. För att företrädesrätten ska aktualiseras krävs även att du som medarbetare anmäler anspråk om densamma inom en månad efter din sista anställningsdag. Företrädesrätten gäller först från det att anmälan om anspråk inkommit till arbetsgivaren.

Läs gärna igenom informationen på den här sidan innan du skickar in ditt anspråk om företrädesrätt. Anmälan om företrädesrätt görs sedan via ett webbformulär, klicka på länken för anmälan längre ner på den här sidan.

Företrädesrätt till återanställning gäller till arbeten inom den förvaltning där du senaste hade din anställning, för vilka kvalifikationskraven i huvudsak motsvarar de krav som ställdes vid din senaste anställning hos Tyresö kommun. Det innebär i praktiken att du huvudsakligen har företrädesrätt till liknande tjänster, så som barnskötartjänster om du tidigare var anställd som barnskötare.

Från och med första oktober 2022 gäller nya bestämmelser i LAS. Det innebär att du kan kvalificera dig till företräde genom att arbeta nio månader i en särskild visstidsanställning eller genom att arbeta tolv månader på vikariat och/eller särskild visstidsanställning. Företrädesrätt efter nio månader i särskild visstidsanställning gäller endast till andra anställningar i särskild visstidsanställning. Medan företrädesrätt som uppnås efter tolv månades anställning gäller till alla typer av anställningar (särskild visstid, vikariat och tillsvidareanställningar).

  • Du förlorar din företrädesrätt om du tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning.
  • Om det finns flera medarbetare med företrädesrätt till en vakant tjänst, är det den medarbetare med längre anställningstid hos arbetsgivaren som går före den som har kortare anställningstid.
  • Provanställning, tidsbegränsad anställning på grund av hel ålderspension eller som förvaltningschef eller motsvarande funktion samt tidsbegränsad anställning med stöd av Skollagen ger inte företrädesrätt till återanställning.
  • Företrädesrätt till återanställning gäller inte till arbete som måste disponeras för omplacering eller tas i anspråk på grund av förflyttning eller utökad sysselsättningsgrad samt vikariat som vid vikariatets början bedöms vara kortare än 14 kalenderdagar.

Utöver kvalifikationsdagarna gäller följande för att du ska ha möjlighet att lämna anspråk om företrädesrätt till återanställning:

  • Anspråk på företrädesrätten kan göras från den dag du tog emot beskedet om uppsägning på grund av arbetsbrist till och med att en månad förflutit sedan sista anställningsdag.
  • Om du gör anspråk på din företrädesrätt gäller den från den dag då arbetsgivaren tar emot begäran till dess att nio månader förflutit från sista anställningsdagen.
  • Anspråk på företrädesrätten kan göras från det att varsel från arbetsgivaren lämnats om att tidsbegränsad anställning kommer att upphöra till dess att en månad förflutit sedan sista anställningsdag.
  • Om du gör anspråk på din företrädesrätt enligt föregående punkt gäller den från den dag då arbetsgivaren tar emot begäran till dess att nio månader förflutit från sista anställningsdagen.
  • Anspråk på företrädesrätten kan göras när som helst från det att du arbetat sammanlagt mer än nio månader i särskild visstidsanställning eller tolv månader på vikariat under de senaste tre åren, till dess att en månad förflutit från senast arbetade dagen.
  • Om du skickar in anspråk om din företrädesrätt enligt föregående punkt gäller den från den dag då arbetsgivaren tar emot begäran till dess att nio månader förflutit från din senast arbetade dag. En förutsättning för att tiden för företrädesrätt ska förlängas i samband med fler arbetade dagar är att kvalifikationstiden för rätten till företräde fortsatt uppnås vid dessa arbetstillfällen.

Om du har frågor angående företrädesrätt till återanställning kan du kontakta Tyresö kommuns HR-enhet via e-post hr@tyreso.se

Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 maj 2024