Förutsättningar för chefer

Här finns en hög ambitionsnivå både bland kollegor och ledare. Du får chansen att påverka när Tyresö växer och utvecklas. Vår kollegiala, hjälpsamma kultur är en bra plattform att stå på. Vi vill ge dig rätt förutsättningar för att trivas och fortsätta växa här.

För att lyckas i våra uppdrag har Tyresö kommun värdeord som vi följer och agerar efter i förhållande till vårt uppdrag, våra arbetsuppgifter och i relationen till de människor vi möter i arbetet. Genom dessa leder vi Tyresö framåt!

Fokus på resultat – vi gör vårt bästa för Tyresöborna
I Tyresö har vi fokus på ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara resultat. Vi har förståelse för vårt uppdrag och hur det påverkar resultatet. Genom att göra vårt bästa i varje situation efter de förutsättningar som finns skapas värde för Tyresöborna.

Dialog – vi bygger relationer
I Tyresö finns plats för alla. Vi är tillgängliga för Tyresöborna och varandra. Genom aktivt lyssnande skapas bättre förståelse och ömsesidig respekt som leder till delaktighet, samarbete och tydlighet.

Helhetssyn – vi samarbetar
Vi är alla representanter för Tyresö kommun. Allas bidrag är en viktig del i att uppnå Tyresös vision och vi anstränger oss för att förstå varandras roll i helheten. Vi samarbetar konstruktivt för att nå bästa resultat.

Engagemang – vi gör skillnad
Genom vårt engagemang gör vi skillnad för Tyresöborna och varandra varje dag. Ett aktivt intresse, öppenhet och nyfikenhet skapar meningsfullhet och arbetsglädje. Vi hjälper varandra att ha ett hållbart engagemang som ger förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Mod – vi tänker nytt
I Tyresö trivs nya tankar. Genom att vara ärliga och prestigelösa skapar vi ett arbetsklimat där vi vågar prova nya idéer tillsammans. Vi påtalar brister och oegentligheter. Vi lär av våra misstag och växer av våra framsteg.

Tillit – vi tar ansvar
I Tyresö skapar vi trygghet och tillit tillsammans. Vi har en respektfull samtalskultur och arbetsklimat där vi visar respekt för varandras kompetens, litar på att alla löser sin uppgift och ställer upp för varandra.

Som chef och ledare i Tyresö kommun har du en nyckelposition som företrädare för arbetsgivaren och för kommunen. Det är ett formellt uppdrag som innebär ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.

Ditt uppdrag är att leda verksamheten mot bestämda mål och inom fastställda ramar och resurser.

Som chef i Tyresö kommun är du också en ledare. Du är en förebild som skapar delaktighet, engagemang och en känsla av sammanhang där varje medarbetare ser sitt bidrag till helheten.

Som chef kan du förvänta dig ett gott stöd som gör det möjligt för dig att lyckas med ditt uppdrag i Tyresö kommun.

Stödfunktioner

Förutom stöd från din närmsta chef kommer du att ha god tillgång till expertishjälp inom ekonomi, HR, kvalitetsfrågor, kommunikation, projekt, IT, upphandling, juridik.

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

För oss som arbetar i Tyresö kommun är det viktigt att leva upp till medborgarnas krav och förväntningar på god service. Därför har vi skapat verktygen för att nå ett kvalitetsarbete i toppklass där helhetssyn, fokus på resultat och allas delaktighet utgör viktiga hörnstenar. Att vi blev nominerade till Sveriges kvalitetskommun 2017 är ett bevis på att vi är på rätt väg i detta arbete.

Ledarutveckling

Vi satsar på att utveckla ledarskapet i Tyresö kommun genom ett ledarutvecklingsprogram. Programmet som omfattar alla chefer består av ledningsgruppsutveckling parallellt med ledarutveckling och möjlighet till chefscoaching.

Chefsutbildningar

Alla chefer erbjuds interna utbildningar som ett stöd i uppdraget att vara arbetsgivare, ekonomi- och verksamhetsansvarig. 

Chefsforum

Chefsforum är en mötesplats för alla chefer inom kommunen. Syftet är att arbeta med de strategiska målen och skapa en gemensam plattform. Vi träffas på chefsforum fyra gånger per år.

Nya chefer i Tyresö kommun genomgår en introduktion som bland annat innehåller utbildningarna; ny som chef, arbetsmiljö, arbetsrätt, rehabilitering, styrsystem och personalsystem med mera. Vi följer upp introduktionen genom samtal och medarbetarmätningar.

Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 juli 2022