Skolval

Vårdnadshavare till barn folkbokförda i Tyresö kommun väljer skola inför förskoleklass och årskurs 7.

Skolval inför läsåret 2018/2019

Skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 2018/2019 är nu avslutat. Besked om skolplacering kommer skickas ut till vårdnadshavare under vecka 13 eller 14.

Vanliga frågor och svar om skolvalet

Få platser på östra Tyresö till årskurs 7

Tyresö skola samt Strandskolan har idag inga lediga platser i årskurs 6.

Strandskolan kan inför höstterminen 2018 endast erbjuda plats om en nuvarande elev slutar på skolan.

Tyresö skola kommer utöka med en klass (23 elever) i årskurs 7 till höstterminen 2018.

Vilken skola ska jag välja?

I Jämförelseguiden kan du jämföra Tyresös skolor. Där finns information om skolans storlek, var den ligger, kontaktuppgifter, resultat från brukarundersökningar, utbildningsnivå hos personalen och mycket annat.

Jämför skolor i Jämförelseguidenlänk till annan webbplats

grundskolekvalitet.selänk till annan webbplats kan man också jämföra landets grundskolor. Kvalitetsmåtten på webbplatsen utgår från nationella prov och betyg.

Placeringsregler

Huvudregeln är att alla elever ska få plats i den skola vårdnadshavare och barn/elev har valt, det vill säga alla förstahandsval ska så långt som möjligt tillgodoses. Om antalet sökande till en skola överstiger det antal elever som skolan kan ta emot, används följande urvalsgrunder i angiven ordning:

1. Syskonförtur
Syskonförtur gäller vid skolval för elever som ska börja i förskoleklass eller vid val direkt till årskurs 1. Syskonförtur innebär att de elever som har ett syskon i den skola som vårdnadshavare väljer har förtur till plats. Syskonen behöver inte vara biologiska, men ska bo på samma folkbokföringsadress. Syskonförturen gäller endast om det äldre syskonet går i årskurs 1-6 till det läsår valet gäller och endast till vårdnadshavarnas förstahandsval av skola. Fristående skolor har egna intagningsregler.

2. Relativ närhet
Enligt skollagen 9 kap. 15 § första stycket och 10 kap. 30 § första stycket skollagen (2010:800) ska en elev placeras i den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet, detta brukar benämnas närhetsprincipen. Med närhet menas relativ närhet.

Relativ närhet till skolan. En skola nära hemmet innebär inte automatiskt just den skolan som ligger närmast hemmet. Det är den relativa närheten för respektive elev som avses. Med det menas att varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande skolor ska vägas i relation till andra elevers motsvarande avstånd. Beslut fattas utifrån den samlade situationen för alla berörda elever. Med avståndet avses den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan. 

Exempel relativ närhet

Önskad skola är den skola som eleven sökt till. Avståndet till den sökta skolan jämförs med avståndet till en alternativ skola. Den alternativa skolan är elevens närmaste eller näst närmaste skola. Om eleven har sökt till sin närmaste skola blir den alternativa skola den näst närmaste skolan. Om eleven sökt sin näst närmaste skola så blir den alternativa skolan den närmaste skolan. Relativ närhet blir då skillnaden i avstånd mellan dessa skolor. Den elev som har längsta relativa närhet har rätt till platsen på skolan.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 29 mars 2018
Upp