Skolval

Vårdnadshavare till barn folkbokförda i Tyresö kommun väljer skola inför förskoleklass och årskurs 7. Skolvalet för läsåret 2024/2025 är 16 januari–13 februari.

Grundskolor i Tyresö

På skolornas egna sidor kan du läsa mer om respektive skola.

Alla grundskolor

Jämför skolor och läs brukarundersökningar på kommunens webbsida Jämför verksamheter.

Jämför verksamheter

Frågor och svar om skolvalet

 

Ingen föranmälan krävs.

 • Bergfotens skola: 25 januari klockan 18.00
 • Fornuddens skola: 11 januari klockan 18.00
 • Fårdala skola: 16 januari klockan 18.00
 • Hanvikens skola: 24 januari klockan 18.00
 • Krusboda skola: 22 januari klockan 18.00
 • Kumla skola: 16 januari klockan 18.00
 • Njupkärrs skola: 23 januari klockan 18.00
 • Stimmets skola: 25 januari klockan 18.00
 • Sofiebergsskolan: 23 januari klockan 18.00
 • Strandskolan: 18 januari klockan 18.00
 • Tyresö skola: 25 januari klockan 18.00
 • Noblaskolan Brevik 23 januari klockan 18.30

Ingen föranmälan krävs.

Årskurs 7

 • Dalskolan: 18 januari klockan 18.00
 • Nyboda skola: 1 februari klockan 18.00
 • Kumla skola: 17 januari klockan 18.00 – obs! Informationsmötet är vid gamla Fornuddens matsal, Fornuddsvägen 61, framför Fornuddens bollplan.
 • Tyresö skola: 16 januari klockan 18.00

Profilklasser

Tyresö musikklasser på Nyboda skola
Årskurs 4 och 7: 1 februari klockan 18.00

Profilklass idrott på Nyboda skola
Årskurs 7: 1 februari klockan 18.00

Friskola

Engelska skolan
Från årskurs 4: 3 februari klockan 10.00–12.00

Så går valet till

I e-tjänsten rangordnar du önskade skolor. Om ni är två vårdnadshavare måste båda två logga in och godkänna valet.

Du som vårdnadshavare bestämmer själv hur många skolor ni vill önska i skolvalet. Kommunen tillgodoser dina önskemål så långt det är möjligt med hänsyn till platstillgång och Tyresö kommuns skolvalsregler. Om vi inte kan placera på något av era önskemål ges ditt barn en skolplacering i närmaste kommunala skola som har plats. Det behöver inte betyda att det är den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen.

Om du vill ansöka om skolplats eller skolbyte under andra tider på året finns mer information på Skolbyte och inflytt

Placeringsbesked

Placeringsbesked skickas hem via brev i mars/april och finns då även på webbplatsen Mitt skolval.

Skolval till årskurs 7

Om ditt barn redan går i en av Tyresös kommunala skolor med högstadium behöver du inte göra ett aktivt skolval för att visa att ni vill gå kvar på skolan. Ditt barn flyttas då automatiskt upp till årskurs 7 på sin nuvarande skola i Tyresö.

Om ditt barn är folkbokförd i Tyresö och går på en skola utanför kommunen, eller en fristående skola, ber vi dig kontrollera med skolan att du har en plats även till årskurs 7. Vi förutsätter att ditt barn fortsätter på den skola ni valt även i årskurs 7. Om du vill att ditt barn ska delta i skolvalet i Tyresö kommun loggar du in i e-tjänsten Mittskolval under skolvalsperioden för att göra önskemål om skola.

Mer information om att söka till årskurs 7

Mittskolval webbplats Länk till annan webbplats.

Fritidshem

Du ansöker om plats i fritidshem efter att du fått besked om skolplacering. Ansök om fritidshemsplats via e-tjänst, se länk längst ner på sidan.

Barn går i förskolan till och med sista fredagen i juli. Från vecka 31 övergår de till grundskolan och sin förskoleklass. Behöver du omsorg från den 31 juli ansöker du om fritidshem från önskat datum.

Så här söker du till profilklass

Läs mer om Nyboda skolas profilklasser, hur man ansöker och om inträdesprov som krävs till musikklassen.

Nyboda skola Länk till annan webbplats.

Skolskjuts

Om du väljer en skola som ligger långt ifrån din folkbokföringsadress, och samtidigt har kommunala skolor närmare hemmet, kan rätten till skolskjuts upphöra. Rätten till skolskjuts utgår från avståndet till de närmaste kommunala skolorna.

Riktlinjer och avståndsregler för skolskjuts

Placeringsregler

Huvudregeln är att alla elever ska få plats i den skola vårdnadshavare och barn/elev har valt, det vill säga alla förstahandsval ska så långt som möjligt tillgodoses. Om antalet sökande till en skola överstiger det antal elever som skolan kan ta emot, används följande urvalsgrunder i angiven ordning:

1. Syskonförtur

Syskonförtur gäller vid skolval för elever som ska börja i förskoleklass. Syskonförtur innebär att de elever som har ett syskon i den skola som vårdnadshavare väljer har förtur till plats. För att få syskonförtur behöver det äldre syskonet går i årskurs F-5 på den önskade skolenheten när skolvalet görs. Syskonen behöver inte vara biologiska, men ska bo på samma folkbokföringsadress.

2. Relativ närhet

Enligt skollagen 9 kap. 15 § och 10 kap. 30 § skollagen (2010:800) ska en elev placeras i den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet, detta brukar benämnas närhetsprincipen. Med närhet menas relativ närhet.

En skola nära hemmet innebär inte automatiskt just den skolan som ligger närmast hemmet. Det är den relativa närheten för respektive elev som avses. Med det menas att varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande skolor ska vägas i relation till andra elevers motsvarande avstånd. Beslut fattas utifrån den samlade situationen för alla berörda elever. Med avståndet avses den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan. Beräkningen är en automatiserad process.

Exempel relativ närhet

Önskad skola
Önskad skola är den skola som eleven sökt till. Avståndet till den sökta skolan jämförs med avståndet till en alternativ skola.

Alternativ skola
Den alternativa skolan är elevens närmaste eller näst närmaste skola. Om eleven har sökt till sin närmaste skola blir den alternativa skola den näst närmaste skolan. Om eleven sökt sin näst närmaste skola så blir den alternativa skolan den närmaste skolan.

Relativ närhet
Relativ närhet blir då skillnaden i avstånd mellan dessa skolor. Den elev som har längsta relativa närhet har rätt till platsen på skolan.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 juni 2024