Skolval

Vårdnadshavare till barn folkbokförda i Tyresö kommun väljer skola inför förskoleklass och årskurs 7. Skolvalet till läsåret 2023/2024 är öppet mellan 17 januari och 17 februari 2023. Inbjudan till skolvalet skickas i brev till vårdnadshavare under december 2023.

Grundskolor i Tyresö

På skolornas egna sidor kan du läsa mer om respektive skola.

Alla grundskolor

Så går valet till

Under skolvalet loggar du in med BankID på e-tjänsten Mitt skolval.
Tjänsten stödjer inte internet Explorer, välj en annan webbläsare.

I e-tjänsten rangordnar du önskade skolor. Om ni är två vårdnadshavare måste båda två logga in och godkänna valet.

Du som vårdnadshavare bestämmer själv hur många skolor ni vill önska i skolvalet. Kommunen tillgodoser dina önskemål så långt det är möjligt med hänsyn till platstillgång och Tyresö kommuns skolvalsregler. Om vi inte kan placera på något av era önskemål ges ditt barn en skolplacering i närmaste kommunala skola som har plats. Det behöver inte betyda att det är den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen.

Om du vill ansöka om skolplats eller skolbyte under andra tider på året gör du det via kommunens e-tjänstportal.

Skolbyte och inflytt

Placeringsbesked

Placeringsbesked skickas hem via brev i mars eller april och finns även på Mitt skolval.

Skolval till årskurs 7

Om ditt barn redan går i en av Tyresös kommunala skolor med högstadium behöver du inte göra ett aktivt skolval för att visa att ni vill gå kvar på skolan. Ditt barn flyttas då automatiskt upp till årskurs 7 på sin nuvarande skola i Tyresö.

Om ditt barn är folkbokförd i Tyresö och går på en skola utanför kommunen, eller en fristående skola, ber vi dig kontrollera med skolan att du har en plats även till årskurs 7. Vi förutsätter att ditt barn fortsätter på den skola ni valt även i årskurs 7. Om du vill att ditt barn ska delta i skolvalet i Tyresö kommun loggar du in i e-tjänsten under skolvalsperioden för att göra önskemål om skola.

Mer information om att söka till årskurs 7

Fritidshem

Du ansöker om plats i fritidshem efter att du fått besked om skolplacering. Ansök om fritidshemsplats via e-tjänst, se länk längst ner på sidan.

Elever i förskoleklass är inskrivna i fritidshemsverksamheten från det datum du har ansökt om start i fritidshemmet, dock tidigast från och med vecka 33.

Skolskjuts

Om du väljer en skola som ligger långt ifrån din folkbokföringsadress, och samtidigt har kommunala skolor närmare hemmet, kan rätten till skolskjuts upphöra. Rätten till skolskjuts utgår från avståndet till de närmaste kommunala skolorna.

Riktlinjer och avståndsregler för skolskjuts

Vilken skola ska jag välja?

På varje skolas webbsida hittar du information om skolann och resultat från brukarundersökningar.

Alla grundskolor

Placeringsregler

Huvudregeln är att alla elever ska få plats i den skola vårdnadshavare och barn/elev har valt, det vill säga alla förstahandsval ska så långt som möjligt tillgodoses. Om antalet sökande till en skola överstiger det antal elever som skolan kan ta emot, används följande urvalsgrunder i angiven ordning:

1. Syskonförtur

Syskonförtur gäller vid skolval för elever som ska börja i förskoleklass. Syskonförtur innebär att de elever som har ett syskon i den skola som vårdnadshavare väljer har förtur till plats. För att få syskonförtur behöver det äldre syskonet går i årskurs F-5 på den önskade skolenheten när skolvalet görs. Syskonen behöver inte vara biologiska, men ska bo på samma folkbokföringsadress.

2. Relativ närhet

Enligt skollagen 9 kap. 15 § och 10 kap. 30 § skollagen (2010:800) ska en elev placeras i den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet, detta brukar benämnas närhetsprincipen. Med närhet menas relativ närhet.

En skola nära hemmet innebär inte automatiskt just den skolan som ligger närmast hemmet. Det är den relativa närheten för respektive elev som avses. Med det menas att varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande skolor ska vägas i relation till andra elevers motsvarande avstånd. Beslut fattas utifrån den samlade situationen för alla berörda elever. Med avståndet avses den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan. 

Exempel relativ närhet

Önskad skola är den skola som eleven sökt till. Avståndet till den sökta skolan jämförs med avståndet till en alternativ skola. Den alternativa skolan är elevens närmaste eller näst närmaste skola. Om eleven har sökt till sin närmaste skola blir den alternativa skola den näst närmaste skolan. Om eleven sökt sin näst närmaste skola så blir den alternativa skolan den närmaste skolan. Relativ närhet blir då skillnaden i avstånd mellan dessa skolor. Den elev som har längsta relativa närhet har rätt till platsen på skolan.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 december 2022