Kan eleven få skolskjuts om det pågår vägbyggen längs skolvägen?

Skolskjuts beviljas inte för tillfälliga förändringar i vägnätet som till exempel byggarbeten.