Nya skolplatser

Tyresö växer och det finns ett stort behov av fler skolplatser för framtiden. Under 2020 och 2021 genomförde kommunen förstudier för att titta närmare på de lösningsförslag som tagits fram för centrala Tyresö. Syftet är att möta behovet av fler skolplatser, i moderna, ändamålsenliga och hållbara lokaler.

Förstudier

Förstudierna gäller nybyggnation av två grundskolor där Stimmets skola och Njupkärrs skola ligger i dag.

Dessutom utreds var särskolan, som i dag är uppdelad på två skolor, ska ha sin framtida placering i gemensamma lokaler – Nyboda eller Stimmet.

Förslagen har tagits fram i en utredning om skollokaler i centrala Tyresö som kommunen tidigare genomfört. Förstudierna ska ligga till grund för kommande beslut. Varje flytt, om- till- och nybyggnation kommer att bli ett eget projekt med egen tidplan. Förstudierna ska även utreda alternativet att låta externa aktörer bygga och förvalta nya skollokaler och låta fristående aktörer driva verksamheten.

Nyhet om beslut att genomföra förstudier, oktober 2020

Frågor och svar

Förstudierna genomförs under 2020 och 2021 och kommer att ligga till grund för genomförandebeslut. Varje flytt, om- till- och nybyggnation kommer att bli ett eget projekt med egen tidplan. Faktorer som påverkar är också tiden för detaljplanearbete, förstudie, bygglov, upphandling och projektering. Det är mycket som kan hända under dessa processer. Enligt utredningen föreslås att Njupkärrs ny skola byggs först.

Utredningen som ligger till grund för förslagen har tittat på flera olika lösningsalternativ. Det är ont om mark som är lämplig för skolor och det finns möjlighet att utnyttja marken där skolorna ligger mer effektivt. De befintliga lokalerna går dock inte går att anpassas för att möta behoven av skolplatser och skapa moderna, energieffektiva och ändamålsenliga lokaler.

Kommunen har i den tidigare utredningen tittat på flera olika lösningsalternativ och då gjort en sammanställning av skick, ändamålsenlighet och livslängd för de sju befintliga grundskolorna i centrala Tyresö. Njupkärr och Stimmet är båda i stort behov av renovering samt är byggda på stora fastigheter som det finns möjlighet att utnyttja mer effektivt.

Av de möjliga evakueringslösningar som undersökts i utredningen, förespråkas en paviljongskola så centrumnära så möjligt. Dit kan först Njupkärrs skola evakueras och när Njupkärrs nya skola är klar kan paviljongen användas under nybyggnationen av Stimmets skola.

Fr o m januari 2021 är grundsärskolan en egen organisation och planen är att samtliga årskurser i framtiden lokaliseras till samma skola. Förstudierna kommer att titta närmare på vilken av skolorna, Stimmet eller Nyboda, som är lämpligast för ändamålet, samt tidplan för en flytt för de elever som berörs av det.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 juli 2022

Hitta på sidan