Nyanlända elever

Barn- och utbildningsförvaltningens mångfaldsenhet arbetar för att alla elever ska få en så bra start som möjligt i den svenska skolan.

I Tyresös grundskolor finns nyanlända barn från många olika länder, till exempel länder i Latinamerika, Syrien, Thailand och Afghanistan.

Sedan flera år har Tyresö direktplacering av nyanlända elever, vilket också rekommenderas i Skolverkets allmänna råd. Det innebär att kommunen inte har några särskilda förberedelse- eller introduktionsklasser, utan alla elever placeras i en vanlig klass.

Kartläggning och bedömning av kunskaper

För att en nyanländ elev ska få en så bra skolplacering som möjligt kartläggs hens förmågor och kunskaper Skolverkets riktlinjer. Det första mötet sker på mångfaldsenheten, och därefter placeras eleven på en skola i dialog med rektor.

På skolan sker sedan ytterligare kartläggningar där man tar upp allmän information om eleven, förmåga att läsa och skriva samt förmågan till matematiskt tänkande. Därefter sker placering i årskurs och undervisningsgrupp.

Kartläggning av hälsa

Nyanlända elever erbjuds tidigt ett hälsosamtal med skolsköterska och skolläkare. De elever som saknar vaccinering enligt nationella vaccinationsprogrammet erbjuds kompletteringar.

Särskilt stöd

Precis som för alla elever finns det möjlighet till särskilt stöd för nyanlända elever som behöver det för att nå kunskapsmålen. Anpassning av undervisningen, studiehandledning på modersmål och prioriterad timplan är tre exempel på särskilt stöd.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 november 2021