Skolplikt

Alla barn, som är bosatta i Sverige, har skolplikt från höstterminen det år de fyller 6 år till och med vårterminen då barnet går ut årskurs 9. I Sverige har alla barn har en ovillkorlig rätt till utbildning.

Vad innebär skolplikt?

Alla barn, som är bosatta i Sverige, har skolplikt från höstterminen det år de fyller 6 år till och med vårterminen då barnet går ut årskurs 9. I Sverige har alla barn har en ovillkorlig rätt till utbildning.

Vårdnadshavarens skyldigheter

Enligt skollagen har vårdnadshavaren, som i de flesta fall är förälder, ansvar för att se till att barnet kommer till skolan. Vårdnadshavaren har ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och får därför inte hålla barnet hemma från skolan.

Hemkommunens skyldigheter

Enligt skollagen är kommunen (skolan) skyldig att kontrollera att barnet finns i skolan för att få sin utbildning. Skolan ska kontakta hemmet om barnet inte är i skolan och vårdnadshavaren inte anmält frånvaro.

Frånvaro på grund av sjukdom

Om barnet ofta är frånvarande på grund av sjukdom, eller om barnet varit sjukfrånvarande under lång tid, kan rektor begära sjukintyg från vårdnadshavaren.

Otillåten frånvaro

Otillåten frånvaro är skolk eller att barnet är frånvarande utan att ha sökt ledigt. Det kan också vara då barnet begärt ledigt men nekats ledighet.

Anmäls till barn- och utbildningsnämnden

Vid stor frånvaro måste rektor anmäla detta till barn- och utbildningsnämnden i Tyresö. Till anmälan bifogas en redovisning av skolans insatser för att komma tillrätta med situationen.

Vitesföreläggande

Om en vårdnadshavare inte tar sitt ansvar för att barnet ska fullgöra sin skolplikt får hemkommunen förelägga vårdnadshavaren att göra det. Ett föreläggande är ett myndighetsbeslut som måste följas. I Tyresö kommun är det barn- och utbildningsnämnden som fattar beslutet. Kommunen får förena föreläggandet med vite, det vill säga att kommunen kan ansöka hos förvaltningsdomstolen om att vårdnadshavaren ska betala ett penningbelopp om föreläggandet inte följs. I vitesföreläggandet framgår vilka krav vårdnadshavaren ska uppfylla för att slippa vite. Vårdnadshavaren kan överklaga vitesföreläggandet hos förvaltningsdomstolen i Stockholm.

Ett vitesföreläggande kan bli aktuellt enbart i de fall skolplikten inte fullgörs trots att skolan försökt komma tillrätta med situationen på andra sätt, till exempel genom samtal med vårdnadshavare, stödåtgärder eller anmälan till socialnämnden.

Utdömande av vite

Det är förvaltningsdomstolen, och inte Tyresö kommun, som kräver in vitet. Först gör domstolen en ny utredning av ärendet.

Det finns två former av vite:

  • Engångsvite – om barnet är ogiltigt borta från skolan under en längre period.
  • Löpande vite – om barnet är ogiltigt borta från skolan av och till. Detta för att uppmana vårdnadshavaren att ta dagligt ansvar för sitt barns skolgång.

Vitesbeloppet bestäms med hänsyn till vad som är känt om vårdnadshavarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Riktlinjer skolpliktsbevakning för Tyresö kommun , 450.2 kB.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 april 2022