Skolplikt

Alla barn, som är bosatta i Sverige, har skolplikt från höstterminen det år de fyller 6 år till och med vårterminen då barnet går ut årskurs 9. I Sverige har alla barn har en ovillkorlig rätt till utbildning.

Vad innebär skolplikt?

Alla barn, som är bosatta i Sverige, har skolplikt från höstterminen det år de fyller 6 år till och med vårterminen då barnet går ut årskurs 9. I Sverige har alla barn har en ovillkorlig rätt till utbildning.

Vårdnadshavarens skyldigheter

Enligt skollagen har vårdnadshavaren, som i de flesta fall är förälder, ansvar för att se till att barnet kommer till skolan. Vårdnadshavaren har ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och får därför inte hålla barnet hemma från skolan.

Hemkommunens skyldigheter

Enligt skollagen är kommunen (skolan) skyldig att kontrollera att barnet finns i skolan för att få sin utbildning. Skolan ska kontakta hemmet om barnet inte är i skolan och vårdnadshavaren inte anmält frånvaro.

Frånvaro på grund av sjukdom

Om barnet ofta är frånvarande på grund av sjukdom, eller om barnet varit sjukfrånvarande under lång tid, kan rektor begära sjukintyg från vårdnadshavaren.

Otillåten frånvaro

Otillåten frånvaro är skolk eller att barnet är frånvarande utan att ha sökt ledigt. Det kan också vara då barnet begärt ledigt men nekats ledighet.

Anmäls till barn- och utbildningsnämnden

Vid stor frånvaro måste rektor anmäla detta till barn- och utbildningsnämnden i Tyresö. Till anmälan bifogas en redovisning av skolans insatser för att komma tillrätta med situationen.

Penningböter (vitesföreläggande)

Barn- och utbildningsnämnden kan utfärda penningböter till vårdnadshavare om ett skolpliktigt barn inte fullgör sin skolgång och detta beror på att vårdnadshavaren inte tagit sitt ansvar för att få barnet till skolan. ett utfärdande av penningböter sker enbart i de fall skolplikten inte fullgörs trots att skolan försökt komma tillrätta med situationen på andra sätt, till exempel genom samtal med vårdnadshavare, stödåtgärder eller anmälan till socialnämnden.

I vitesföreläggandet framgår vilka krav vårdnadshavaren ska uppfylla för att slippa penningböter. Om kraven uppfylls ges ingen penningböter. Vårdnadshavaren kan överklaga vitesföreläggandet hos Förvaltningsdomstolen i Stockholm.

Utdömande och indrivning av penningböter

Om vårdnadshavaren, trots föreläggande om penningböter, inte ser till att barnet kommer till skolan kan Tyresö kommun ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att penningböter ska utdömas. Det är Förvaltningsrätten, och inte Tyresö kommun, som skickar räkning till vårdnadshavaren. Innan räkning skickas från Förvaltningsrätten gör domstolen en ny utredning av ärendet. Det är även Förvaltningsrätten som avkräver pengarna från vårdnadshavaren.

Olika former av penningböter (vite)

Det finns två former av penningböter.

  • Engångsvite – om barnet är ogiltigt borta från skolan under en längre period.
  • Löpande vite – om barnet är ogiltigt borta från skolan av och till. Detta för att uppmuntra vårdnadshavaren att ta dagligt ansvar för sitt barns skolgång.

Bötesbeloppet bestäms med hänsyn till vad som är känt om familjens ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

 

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 juni 2021