Utredning och ansökan om mottagande i anpassad skola (särskola)

Det är rektor på den kommunala eller fristående förskola/skola där barnet går som ansvarar för att inleda en utredning av om ett barn tillhör anpassad skolas målgrupp. När utredningen är klar ansöker vårdnadshavare om mottagande i anpassad skola. 

Inleda utredning

Rektor ska inhämta ett medgivande från vårdnadshavare och anmäla att utredning har inletts till kommunens barn- och elevhälsa. E-tjänsten som fristående verksamheter ska använda ligger under Företag och Upphandling – Fristående förskolor och skolor.

Det är inte reglerat hur tidigt man kan utreda om ett barn tillhör anpassad skola/särskolans målgrupp. Om det redan i förskolan blir aktuellt att avgöra om ett barn tillhör målgruppen för anpassad skola/särskola, är det rektor som har ansvar för att samråda med barnets vårdnadshavare, informera om särskolan och inhämta medgivande till att inleda en utredning. Därefter ska rektor skyndsamt informera hemkommunens barn- och elevhälsa om att en utredning kommer att inledas.

I anpassad grundskola/grundsärskolan finns ingen förskoleklass. Utredning av om barnet tillhör anpassad skola/särskolans målgrupp kan därför antingen ske under året i förskoleklass i grundskolan, eller medan barnet går kvar på förskolan ett extra år. Om barnet ska börja i förskoleklass är det viktigt att ge information till skolan om att en utredning pågår. Om barnet ska gå kvar på förskolan måste vårdnadshavarna ansöka om uppskjuten skolplikt eftersom förskoleklass omfattas av skolplikten. Om barnet mottagits i särskolan får hen börja i anpassad skola/grundsärskolans åk 1.

Förskolan ansvarar för att den pedagogiska utredningen genomförs enligt Tyresö kommuns riktlinjer och på kommunens blankett. Den psykologiska och den medicinska utredningen brukar genomföras av regionen. Hemkommunen ansvarar för att en social utredning genomförs.

Om en elev, trots skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, inte bedöms kunna uppnå kunskapskraven, och det finns indikationer på att det kan bero på en utvecklingsstörning, är det viktigt att överväga om eleven kan tillhöra målgruppen för anpassad grundskola/grundsärskolan eller anpassad gymnasie/gymnasiesärskolan. Frågan om målgruppstillhörighet kan aktualiseras av skolan eller vårdnadshavare under elevens hela skolgång. Det är rektors ansvar att samråda med vårdnadshavarna, informera om anpassad skola/särskolan och inhämta medgivande till att en utredning om målgruppstillhörighet inleds. Rektor ska även göra anmälan om inledd utredning till Tyresö kommuns barn- och elevhälsa.

Rektor ansvarar för att en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social utredning genomförs enligt Tyresö kommuns riktlinjer och på Tyresö kommuns blanketter.

Chefen för barn- och elevhälsan fattar beslut om målgruppstillhörighet till anpassad gymnasieskola/gymnasiesärskolan. För de flesta elever som ska börja anpassad gymnasieskola/gymnasiesärskolan finns redan en utredning och ett beslut om målgruppstillhörighet eftersom de tidigare har gått i anpassad grundskola/grundsärskolan. Om ett sådant beslut saknas, eller om det av andra skäl bedöms vara nödvändigt, ska hemkommunen se till att en utredning görs för att klargöra om eleven tillhör målgruppen. I de flesta fall räcker det med en bedömning av om den tidigare utredningen ger all nödvändig information. Om beslutet är äldre än ett år vill Tyresö kommun alltid ha in en ny pedagogisk utredning från avlämnande skola (se blankett nedan).

Avlämnande skola ansvarar för att meddela barn- och elevhälsan i Tyresö vilka elever som är aktuella för ansökan till anpassad gymnasieskola/gymnasiesärskolan, samt komplettera med aktuell pedagogisk bedömning. Detta bör ske senast under december månad under elevens sista läsår i anpassad grundskola/grundsärskolan, för att kommunen ska kunna fatta beslut om målgruppstillhörighet innan gymnasievalet. Skolan inhämtar också samtycke från vårdnadshavarna till att Tyresö kommun lämnar beslut om målgruppstillhörighet till gymnasieantagningen.

Samtycke till rekvirering av beslut om målgruppstillhörighet till gymnasieantagningen (blankett) , 26.1 kB.

Pedagogisk bedömning samt samtycke skickas till:
Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Resurssamordnare
135 81 Tyresö

Utredningar som ska genomföras

Utredningen som ligger till grund för beslut om mottagande i särskolan består av fyra delar. Den pedagogiska, psykologiska, medicinska och sociala utredningen.

Pedagogisk bedömning för prövning om mottagande i anpassad grundskola

Vid ansökan till anpassad grundskola ska utlåtande från psykolog, pedagog, kurator och läkare bifogas. Det vanligaste är att en intellektuell funktionsnedsättning är diagnosticerad före det att barnet börjar skolan. För barn som uppmärksammas först när de har börjat skolan, sker utredningen inom skolans och elevhälsans uppdrag.

Bedömningens syfte
Den pedagogiska bedömningen ger svar på frågan om barnet har förutsättningar att nå kunskapsmålen i grundskolan. Av den bedömningen ska det framgå vad förskolan, förskoleklassen eller skolan har gjort för att anpassa undervisningen till barnets behov och vilka resultat det gett.

Så går bedömningen till
En pedagogisk bedömning ska bifogas ansökan om mottagande i anpassad grundskola. Det är viktigt att den pedagogiska bedömningen görs av person med adekvat kompetens, vilket innebär en speciallärare eller specialpedagog.

Den pedagogiska bedömningen ska ge en realistisk bild av barnets förutsättningar att nå kunskapskraven i grundskolans alla ämnen i årskurs 3, 6 eller 9, beroende på barnets ålder. Elever i förskoleklass bedöms utifrån målen i årskurs 3. Förskolebarn bedöms i förhållande till strävansmålen i förskolans läroplan.

Den pedagogiska bedömningen ska också ge en fyllig och allsidig bild av barnet och dennes styrkor och svagheter. Bedömningen ska även beskriva barnets sociala situation och förmågan till kontakt med kamrater och vuxna. Det ska framgå vilka insatser som gjorts i nuvarande verksamhet för att stödja barnets utveckling och vilket resultat de gett.

Slutligen ska den som ansvarar för bedömningen ta ställning till om barnet beräknas kunna uppnå grundskolans kunskapskrav. Bedömningen ska dateras och undertecknas av den som ansvarar för bedömningen.

Psykologisk utredning för prövning om mottagande i anpassad grundskola

Vid ansökan till anpassad grundskola ska utlåtande från psykolog, pedagog, kurator och läkare bifogas.

Det vanligaste är att utvecklingsstörningen är diagnosticerad före det att barnet börjar skolan. För barn som uppmärksammas först när de har börjat skolan, sker utredningen inom skolans och elevhälsans uppdrag.

Utredningens syfte
Den psykologiska utredningen är i de flesta fall gjord innan det görs en ansökan till anpassad grundskola. Om en psykolog har gjort en utredning av barnet och ställt diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, som också kallas psykisk utvecklingsstörning, har barnets vårdnadshavare rätt att ansöka om att barnet ska gå i anpassad grundskola.

För att en psykolog ska ställa diagnosen intellektuell funktionsnedsättning ska hen bedöma att följande tre kriterier är uppfyllda:

  • Barnet har brister i intellektuella funktioner så som slutledningsförmåga, problemlösning, planering, abstrakt tänkande, omdöme, studieförmåga samt förmågan att lära av erfarenheter.
  • Barnet har brister i adaptiv funktionsförmåga, att kunna anpassa sig efter omständigheter i vardagen vilket innebär att barnet jämfört med jämnåriga har ett större behov av stöd i socialt samspel och har svårare att klara sig själv.
  • Bristerna i a) och b) ska ha visat sig under utvecklingsperioden.

Så går utredningen till
En psykologutredning för att undersöka om barnet uppfyller kriterier för intellektuell funktionsnedsättning innefattar bland annat:

  • Psykologisk testning för att undersöka generell begåvning.
  • Intervju med vårdnadshavare och skolpersonal kring barnets fungerande i vardagen.
  • Anamnes, hur har barnet utvecklats genom livet, hur har stödbehovet sett ut?

Utredningen görs under hälso- och sjukvårdslagen och journalförs i barnets psykologiska elevhälsojournal. När utredningen är slutförd sammanfattas psykologen all information och sin bedömning i ett utlåtande, där det också kommer stå om barnet uppfyller kriterier för intellektuell funktionsnedsättning eller inte. Utredning och bedömning redovisas först för vårdnadshavare och sedan för rektor och berörd skolpersonal.

Medicinsk utredning för prövning om mottagande i anpassad grundskola

Vid ansökan till anpassad grundskola ska utlåtande från psykolog, pedagog, kurator och läkare bifogas.

Det vanligaste är att utvecklingsstörningen är diagnosticerad före det att barnet börjar skolan. För barn som uppmärksammas först när de har börjat skolan, sker utredningen inom skolans och elevhälsans uppdrag.

Utredningens syfte
Syftet med den medicinska utredningen är inte att bedöma om barnet har en intellektuell funktionsnedsättning eller att ta ställning till barnets behov av anpassad skola. I det medicinska utlåtandet ska det istället framgå om det går att:

  • fastställa en medicinsk orsak till inlärningssvårigheterna eller om det finns faktorer som brukar vara förknippade med intellektuell funktionsnedsättning
  • kartlägga och tydliggöra eventuella ytterligare funktionshinder som försvårar inlärning
  • urskilja medicinska hinder till antagning i anpassad grundskola om önskemål finns för ansökan.

Så går utredningen till
I de fall utredningen sker via elevhälsan, brukar den medicinska bedömningen göras efter det att den psykologiska utredningen visat på intellektuell funktionsnedsättning. Bristande medicinskt underlag som bifogats ansökan till anpassad grundskola, kan också föranleda en medicinsk utredning. I båda dessa fall bokas tid hos skolläkaren för bedömning. Skolläkaren inhämtar information från tidigare vårdkontakter och tar del av psykolog- och pedagogutlåtande.

Skolläkaren träffar sedan barnet tillsammans med vårdnadshavare. Vid besöket säkerställs att information om diagnos intellektuell funktionsnedsättning delgivits vårdnadshavarna av utredande psykolog och att syftet med besöket är tydligt. Därefter görs en somatisk bedömning av barnet. Remittering till barnmedicinsk mottagning erbjuds för komplett basutredning inklusive genetisk provtagning. I fall av remittering, följs utredningsresultatet upp av remissmottagaren som företrädesvis också utfärdar det medicinska utlåtandet. Detta görs annars av skolläkaren.

Social utredning för prövning om mottagande i
anpassad grundskola

Vid ansökan till anpassad grundskola ska utlåtande från psykolog, pedagog, kurator och läkare bifogas.

Det vanligaste är att en intellektuell funktionsnedsättning är diagnosticerad före det att barnet börjar skolan. För barn som uppmärksammas först när de har börjat skolan, sker utredningen inom skolans och elevhälsans uppdrag.

Utredningens syfte
Syftet med den sociala utredningen i samband med mottagande i anpassad grundskola, är att klarlägga om det finns faktorer i elevens sociala situation i och utanför skolan som kan påverka elevens möjligheter att nå kunskapskraven.

Så går bedömningen till
Den sociala utredningen ska göras av en skolkurator eller externt anlitad kurator. Den bygger på ett samtal mellan kurator och vårdnadshavare och elev (när det är möjligt) samt samtal mellan kurator och någon av elevens pedagoger som känner eleven väl. Elevers utveckling, mognad och möjligheter att ta till sig undervisningen kan påverkas av sociala faktorer såväl i som utanför skolan.

Den sociala utredningen behöver belysa om det finns sociala svårigheter av sådan art, till exempel i elevens nuvarande eller tidigare skolgång eller traumatiska upplevelser i uppväxtmiljön, att det kan medföra att elevens kapacitet och förmågor kan misstolkas. Finns inga sådana omständigheter är det viktigt att detta framgår av bedömningen, så att man till exempel dokumenterar att men inte funnit några sociala faktorer som bedöms ligga till grund för elevens svårigheter.

Den sociala utredningen avser att utesluta andra förklaringar till elevens inlärningssvårigheter än intellektuell funktionsnedsättning och utgör därför ett viktigt komplement till de övriga delarna av utredningen.

Den sociala utredningen ligger tillsammans med de övriga underlagen till grund för det beslut som mottagningsgruppen fattar angående mottagande i anpassad grundskola. De områden som ingår i den sociala utredningen är faktorer i elevens skolmiljö, elevens sociala relationer, faktorer i hemmiljön och situationen i hemmet.

Ansökan om mottagande i anpassad skola/särskolan

När utredningarna är klara ansöker vårdnadshavarna om mottagande i anpassad skola/särskola genom att skicka in nedanstående ansökan tillsammans med de fyra utredningarna.

Ansökan om mottagande i anpassad skola/särskola (blankett) , 154 kB.

Ansökan skickas till:

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Resurssamordnare
135 81 Tyresö

Beslut om mottagande

Handläggningstiden för komplett ansökan är upp till 10 veckor. Ansökan diskuteras och bedöms i mottagningsgruppen för anpassad skola/särskola. Chefen för barn- och elevhälsan fattar sedan beslut om mottagande i den obligatoriska anpaasad skola/särskola samt rekommenderar om eleven i första hand ska läsa ämnen eller ämnesområden. Vårdnadshavarna får hem beslutet per post. Beslutet kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Vårdnadshavarnas medgivande är en förutsättning för mottagande i anpassad grundskola/grundsärskola. Samtliga vårdnadshavare skriver på ett medgivande där de godkänner mottagandet samt ett samtycke till att beslut och underlag skickas till mottagande skola. När medgivande och samtycke inkommer till kommunen kan eleven börja i anpassad skola/särskola så snart som det är praktiskt möjligt. Om eleven av olika skäl går kvar i sin grundskoleklass, ska undervisningen ändå planeras utifrån särskolans tim- och kursplaner.

Information från Skolverket

Frågor och svar om förskoleklass Länk till annan webbplats.

Mottagande i grundsärskolan Länk till annan webbplats.

Allmänna råd om grundsärskola och gymnasiesärskola Länk till annan webbplats.


Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 mars 2023