Grundsärskola

Tyresö kommun erbjuder obligatorisk särskola för elever i årskurs 1-9, samt gymnasiesärskola.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan. Den obligatoriska grundsärskolan ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och omfattar nio år. Därefter kan eleven fortsätta i gymnasiesärskola.

Att gå i särskolan innebär att få ett ökat stöd och därmed förbättrade möjligheter att utvecklas, men innebär också vissa begränsningar när det gäller elevens framtida utbildnings- och karriärmöjligheter.

I grundsärskolan läser eleven antingen efter grundsärskolans eller träningsskolans kursplan. Grundsärskolans kursplan innehåller samma ämnen som grundskolans kursplan. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i kursplanen. Istället för enskilda ämnen, omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

De yngre eleverna i grundsärskolan, årskurs 1-6, går på Stimmets skola. De äldre eleverna, årskurs 7-9, går på Nyboda skola. Båda skolorna har dessutom träningsskola för respektive årskurser.

Hur söker jag plats för mitt barn i särskolan?

Det är rektor på den kommunala eller fristående förskola/skola där barnet går som ansvarar för att inleda en utredning av om ett barn tillhör särskolans målgrupp. När utredningen är klar ansöker vårdnadshavare om mottagande i särskolan.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 1 oktober 2020
Upp