Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd på gymnasiet

För elever på gymnasiet med omfattande behov av särskilt stöd kan extra ersättning sökas hos hemkommunen. Fristående skolor söker tilläggsbelopp och kommunala skolor söker verksamhetsstöd.

Den ersättning huvudmän erhåller för elev folkbokförd i kommunen kallas i Tyresö kommun för programpeng. I skollagen används begreppet grundbelopp. I stort sett samtliga elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. Skolan kan, efter ansökan, också beviljas tilläggsbelopp eller verksamhetsstöd, för elever som har omfattande och kontinuerligt behov av extraordinära stödåtgärder.

Grundbelopp

Enligt skollagen ska grundbeloppet för elev på gymnasieprogram avse ersättning för:

 • undervisning
 • lärverktyg
 • elevhälsa
 • måltider
 • administration
 • mervärdesskatt
 • lokalkostnader.

Grundbeloppet ska även täcka kostnader för stöd i form av extra undervisning, särskild undervisningsgrupp, individualisering och anpassning av lärandesituation kring elever med vanligt förekommande funktionsnedsättningar.

Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd

Ersättning för extraordinära insatser i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och för elever med omfattande stödbehov ges i form av tilläggsbelopp eller verksamhetsstöd.

Beloppet bestäms individuellt utifrån elevens behov. Stödet ska vara direkt kopplat till den enskilde eleven och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullfölja sin skolgång.

Tilläggsbelopp till fristående skola, eller verksamhetsstöd till kommunal skola, är aktuellt först då en extraordinär insats för eleven krävs för att säkerställa inlärningssituationen.

Behoven kan röra sig om:

 • mycket omfattande varaktiga svårigheter hos eleven i socialt samspel och kommunikation
 • medicinska eller fysiska funktionsnedsättningar hos eleven som kräver extraordinära insatser
 • mycket stora inlärningssvårigheter hos eleven.

Belopp kan sökas för elever vars behov tillhör något av följande områden:

 • assistenthjälp
 • anpassning av skollokaler
 • eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen.

Skolan kan inte ansöka om tilläggsbelopp för elever vars behov relaterat till något av följande områden:

 • personligt anpassat kompensatoriskt hjälpmedel i klassrum, till exempel Ipad, stavningsprogram etcetera
 • specialpedagogiska insatser några tillfällen i veckan
 • stöd i något enskilt ämne.

Ansök om tilläggsbelopp eller verksamhetsstöd

Ansökan görs via e-tjänst. I ansökan ska det tydligt anges vilka extraordinära insatser som genomförs för eleven och vilket belopp som söks.

Till ansökan ska bifogas:

 • åtgärdsprogram
 • närvaro
 • studieresultat
 • läkarintyg (om det är relevant).

Till e-tjänst för ansökan Länk till annan webbplats.

Har du frågor om ansökan, kontakta barn- och utbildningsförvaltningen på e-post: barn-utb@tyreso.se. Ange "angående ansökning om tilläggsbelopp eller verksamhetsstöd" i ämnesraden för snabbare hantering.

Beslut om tilläggsbelopp

 • Beslut om tilläggsbelopp lämnas vanligtvis inom sex veckor från ansökningsdatum.
 • Fristående skolor kan överklaga beslut om tilläggsbelopp inom tre veckor från det att beslutet har delgivits skolan. Skrivelsen om överklagan lämnas till:
  Tyresö kommun
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Gymnasieenheten
  Överklagan tilläggsbelopp
  135 81 Tyresö
  Överprövningen görs av förvaltningsrätten.
 • Beslutat belopp betalas ut månadsvis samtidigt med ordinarie grundbelopp (programpeng), om inte annat anges i beslutet.
 • Barn- och utbildningsförvaltningen kommer regelbundet att följa upp ett antal beslut om tilläggsbelopp. Uppföljningsmötena kommer att äga rum på skolorna.

Återkallelseförbehåll

Beslutet om tilläggsbelopp kan komma att återkallas vid ändrade förhållanden, som till exempel att eleven slutar på skolan eller flyttar från kommunen. Skolan har en anmälningsplikt vid sådana ändrade förhållanden. Bifallet belopp ska då återbetalas månaden efter det att eleven har slutat.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 oktober 2023