Skolpeng

Kommunen ska ersätta enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i deras verksamhet.

Skollagen reglerar hemkommunens ersättning till annan huvudman:

  • 9 kap 16§ Förskoleklass annan offentlig huvudman,
  • 9 kap 19-21§ Förskoleklass fristående verksamhet,
  • 10 kap 34§ Grundskola annan offentlig huvudman,
  • 10 kap 37-39§§ Fristående grundskola

Riktlinjer för ekonomisk ersättning

Kommunen betalar ersättning till huvudmän enligt följande:
Prislista Tyresö kommun 2021

Vid mottagande i en fristående skolas verksamhet ska följande avtal för bidrag från kommunen fyllas i av den enskilda verksamheten och barnets vårdnadshavare:

Avtal om ersättning från Tyresö kommun

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Hitta på sidan