Kvalitetsuppföljning

Kommunens kvalitetsenhet genomför tillsyn av samtliga fristående förskolor.

Kommunens kvalitetsenhet genomför tillsyn av samtliga fristående förskolor. En granskningsplan fastställs årligen av kommunstyrelsen.

Granskning av verksamheter där allvarliga brister uppdagats eller misstänks har högsta prioritet. Kommunala förskolor, fristående förskolor och pedagogisk omsorg granskas vart tredje år. Uppföljning av granskade verksamheter genomförs en gång under treårsperioden med fokus på de utvecklingsbehov som framkommit i föregående granskning och utifrån olika dokument och nyckeltal såsom:

  • enhetsplaner
  • riktlinjer
  • analys av nyckeltal
  • resultat och analys av föräldraenkäter
  • inkomna synpunkter och klagomål

Riktlinjer för godkännande och tillsyn av enskild huvudman som bedriver förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Information om tillsyn och granskning

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 26 mars 2019

Hitta på sidan