Förskolepeng

Tyresö kommun ersätter enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i dess verksamhet.

Kommuner är ansvariga för att alla barn 1-5 år, folkbokförda i kommunen, erbjuds plats i förskola. Förskoleplats kan erbjudas i kommunal förskola, i fristående förskoleverksamhet som drivs av en enskild huvudman i kommunen eller i annan kommuns förskoleverksamhet om det finns särskilda skäl.

Kommuner ska ersätta enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i dess verksamhet enligt skollagen 8 kap 12-13, 21-24§§ skollagen (SFS 2010:800).

Riktlinjer för ekonomisk ersättning

Kommunen betalar ersättning till huvudmän enligt följande:
Prislista Tyresö kommun 2021

Avtal om bidrag från Tyresö kommun - huvudmän i andra kommuner

Vid mottagande av barn i en annan kommuns förskoleverksamhet ska ett avtal fyllas i av verksamheten och vårdnadshavaren.
Avtal för ersättning vid placering i en annan kommun

Information för vårdnadshavare och huvudmän vid placering av barn utanför Tyresö kommun

Placering i förskola eller pedagogisk omsorg utanför Tyresö kommun

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 25 januari 2021