Ansöka om att starta pedagogisk omsorg

Vill du starta en pedagogisk verksamhet och driva den som enskild huvudman?

Tidigare kallades den pedagogiska verksamheten för familjedaghem. Fristående pedagogisk verksamhet, som drivs av en enskild huvudman, ska följa:

  • Skollagen, huvudsakligen 25 kapitlet, och andra förordningar
    tillämpliga delar av Läroplanen för förskolan (Lfpö 98), exempelvis gäller värdegrunden även för pedagogisk omsorg,
  • Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk verksamhet,
    förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.

För att få bedriva pedagogisk verksamhet ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses (25 kap 7§). Vid ansökan ska personalens utbildning och erfarenhet styrkas med intyg.

Ansvar

Ansvaret kommunen och enskild pedagogisk verksamhet emellan regleras i skollagen:

  • 2 kap Huvudmän och ansvarsfördelning,
  • 26 kap Tillsyn.

Den enskilde huvudmannen är alltid ansvarig för verksamheten och dess kvalitet (4 kap). Kommunen är tillsynsmyndighet med uppgiften att se till att verksamheten följer lagen samt att ge tips, råd och stöd enligt 26 kap.

Ansökan

Du ansöker om att bli godkänd för att bedriva fristående pedagogisk verksamhet.

Ansökningsblankett för godkännande att bedriva enskild verksamhet med rätt till bidrag , 62.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg , 449.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om ansökningsprocessen

Dokument som ska bifogas ansökan

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 25 april 2019

Hitta på sidan