Ansöka om att bedriva fristående förskola

Vill du starta en fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet och driva den som enskild huvudman?

Enskilda huvudmän ska, liksom kommunala huvudmän, följa:

  • Skollagen och andra förordningar
  • Läroplanen för förskolan (Lpfö 98)
  • Skolverkets Allmänna råd för förskolor
  • Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet

Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Endast den som  genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt får vara rektor för en förskola.

Ansvaret kommunen och enskild verksamhet emellan regleras i Skollagen:

  • 2 kap Huvudmän och ansvarsfördelning,
  • 26 kap Tillsyn

Den enskilde huvudmannen är alltid ansvarig för verksamheten och dess kvalitet (4 kap). Kommunen är tillsynsmyndighet med uppgiften att se till att verksamheten följer lagen samt att ge råd och stöd enligt 26 kap.

Ansökan

Du ansöker om att bli godkänd för att bedriva fristående förskoleverksamhet.

Ansökningsblankett för godkännande att bedriva enskild verksamhet med rätt till bidrag

Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Information om ansökningsprocessen

Dokument som ska bifogas ansökan

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 23 juli 2019

Hitta på sidan