Systematiskt kvalitetsarbete

Skollagen innehåller ett tydligt krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. I och med detta har kravet på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning avskaffats.

Varje huvudman, och rektor har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat.

Av skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare.

Från och med 2017 följs förskolans och grundskolans mål upp i en verksamhetsplan, där verksamhet och resultat analyseras. Varje förskola och skola arbetar med en aktivitetsplan. Aktiviteterna i planen ska ha en tydlig koppling till specifikt nämndmål, kvalitetsgarantier, eller andra krav och utvecklingsbehov. Planering, genomförande och uppföljning av aktiviteterna pågår kontinuerligt. Aktiviteter kan skapas när som helst under året och uppföljning görs månadsvis.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 augusti 2019

Hitta på sidan