Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Lokala mål för förskola och grundskola

Sveriges förskolor och grundskolor styrs av skollagen, läroplaner och nationella förordningar. De nationella målen i skollagen och läroplanerna formuleras till lokala mål på kommunnivå av barn- och utbildningsnämnden.

Mål på kommunnivå

I kommunplanen sätter kommunfullmäktige upp mål för arbetet inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Målen förtydligas årligen i barn- och utbildningsnämndens nämndplan och följs upp i barn- och utbildningsförvaltningens årliga verksamhetsberättelse.

Mål på verksamhetsnivå

Varje verksamhetsområde sätter upp egna mål utifrån de nationella och kommunala målen.

Aktiviteter på enhetsnivå

Varje förskola och skola upprättar en aktivitetsplan. Aktiviteterna i planen ska ha en tydlig koppling till specifikt nämndmål, kvalitetsgarantier, eller andra krav och utvecklingsbehov. Planering, genomförande och uppföljning av aktiviteterna pågår kontinuerligt. Aktiviteter kan skapas när som helst under året och uppföljning görs månadsvis.

Mål på individnivå

För varje elev finns en individuell utvecklingsplan, IUP. I den individuella utvecklingsplanen följer eleven, skolan och vårdnadshavaren gemensamt upp hur långt eleven nått i arbetet mot målen i kursplanerna, och sätter upp mål för den kommande periodens arbete. Planen formuleras i allmänhet i samband med utvecklingssamtal. Elevernas IUP kommer finnas i lärplattformen Vklass, där elev, vårdnadshavare och behörig personal har tillgång till den.

Särskilda handlingsplaner och åtgärdsprogram upprättas för barn i behov av särskilt stöd.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 2 september 2019
Upp