Avgift i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Fakturor för din barnomsorg

 • Fakturan för din barnomsorg avser alltid innevarande månad.
 • Avgiften betalas tolv månader om året, även när ditt barn är ledigt.
 • Betalas inte fakturan senast förfallodagen skickas en skriftlig påminnelse, dröjsmålsränta och en påminnelseavgift tillkommer. Uteblir betalning efter påminnelse, skickas ett inkassokrav.
 • Om någonting ska korrigeras på din faktura görs detta endast en månad bakåt.

Läs mer om fakturor från kommunen såsom autogiro, e-faktura, delbetalning, tillgodo och påminnelse.

Fakturor från Tyresö kommun

Uppdatera dina inkomstuppgifter

Om du inte uppdaterat dina inkomstuppgifter de senaste tolv månaderna kommer du att få en påminnelse via e-post från Tyresö kommun med uppmaning om att logga in på e-tjänstportalen och uppdatera dina uppgifter.

Om hushållets inkomst når upp till maxbeloppet för maxtaxan, behöver du endast gå in och klicka i rutan för maxtaxan, det vill säga att du accepterar högsta avgiften. Om du inte har en skattepliktig inkomst anger du 0 kronor. Vid registrering av inkomst så är det månadsinkomsten före skatt som ska registreras.

För att anmäla eller ändra dina inkomstuppgifter använder du kommunens e-tjänst Inkomständring.
Registrera eller uppdatera inkomständring Länk till annan webbplats.

Räkna ut din avgift

I Tyresö kommun tillämpas maxtaxa inom all förskole- och fritidsverksamhet och från och med den 1 januari 2024 är inkomsttaket 56 250 kronor per månad före skatt.
Avgift för kommunala förskolor, pedagogisk omsorg samt fritidshem baseras på hushållets sammanlagda månadsinkomst. Hushåll i vilka den gemensamma inkomsten är 56 250 kronor eller mer per månad före skatt, betalar maxtaxa.

Frågor och svar om avgifter

 

Från och med den första augusti det år barnet fyller 3 år omfattas barnet av så kallad allmän förskola. Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Barnet får gå på förskola/i pedagogisk omsorg 24 timmar per vecka utan att betala avgift. Den allmänna förskolan är en integrerad del i den vanliga förskolan och följer grundskolans terminer och lov.
För de barn som går mer än 24 timmar per vecka i förskolan betalar vårdnadshavarna avgift. Avgiften beräknas på 65 procent av hushållets inkomst. 3–5 åringar får gå i förskola även under skollov, vårdnadshavarna betalar då avgift under loven.

Här är de vanligaste inkomsterna som är avgiftsgrundande:

 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • pension (ej barnpension)
 • livränta
 • föräldrapenning
 • vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ej den del som utgör ersättning för merkostnad)
 • sjukpenning
 • sjukbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • kontant arbetsmarknadsstöd
 • utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • familjebidrag i form av familjepenning
 • dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga med mer

Vid registrering av inkomst så är det månadsinkomsten före skatt som registreras.

Med hushåll menas ensamstående, makar som är gifta med varandra eller sammanboende par som har eller har haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress. Om barnets föräldrar är folkbokförda på samma adress har de en gemensam plats i barnomsorgen. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomster.

Reduceringen gäller allmän avgiftsfri förskola som ger en reducering på er förskoleplacering om barnet går heltid.

Om ni som föräldrar är folkbokförda på olika adresser och barnet bor växelvis hos er och båda nyttjar barnets placering då ska ni ha varsin plats för barnet. Ni blir därmed platsinnehavare och räkningsmottagare av var sin plats för barnets placering och avgiften baseras på inkomsten i era respektive hushåll. Om det ena hushållet har en högre månadsinkomst så får det hushållet också betala en högre avgift. Barnets avgift kan aldrig överstiga taket för maxtaxan.

Delad faktura innebär att vårdnadshavarna får var sin faktura baserad på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Delad faktura innebär alltså inte att fakturan delas lika mellan vårdnadshavarna.

De båda avgifterna får tillsammans inte vara högre än den högsta avgiften enligt maxtaxans regler.

Den av er som inte mottar en faktura för barnomsorgen idag loggar in på e-tjänsten och avregistrerar er som sambos. Därefter gör du en ansökan till den enhet ni idag har placering på och anger delad faktura.

Mitt barn är ledigt under sommaren, ska avgift ändå betalas?

Du betalar avgift alla årets månader, alltså även när barnet är ledigt på sommaren.

Jag har anmält min inkomst i e-tjänsten men jag får fortfarande faktura på samma avgift som tidigare. Vad ska jag göra?

Kontrollera att du angivit din månadsinkomst (före skatt) och inte årsinkomst. Kontrollera även att båda vuxna i hushållet angett sin inkomst om ni är fler i hushållet.

Jag har haft felaktig inkomst registrerad i fyra månader och fått för höga fakturor. Kan ni rätta de fyra månaderna?

Nej, Tyresö kommun rättar endast en månad bakåt. Det är vårdnadshavarens ansvar att registrera in rätta inkomstuppgifter och att ha koll på sina fakturor. När vi utför avgiftskontrollen kontrolleras hela året och det som varit felregistrerat kommer då att rättas upp.

Varför har jag fått en faktura fastän jag har sagt upp mitt barn plats?
Uppsägningstiden i kommunala förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem är 30 dagar. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden även om barnet slutar tidigare.

Jag ser på augustifakturan att jag får betala för fritidshemsplaceringen för juli månad även fast vi hade sagt upp platsen under sommaren, varför då?

Ny placering inom tre månader efter en uppsägning leder till att avgift debiteras retroaktivt för den mellanliggande perioden.

Avgiftskontroll

Tyresö kommun utför avgiftskontroll och strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det är en rättvise- och trygghetsfråga och alla familjer ska behandlas lika. Det innebär att vi årligen kontrollerar de deklarerade inkomsterna hos Skatteverket och jämför med de inlämnade uppgifterna om inkomst. Placeringarna kontrolleras även att de varit registrerade korrekt på heltid/deltid.

 • Avgiftskontrollen genomförs årligen i början av året och det år som kontrolleras är två år bakåt i tiden.
 • Om ingen inkomst registrerats eller om rutan för maxtaxa har kryssats i omfattas du inte av avgiftskontrollen gällande inkomst, men är fortfarande med gällande placeringarna.
 • Om en familj har betalat för lite skickas en faktura ut på skillnaden i början av året tillsammans med information.
 • Fakturan kommer till den person i hushållet som stod på fakturan under det året som kontrolleras.
 • Om en familj har betalat för mycket görs en återbetalning i början av året. Återbetalningen kommer till den person i hushållet som stod på fakturan under det året som kontrolleras.

Frågor och svar om avgiftskontroll

Jag har betalt för lite under året ni kontrollerar, när kommer fakturan skickas?
Fakturan kommer att skickas i början av året.

Kontrollen sker genom att din deklarerade årsinkomst enligt Skatteverkets register delas med 12. Kommunen får då få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad hos Tyresö kommun.
Barnens placeringar ses även över så att rätt vistelsetid och placering varit registrerad.

Mitt barn har gått heltid på förskola och vi har registrerat maxtaxa, vi har ändå fått en faktura?
Orsaken till det kan vara att ditt barn varit registrerad på halv plats och att det är upprättat nu, men det innebär att ni inte betalt för hel plats.

Bodde ni tillsammans under året vi kontrollerar så har båda ett solidariskt ansvar för att fakturan betalas. Fakturan kommer att skickas till den som var fakturamottagare och avgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst under det året.

Du kan vända dig till kundfakturagruppen som kan hjälpa till med det.
Hur jag kan betala mina fakturor i Tyresö kommun

Jag tror inte att fakturan stämmer, hur gör jag för att få mer information om uträkningen?
När du önskar en detaljerad uträkning av fakturan vill vi ha in det skriftligen.
Skicka din förfrågan till: avgiftskontroll@tyreso.se Därefter gör vi en utredning och mailar information och underlag till dig.

Skatteverkets taxeringsuppgifter finns inte tillgängliga tidigare.

Hur kan jag undvika att få en faktura i avgiftskontrollen även nästa år?
Det gör du genom att se till att hushållet har rätt inkomst registrerad och uppdatera om familjesituationen förändras om du till exempel har separerat eller flyttat ihop med någon.
Ha även koll på din faktura så du ser att du betalar rätt avgift.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 juli 2024