Avfall för företag

Du som har registrerat företag eller är verksamhet i Tyresö hittar här information om vilka kommunala avfallstjänster som finns, samt vilka krav som finns att förhålla sig till.

Mat- och restavfall

Företag och verksamheter ska ha ett abonnemang för hämtning av restavfall genom Tyresö kommun. Tömning av restavfallet sker med fast intervall som varierar mellan 26 och 156 gånger per år. Kärl finns i storlekarna 130/140, 190, 240 , 370 och 660 liter.

Matavfallskärlen töms mot en kostnad enligt gällande avfallstaxa. Verksamheter som sorterar ut sitt matavfall kan minska mängderna av sitt restavfall och därigenom påverka sina rörliga avfallskostnader.

Kärlen är uppmärkta med RFID-tagg samt etikett och tömningarna registreras automatiskt.

Anmälan till matavfallsinsamling

Alla typer av verksamheter såsom skolor, gruppboenden, restauranger, livsmedelsbutiker och kontor kan ansluta sig till matavfallsinsamling. Detta innebär att personalen sorterar ut sina matrester i separata behållare. Om ditt företag eller verksamhet vill sortera ut sitt matavfall behöver du göra en intresseanmälan.

Bygglov kan behövas för nya avfallslösningar

Du kan behöva bygglov för nya avfallslösningar. Exempelvis en ny byggnad för avfallshantering eller för att ställa upp många avfallsbehållare.

Läs mer om bygglov för nya avfallslösningar

Ägarbyte vid flytt/försäljning av fastighet

När en fastighet byter ägare ska fastighetsägaren säga upp sitt avfall- och VA-abonnemang genom att lämna in en påskriven ägarbytesblankett till kommunen.
Tänk på att alla avfallsabonnemang ska stå på fastighetsägaren och inte på verksamheten om du hyr lokal i en fastighet.

Läs mer om ägarbyte

Bygg- och rivningsavfall från företag

Företag och verksamheter som är registrerade i Tyresö kommun, eller som är avtalspart till kommunen kan nyttja kretsloppscentralen mot en avgift. Bygg- och rivningsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall, till exempel tryckimpregnerat trä och slipers tas inte emot från verksamheter och företag. Företag och verksamheter kan lämna bygg- och rivningsavfall på valfri behandlingsanläggning.

Om ett företag utför ombyggnation eller rivningsarbete hos en privatperson räknas det som verksamhetsavfall. Ett företag får inte låna en privatpersons inpasseringskort till kretsloppscentralen för att lämna bygg- och rivningsavfall utan behöver teckna ett eget passerkort för företag och verksamheter.

Beställ passerkort för företag och verksamheter (länk till e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behandlingsanläggningar i Stockholmsområdet

Passerkort till kretsloppscentralen

Detta kan inte lämnas till kretsloppscentralen

Grovavfall

Det bästa är om det finns ett miljörum där det kan stå grovavfallskärl. Har ert företag eller verksamhet inte ett miljörum kan man ställa ut kärl på lämplig plan mark inom er fastighetsgräns. Kontakta Servicecenter om du vill beställa regelbunden hämtning. För behovshämtning av grovavfall kan du använda e-tjänsten nedan.

Debiteras enligt gällande avfallstaxa.

E-tjänst för att beställa hämtning av större grovavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elavfall

Verksamheter och företag kan lämna elavfall på kretsloppscentralen, men behöver lämna ett avlämnarintyg enligt lagstiftningen om spårbarhet av farligt avfall. Har du inget avlämnarintyg kan vi inte ta emot ditt elavfall.

För att lämna elavfall på kretsloppscentralen behöver du:

 • Skapa ett avlämnarintyg på El-kretsens hemsida. Intyget får en QR-kod och dokumentet skapas digitalt eller i pappersform. Detta skall med till kretsloppscentralen vid avlämning av avfallet.
 • Även anmäla elavfallet till Naturvårdsverket innan du lämnar avfallet.
 • Kontakta personalen, som i sin tur scannar koden du fått vid rapportering.

Skapa ett avlämnarintyg hos El-kretsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Rapportera avfallet till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som lämnar elavfall ofta, kan du ladda ner Elkretsens app "Verksamhetsavfall" där du enkelt kan skapa ett avlämnarintyg. Rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister sker då automatiskt.

Läs mer om Verksamhetsavfallsappen Länk till annan webbplats.

Hämtning av elavfall

Du kan även anlita ett godkänt företag som hämtar ditt elavfall, skapar avlämnarintyg och sköter rapportering till Naturvårdsverket innan de transporterar det till en behandlingsanläggning.

Företag och verksamheter kan beställa hämtning av elavfall via kommunen. Kontakta Servicecenter om ni vill starta ett abonnemang för regelbunden hämtning.
Det finns också möjlighet att beställa enstaka hämtningar vid behov via e-tjänsten nedan.
Beställ hämtning av elavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farligt avfall

Farligt avfall från företag och verksamheter får inte lämnas till kretsloppscentralen eller till den Mobila miljöstationen.

Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall men måste själva bekosta omhändertagande av det. De är även skyldiga att rapportera mängd och typ av farligt avfall samt var det transporteras.

Farligt avfall från företag och verksamheter får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning för spårbarhet av farligt avfall.

Företag och verksamheter ska sedan 1 november 2020 rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

De verksamheter som enligt lag ska rapportera in uppgifter till avfallsregistret är:

 • verksamheter som producerar farligt avfall
 • verksamheter som använder farligt avfall
 • verksamheter som transporterar farligt avfall
 • verksamheter som samlar in farligt avfall
 • verksamheter som behandlar farligt avfall
 • verksamheter som mäklar eller handlar med farligt avfall

Vägledning - Rapportera till avfallsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på hur olika verksamheter kan rapportera sitt farliga avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Två sätt att avlämna farligt avfall

Företag och verksamheter har två alternativ för att avlämna sitt farliga avfall. Dessa alternativ beskrivs nedan. Notera att du, oavsett vald lösning, behöver rapportera dina uppgifter om detta till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Anlita ett företag som hämtar

Verksamheten kan vända sig till valfri entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall.

Transportera själv till godkänd anläggning

Företag som innehar transporttillstånd för farligt avfall, eller har anmält transporten till Länsstyrelsen, kan välja att själva transportera detta till valfri godkänd behandlingsanläggning för farligt avfall. Notera att det är bäst att i förväg ringa och anmäla besöket till anläggningen och säkerställa att den tar emot det du vill lämna.

Exempel på behandlingsanläggningar:

 • Ragn-Sells avfallsbehandling AB, Upplands-Bro
 • SRV Återvinning AB, Huddinge
 • Stena Recycling, Enskede (obs! mängdbegränsning)
 • Stena Recycling, Huddinge
 • Stena Recycling, Järfälla
 • SÖRAB, Täby

Avfallslämnande företag ska kunna redovisa vilken typ och mängd av farligt avfall som lämnas, samt vart det transporteras. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, hämtningsdatum, avfallsslag och avfallsmängd.

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten kan dessutom ligga till grund för ditt företags egenkontroll och uppföljningsarbete.

Transportdokumentet ska undertecknas av dig som lämnar avfallet och det ska följa med transportören till anläggningen som tar emot det. Mottagaren ska också underteckna dokumentet när avfallet tas emot. Om transportdokument saknas kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Förvaring av farligt avfall

I verksamheter där farligt avfall regelbundet uppstår, ska avfallet förvaras i godkänt skåp som hindrar och begränsar skador vid en eventuell brand. Entreprenörer som hanterar farligt avfall kan ofta hjälpa dig med förvaringsutrustning. I verksamheter där utrymme för skåp saknas behöver hämtning av faligt avfall budas så snart det uppstår.

Informationsbroschyr om avfallshantering för företag

Broschyr om avfallshantering , 136.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Fettavfall

Kommunen tar hand om och renar avloppsvattnet i Tyresö, men ledningsnätet
är byggt för att ta emot spillvatten från hushåll. Avloppsvatten från
lokaler där livsmedel hanteras kan däremot innehålla mycket fett.

När vattnet kyls ner i ledningssystemet ansamlas fettet på ledningarna och kan orsaka stopp med betydande skador som källaröversvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten. Dessa stopp medför stora kostnader för både kommun och enskilda fastighetsägare.

För att förhindra utsläpp av fett i avloppsledningarna måste verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare. Fetthalten i utsläppt spillvatten vara högst 50 mg/l  efter fettavskiljaren.

Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns en fettavskiljare installerad, eftersom den tillhör en fastighets VA-installation.

Slam- och oljeavfall

Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare.

Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns en oljeavskiljare installerad, eftersom den tillhör fastighetens VA-installation. Även skötsel är fastighetsägarens ansvar.
Fastighetsägaren ansvarar för att den installerade fettavskiljaren är typgodkänd, det vill säga har korrekt dimensionering utifrån den verksamhet som bedrivs i fastigheten.

Fastighetsägaren ställs ansvarig om det stopp eller skador på grund av att oljeavskiljare saknas, är underdimensionerad eller inte fungerar. Uppkommer skador på ledningsnätet på grund av att fastighetsägaren inte uppfyllt sina skyldigheter ska fastighetsägaren ersätta skadan.

Insamling av förpackningar och returpapper

Företag och verksamheter som vill ha en utökad service kan beställa hämtning av förpackningar av valfri entreprenör. Från 1 januari 2022 har Tyresö kommun tagit över ansvaret att samla in returpapper (tidningar och papper). Detta innebär att verksamheter och fastighetsägare behöver upprätta avtal med någon av kommunens godkända entreprenörer. Från och med 1 januari 2024 tar Tyresö kommun över ansvaret för insamling av förpackningar från hushållen.

Läs mer om insamling av föpackningar returpapper

Sorteringsaffischer

Här kan du ladda ner sorteringsaffischer i A3 för att hänga upp i miljörum.

Sorteringsaffischer

Vem ansvarar för avfallshanteringen?

Att alla hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall är viktigt för att hela systemet kring återvinning ska fungera. Det är många som är med och bidrar till att avfallshanteringen ska fungera så bra som möjligt. Kommunen, fastighetsägaren och producenterna har ansvar när det gäller avfallshanteringen. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är tillsynsmyndighet och bevakar att avfallshanteringen uppfyller ställda miljökrav.

Kommunens ansvar

Kommunens avfallsföreskrifter reglerar bland annat fastighetsägarens ansvar, transportvägar för avfallshämtningen och utformningen av avfallsutrymmen. Kommunen ska se till att förutsättningarna för entreprenören och dennes personal blir så gynnsamma som möjligt, och ska i upphandlingen ställa krav på god arbetsmiljö.

Kommunen är också ansvarig för att hushållens mat-, rest-, trädgårds-, grov-, el- och slamavfall samt farligt avfall samlas in och transporteras till behandlingsanläggning.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare ansvarar för att hämtställen och avfallsutrymmen samt transportvägar som ligger på dennes mark uppfyller arbetsmiljökraven.

Fastighetsägaren ska till exempel se till att buskar och träd inte skymmer sikt eller försvårar hämtningen för entreprenören.

Vid fastigheter där entreprenören går in och hämtar kärlen ska fastighetsägaren även se till att det är skottat och sandat på den egna marken samt att transportvägen är en hårdgjord plan yta.

Ägarbyte vid flytt från fastighet
När en fastighet byter ägare ska du som flyttar (säljare) säga upp ditt avfall- och VA-abonnemang genom att lämna in en påskriven ägarbytesblankett.

Läs mer om ägarbyte

Producentansvar

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av lagreglerade producentansvar, exempelvis förpackningar, batterier, bildäck och läkemedel. Insamling och återvinning av förpackningar sker via Förpackningsinsamlingen (FTI AB).

Till FTI (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga eftersom de berör alla. Arbetsmiljöriskerna för avfallshämtare är större och
sjukskrivningarna är fler än för de flesta andra yrkesgrupper. Arbetsmiljö är en viktig och prioriterad fråga i Tyresö. Avfallshämtningen ska kunna ske utan risk för skada på människor och egendom.

På senare år har dock en positiv utveckling skett i och med att tunga och/eller otympliga lyft alltmer ersatts av tekniska lyftanordningar och rullande hantering. Säckar byts till kärl, eller andra behållare, långa, tunga slangdragningar begränsas och hanteringen blir mer och mer automatiserad. I arbetet mot att förbättra arbetsmiljön har flera parter ett ansvar.

Arbetsmiljöverkets villkor för avfallshämtning:

 • hämtning av avfall ska ske på sådant sätt att avfallsarbetarnas arbete inte medför risk att skada personer eller egendom i omgivningen
 • avfallsfordonen ska kunna framföras på körbar väg som är avsedd för denna typ av trafik och fordon
 • sikten och framkomligheten ska vara tillfredsställande så att arbetet kan utföras säkert och utan hög anspänning
 • fordonet får endast backas i samband med vändning och där sikten är fri.

Backning

Enligt Arbetsmiljöverket får backning endast användas i samband med att bilen vänds. Orsaken är att flera olyckstillbud med dödlig utgång har skett i samband med backningar.

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren ansvarar för att ingen mår dåligt eller skadas av jobbet. Arbetsgivaren ska undersöka och åtgärda risker, planera åtgärder, upplysa och utbilda om risker och säkert arbete. Arbetsmiljöarbetet bedrivs vanligtvis genom kontroller och skyddsronder, utifrån föreskrifter från Arbetsmiljöverket, där hämtställen inventeras och granskas ur arbetsmiljösynpunkt.

Skyddsstopp

Om det påträffas brister i arbetsmiljön som fastighetsägaren råder över, ska fastighetsägaren informeras om situationen. Kommunen eller entreprenörer föreslår lämpliga åtgärder för förbättring av arbetsmiljön. Skulle fastighetsägaren inte rätta sig efter kraven eller om situationen är allvarlig kan avfallshämtarens skyddsombud införa skyddsstopp och därmed stoppa avfallshämtningen på fastigheten med omedelbar verkan tills problemet är åtgärdat.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är tillsynsmyndighet och bevakar att avfallshanteringen uppfyller ställda miljökrav.

Miljöenheterna i Haninge, Tyresö och Nynäshamn sitter tillsammans i ett gemensamt kommunalförbund som sköter miljö- och hälsoskyddstillsynen i de tre kommunerna. Förbundet har sina lokaler centralt placerade i Haninge centrum.

Förbundet handlägger dispensansökningar för bland annat kompostering av matavfall och latrin, samt besiktigar slamanläggningar, enskilda avlopp och värmepumpar.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Länk till annan webbplats.

Skada på egendom

Har ni fått skada på er egendom vid avfallshämtning, e-posta till avfall@tyreso.se

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 maj 2023