Kretslopp och avfall

Du som har registrerat företag i Tyresö hittar här information om vilka kommunala tjänster för kretslopp och avfall som finns, samt vilka krav som finns att förhålla sig till.

Kretsloppscentralen

Kom ihåg att ta med ditt passerkort när du ska besöka kretsloppscentralen. Personalen på anläggningen har inte möjlighet att släppa in kunder som saknar passerkort. Nedan kan du läsa hur du skaffar ett inpasseringskort. Vid frågor, kontakta servicecenter.

Verksamheter som är registrerade i kommunen, eller som är avtalspart till kommunen, har rätt att nyttja kretsloppscentralen mot en kostnad. Observera att företag inte får lämna farligt avfall på kretsloppscentralen.

För företagare fungerar inpasseringskortet till kretsloppscentralen som ett "klippkort", där du kan beställa önskat antal besök via e-tjänster eller godkänna enstaka besök direkt vid bommen. Varje inpassering kostar 370 kr inklusive moms.

Beställ ett företagskortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid enstaka besök:
Registrera kortet vid läsaren, följ sedan instruktionerna på kortläsaren så godkänner du att bli debiterad på nästkommande avfallsfaktura och bommen öppnas.

Företag får inte lämna farligt avfall på kretsloppscentralen
Slipers/tryckimpregnerat trä kan lämnas i små mängder, max en släpkärra (3 kubik).

Om inpasseringarna är slut på ditt kort kommer det upp ett meddelande i displayen vid bommen: ANTAL BESÖK SLUT

Om du behöver fler inpasseringar kan du kontakta Servicecenter så laddar de på ditt kort med det antal besök du önskar. Varje extra besök kostar 200 kronor inklusive moms. För företagskort kostar varje inpassering 370 kronor inklusive moms

Godkänn extra inpassering direkt vid bommen

Du som bor i enfamiljshus och har eget avfallsabonnemang kan godkänna att bli debiterad för ett enstaka besök direkt vid bommen. Varje extra besök kostar 200 kronor inklusive moms. Även företag kan godkänna enstaka besök vid bommen, varje inpassering kostar då 370 kronor inklusive moms.

För enstaka besök:
Registrera kortet vid läsaren, följ sedan instruktionerna på kortläsaren så godkänner du att bli debiterad på nästkommande avfallsfaktura och bommen öppnas.

Matavfall

Brukar du ta en kopp kaffe på jobbet? Kaffesumpen som bryggaren lämnar efter sig är så kallat oundvikligt matavfall som kan samlas in och bli till biogas och biogödsel. Som verksamhet/företag i Tyresö kan du efter en dialog med din fastighetsägare ansluta dig till matavfallsinsamlingen. Alla typer av verksamheter såsom skolor, gruppboenden, restauranger, livsmedelsbutiker och kontor kan ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Detta innebär att personalen sorterar ut sina matrester i separata kärl.

När verksamheten har bestämt sig för att sortera matavfall placeras matavfallskärl ut. Verksamheten får även tillhörande papperssäckar som placeras i kärlen samt information om hur sorteringen går till. Har verksamheten mindre avdelningar finns även möjligheten att använda sig av mindre matavfallspåsar med tillhörande påshållare.

Matavfallskärlen töms mot en kostnad enligt gällande avfallstaxa

Nytt pris! Ett 140-literskärl med tömning 1 ggr per vecka kostar 900 kr per år.

Intresseanmälan verksamhet och företaglänk till annan webbplats

Trädgårdsavfall

Många företag och föreningar har trädgård eller grönytor, det kan då vara bekvämt att abonnera på ett kärl och få sitt trädgårdsavfall hämtat. Tänk på att det är fastighetsägaren som måste teckna abonnemangen.

Vad du kan lägga i trädgårdskärlet

Vi hämtar trädgårdsavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel, det vill säga löv, gräs, ogräs, rester från häck och buskar som klippts samt mindre mängder fallfrukt. Det är viktigt att inte slänga exempelvis krukor och påsar i kärlet eftersom trädgårdsavfallet som samlas in ska bli ny kompost/jord. Vi hämtar inte sand, jord, sten, stora grenar eller stubbar.

Jord samt mindre mängd sand och sten kan du lämna som fyllnadsmassor på kretsloppscentralen, grenar sorterar du som ris. För stubbar och större mängder sten och sand, kontakta valfri entreprenör.

Abonnera på ett 370-literskärl trädgårdsavfallskärl. Du behöver inte beställa tömning av ditt kärl. Vi trafikerar din gata varannan fredag från vecka 14 till och med 45, det enda du behöver göra är att ställa fram kärlet när du vill få det tömt.

  • De kunder som har tömning fredagar jämna veckor får tömt från vecka 14 till och med 44.
  • De kunder som har tömning fredagar ojämna veckor får tömt från vecka 15 till och med 45.

Vid tömning ställer du kärlet vid fastighetsgräns/farbar väg senast klockan 06.00 med draghandtaget utåt.

Hämtningsdagarna kan ändras om speciella omständigheter uppstår. Om hämtning skulle utebli, anmäl detta till servicecenter redan nästföljande vardag så att problemet kan åtgärdas så snart som möjligt.

Pris för en hel säsong med möjlighet till 16 tömningar av ett 370-literskärl är 1 200 kronor inklusive moms.
Beställ abonnemang för trädgårdskärllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid periodens slut kan du ställa undan kärlet och sen ställa fram det igen i april nästa år. Vill du avsluta abonnemanget, kontakta Servicecenter så hämtar vi kärlet och avslutar ditt abonnemang. Se till att kärlet är tömt innan vi hämtar tillbaka det.

Pristillägg för exempelvis utkörning/hemtag av kärl.
Läs renhållningstaxan

Farligt avfall

Farligt avfall från företag får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning för transporttillstånd och redovisning av egenkontroll.

Företag ska istället vända sig till valfri entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall. Som avfallslämnande företag ska man kunna redovisa vilken typ och mängd av farligt avfall som man lämnat, samt vart det transporteras. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, hämtningsdatum, avfallsslag och avfallsmängd.

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten kan dessutom ligga till grund för ditt företags egenkontroll och uppföljningsarbete.

Transportdokumentet ska undertecknas av dig som lämnar avfallet och det ska följa med transportören till anläggningen som tar emot det. Mottagaren ska också underteckna dokumentet när avfallet tas emot. Om transportdokument saknas kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Fettavfall

VA-avdelningen tar hand om och renar avloppsvatten i kommunen, ledningsnätet
är byggt för att ta emot spillvatten från hushåll men avloppsvatten från
lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett. När vattnet kyls ner
i ledningssystemet ansamlas fettet på ledningarna och kan orsaka stopp med
betydande skador som källaröversvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten. Dessa stopp medför stora kostnader för både VA-avdelningar och enskilda fastighetsägare.

För att förhindra större utsläpp av fett, ska fetthalten i utsläppt spillvatten vara högst 50 mg/l  efter fettavskiljaren.

För att förhindra utsläpp av fett i avloppsledningarna måste verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare. Fastighetsägaren är den som är ytterst ansvarig för att det finns en fettavskiljare installerad eftersom den tillhör en fastighets VA-installation.

Slam- och oljeavfall

Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare. Utan oljeavskiljare kan oljan nå reningsverket eller sjöar och vattendrag och medföra skada.

Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns en oljeavskiljare installerad, eftersom den tillhör fastighetens VA-installation, även skötsel är fastighetsägarens ansvar.
Fastighetsägaren ansvarar också för att den installerade fettavskiljare är typgodkänd, det vill säga har korrekt dimensionering utifrån den verksamhet som bedrivs i fastigheten.

Det är även fastighetsägaren som ansvarar för stopp eller skada som orsakas av att oljeavskiljare saknas, är underdimensionerad eller inte fungerar. Om skador på ledningsnätet uppstår på grund av att fastighetsägaren inte uppfyllt sina skyldigheter ska fastighetsägaren ersätta skadan.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 20 juli 2020
Upp