Avfall och kretslopp

Du som har registrerat företag i Tyresö hittar här information om vilka kommunala tjänster för kretslopp och avfall som finns, samt vilka krav som finns att förhålla sig till.

Kretsloppscentralen

Inpasseringskort till kretsloppscentralen

Kom ihåg att ta med ditt passerkort när du ska besöka kretsloppscentralen. Personalen på anläggningen har inte möjlighet att släppa in kunder som saknar passerkort.

Verksamheter som är registrerade i kommunen, eller som är avtalspart till kommunen, har rätt att nyttja kretsloppscentralen mot en kostnad. Observera att företag inte får lämna farligt avfall på kretsloppscentralen.

För företagare fungerar inpasseringskortet till kretsloppscentralen som ett "klippkort", där du kan beställa önskat antal besök via e-tjänster eller godkänna enstaka besök direkt vid bommen.

Företag får inte lämna farligt avfall på kretsloppscentralen (observera att tryckimpregnerat virke och slipers klassas som farligt avfall).

Om inpasseringarna är slut på ditt kort kommer det upp ett meddelande i displayen vid bommen: ANTAL BESÖK SLUT

Om du behöver fler inpasseringar kan du kontakta Servicecenter så laddar de på ditt kort med det antal besök du önskar.

Godkänn extra inpassering direkt vid bommen

Du som bor i enfamiljshus och har eget avfallsabonnemang kan godkänna att bli debiterad för ett enstaka besök direkt vid bommen.

För enstaka besök:
Registrera kortet vid läsaren, följ sedan instruktionerna på kortläsaren så godkänner du att bli debiterad på nästkommande avfallsfaktura och bommen öppnas.

Matavfall

Vid anslutning levereras matavfallskärl med tillhörande papperssäck som placeras i kärlet samt information om hur sorteringen går till. Har verksamheten mindre avdelningar finns även möjligheten att använda sig av mindre matavfallspåsar med tillhörande påshållare.

Kärlen töms mot en kostnad enligt gällande avfallstaxa. Verksamheter som sorterar ut sitt matavfall kan minska mängderna av sitt restavfall och därigenom påverka sina rörliga avfallskostnader.

Taxor och priser

Trädgårdsavfall

Vad du kan lägga i trädgårdskärlet

Hämtning av trädgårdsavfall

Fastighetsägare kan teckna ett abonnemang för att få sitt trädgårdsavfall hämtat i ett kärl under säsongen vecka 15 - 46. Vi hämtar ditt trädgårdsavfall och ser till att det får nytt liv som komposterad jordförbättring.

Kärlet rymmer 370 liter och töms varannan fredag från vecka 15 till och med vecka 46. Det enda du behöver göra för att få ditt kärl tömt är att ställa fram det vid fastighetsgräns/farbar väg senast klockan 06.00 med draghandtaget utåt.

Vid periodens slut kan du ställa undan kärlet och sen ställa fram det igen nästa år.

Läs om avgifter för avfallshämtning

Farligt avfall

Farligt avfall från verksamheter får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning för transporttillstånd och redovisning av egenkontroll.

Verksamheter ska istället vända sig till valfri entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall. Som avfallslämnande företag ska man kunna redovisa vilken typ och mängd av farligt avfall som man lämnat, samt vart det transporteras. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, hämtningsdatum, avfallsslag och avfallsmängd.

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten kan dessutom ligga till grund för ditt företags egenkontroll och uppföljningsarbete.

Transportdokumentet ska undertecknas av dig som lämnar avfallet och det ska följa med transportören till anläggningen som tar emot det. Mottagaren ska också underteckna dokumentet när avfallet tas emot. Om transportdokument saknas kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Från den 1 november 2020 ska verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbsida Länk till annan webbplats.

Om du vill göra det enkelt kan du anlita ett godkänt företag som hämtar upp ditt farliga avfall vid din verksamhet och transporterar det till återvinning på en behandlingsanläggning.

Fettavfall

VA-avdelningen tar hand om och renar avloppsvatten i kommunen, ledningsnätet
är byggt för att ta emot spillvatten från hushåll men avloppsvatten från
lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett. När vattnet kyls ner
i ledningssystemet ansamlas fettet på ledningarna och kan orsaka stopp med
betydande skador som källaröversvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten. Dessa stopp medför stora kostnader för både VA-avdelningar och enskilda fastighetsägare.

För att förhindra större utsläpp av fett, ska fetthalten i utsläppt spillvatten vara högst 50 mg/l  efter fettavskiljaren.

För att förhindra utsläpp av fett i avloppsledningarna måste verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare. Fastighetsägaren är den som är ytterst ansvarig för att det finns en fettavskiljare installerad eftersom den tillhör en fastighets VA-installation.

Slam- och oljeavfall

Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare. Utan oljeavskiljare kan oljan nå reningsverket eller sjöar och vattendrag och medföra skada.

Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns en oljeavskiljare installerad, eftersom den tillhör fastighetens VA-installation, även skötsel är fastighetsägarens ansvar.
Fastighetsägaren ansvarar också för att den installerade fettavskiljare är typgodkänd, det vill säga har korrekt dimensionering utifrån den verksamhet som bedrivs i fastigheten.

Det är även fastighetsägaren som ansvarar för stopp eller skada som orsakas av att oljeavskiljare saknas, är underdimensionerad eller inte fungerar. Om skador på ledningsnätet uppstår på grund av att fastighetsägaren inte uppfyllt sina skyldigheter ska fastighetsägaren ersätta skadan.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 18 juni 2021