Avfall för företag

Du som har registrerat företag eller är verksamhet i Tyresö hittar här information om vilka kommunala avfallstjänster som finns, samt vilka krav som finns att förhålla sig till.

Mat- och restavfall

Företag och verksamheter ska ha ett abonnemang för hämtning av restavfall genom Tyresö kommun. Tömning av restavfallet sker med fast intervall som varierar mellan 26 och 156 gånger per år. Kärl finns i storlekarna 130/140, 190, 240 , 370 och 660 liter.

Matavfallskärlen töms mot en kostnad enligt gällande avfallstaxa. Verksamheter som sorterar ut sitt matavfall kan minska mängderna av sitt restavfall och därigenom påverka sina rörliga avfallskostnader.

Kärlen är uppmärkta med RFID-tagg samt etikett och tömningarna registreras.

Anmälan till matavfallsinsamling

Alla typer av verksamheter såsom skolor, gruppboenden, restauranger, livsmedelsbutiker och kontor kan ansluta sig till matavfallsinsamling. Detta innebär att personalen sorterar ut sina matrester i separata behållare. Om ditt företag eller verksamhet vill sortera ut sitt matavfall behöver du göra en intresseanmälan.

Passerkort till kretsloppscentralen

Företag och verksamheter som är registrerade i kommunen, eller som är avtalspart till kommunen, har rätt att nyttja kretsloppscentralen mot en avgift.

Se avgift i avfallstaxan

Företag och verksamheter får inte lämna farligt avfall på kretsloppscentralen (observera att tryckimpregnerat virke och slipers klassas som farligt avfall).

För företagare och verksamheter fungerar passeringskortet som ett "klippkort", där du kan beställa önskat antal besök via e-tjänster eller godkänna enstaka besök direkt vid bommen på Kretsloppscentralen.

Beställ passerkort för företag och verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grovavfall

Det bästa är om det finns ett miljörum där det kan stå grovavfallskärl. Har ert företag eller verksamhet inte ett miljörum kan man ställa ut kärl på lämplig plan mark inom er fastighetsgräns. Kontakta Servicecenter om du vill beställa regelbunden hämtning. För behovshämtning av grovavfall kan du använda e-tjänsten nedan.

E-tjänst för att beställa hämtning av större grovavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elavfall

Företag och verksamheter behöver registrera sitt elavfall på El-kretsens webbsida för att få ett avlämnarintyg. Detta ska visas upp för personalen på kretsloppscentralen för att du ska få lämna elavfall. Kontakta Servicecenter om er verksamhet vill starta abonnemang för regelbunden hämtning av elavfall. Det finns även möjlighet att beställa hämtning av elavfall vid behov via våra e-tjänster.

Elavfall klassas som farligt avfall, vilket omfattas av rapporteringskrav från Naturvårdsverket sedan november 2020. Rapportering sker via El-kretsens webbsida.

Skapa ett avlämnarintyg här Länk till annan webbplats.

Du kan anlita ett godkänt företag som hämtar upp ditt elavfall vid din verksamhet, skapar avlämnarintyg och sköter rapportering till naturvårdsverket innan de transporterar det till återvinning på en behandlingsanläggning.

För dig som lämnar elavfall ofta kan du ladda ner Elkretsens app "Verksamhetsavfall" där du enkelt kan skapa ett avlämnarintyg. Rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister sker sedan automatiskt.

Läs mer om Verksamhetsappen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farligt avfall

Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall men måste själva bekosta omhändertagande av det. De är även skyldiga att rapportera mängd och typ av farligt avfall samt var det transporteras.

Farligt avfall från företag och verksamheter får inte lämnas till kretsloppscentralen eller till den Mobila miljöstationen.

Farligt avfall från företag och verksamheter får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning för spårbarhet av farligt avfall.

Företag och verksamheter ska sedan 1 november 2020 rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

De verksamheter som enligt lag ska rapportera in uppgifter till avfallsregistret är:

 • verksamheter som producerar farligt avfall
 • verksamheter som använder farligt avfall
 • verksamheter som transporterar farligt avfall
 • verksamheter som samlar in farligt avfall
 • verksamheter som behandlar farligt avfall
 • verksamheter som mäklar eller handlar med farligt avfall

Vägledning - Rapportera till avfallsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på hur olika verksamheter kan rapportera sitt farliga avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Två sätt att avlämna farligt avfall

Företag och verksamheter har två alternativ för att avlämna sitt farliga avfall. Dessa alternativ beskrivs nedan. Notera att du, oavsett vald lösning, behöver rapportera dina uppgifter om detta till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Anlita ett företag som hämtar

Verksamheten kan vända sig till valfri entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall.

Transportera själv till godkänd anläggning

Företag som innehar transporttillstånd för farligt avfall, eller har anmält transporten till Länsstyrelsen, kan välja att själva transportera detta till valfri godkänd behandlingsanläggning för farligt avfall. Notera att det är bäst att i förväg ringa och anmäla besöket till anläggningen och säkerställa att den tar emot det du vill lämna.

Exempel på behandlingsanläggningar:

 • Ragn-Sells avfallsbehandling AB, Upplands-Bro
 • SRV Återvinning AB, Huddinge
 • Stena Recycling, Enskede (obs! mängdbegränsning)
 • Stena Recycling, Huddinge
 • Stena Recycling, Järfälla
 • SÖRAB, Täby

Avfallslämnande företag ska kunna redovisa vilken typ och mängd av farligt avfall som lämnas, samt vart det transporteras. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, hämtningsdatum, avfallsslag och avfallsmängd.

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten kan dessutom ligga till grund för ditt företags egenkontroll och uppföljningsarbete.

Transportdokumentet ska undertecknas av dig som lämnar avfallet och det ska följa med transportören till anläggningen som tar emot det. Mottagaren ska också underteckna dokumentet när avfallet tas emot. Om transportdokument saknas kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Fettavfall

VA-avdelningen tar hand om och renar avloppsvatten i kommunen, ledningsnätet
är byggt för att ta emot spillvatten från hushåll men avloppsvatten från
lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett. När vattnet kyls ner
i ledningssystemet ansamlas fettet på ledningarna och kan orsaka stopp med
betydande skador som källaröversvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten. Dessa stopp medför stora kostnader för både VA-avdelningar och enskilda fastighetsägare.

För att förhindra större utsläpp av fett, ska fetthalten i utsläppt spillvatten vara högst 50 mg/l  efter fettavskiljaren.

För att förhindra utsläpp av fett i avloppsledningarna måste verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare. Fastighetsägaren är den som är ytterst ansvarig för att det finns en fettavskiljare installerad eftersom den tillhör en fastighets VA-installation.

Slam- och oljeavfall

Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare. Utan oljeavskiljare kan oljan nå reningsverket eller sjöar och vattendrag och medföra skada.

Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns en oljeavskiljare installerad, eftersom den tillhör fastighetens VA-installation, även skötsel är fastighetsägarens ansvar.
Fastighetsägaren ansvarar också för att den installerade fettavskiljaren är typgodkänd, det vill säga har korrekt dimensionering utifrån den verksamhet som bedrivs i fastigheten.

Det är även fastighetsägaren som ansvarar för stopp eller skada som orsakas av att oljeavskiljare saknas, är underdimensionerad eller inte fungerar. Om skador på ledningsnätet uppstår på grund av att fastighetsägaren inte uppfyllt sina skyldigheter ska fastighetsägaren ersätta skadan.

Sorteringsaffischer

Här kan du ladda ner sorteringsaffischer i A3 för att hänga upp i miljörum.

Sorteringsaffischer

Insamling av förpackningar och returpapper

Företag och verksamheter som vill ha en utökad service kan beställa hämtning av förpackningar av valfri entreprenör. Från 1 januari 2022 tar Tyresö kommun över ansvaret att samla in returpapper (tidningar och papper). Detta innebär att verksamheter och fastighetsägare behöver upprätta avtal med någon av kommunens godkända entreprenörer.

Läs mer om insamling av förpackningar och returpapper

Vem ansvarar för avfallshanteringen?

Vad har kommunen, fastighetsägaren och producenterna för ansvar när det gäller avfallshanteringen? Arbetsmiljöfrågor är viktiga eftersom det berör alla. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är tillsynsmyndighet och bevakar att avfallshanteringen uppfyller ställda miljökrav.

Kommunens ansvar

Kommunens avfallsföreskrifter reglerar bland annat fastighetsägarens ansvar, transportvägar för avfallshämtningen och utformningen av avfallsutrymmen. Kommunen ska se till att förutsättningarna för entreprenören och dennes personal blir så gynnsamma som möjligt, och ska i upphandlingen ställa krav på god arbetsmiljö.

Kommunen är också ansvarig för att hushållens mat-, rest-, trädgårds-, grov-, el- och slamavfall samt farligt avfall samlas in och transporteras till behandlingsanläggning.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare ansvarar för att hämtställen och avfallsutrymmen samt transportvägar som ligger på dennes mark uppfyller arbetsmiljökraven.

Fastighetsägaren ska till exempel se till att buskar och träd inte skymmer sikt eller försvårar hämtningen för entreprenören.

Vid fastigheter där entreprenören går in och hämtar kärlen ska fastighetsägaren även se till att det är skottat och sandat på den egna marken samt att transportvägen är en hårdgjord plan yta.

Producentansvar

För de flesta typer av förpackningar har producenterna, Förpackning & tidningsinsamlingen AB (FTI) ansvaret för insamling och återvinning.

Till FTI (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga eftersom de berör alla. Arbetsmiljöriskerna för avfallshämtare är större och
sjukskrivningarna är fler än för de flesta andra yrkesgrupper. Arbetsmiljö är en viktig och prioriterad fråga i Tyresö. Avfallshämtningen ska kunna ske utan risk för skada på människor och egendom.

På senare år har dock en positiv utveckling skett i och med att tunga och/eller otympliga lyft alltmer ersatts av tekniska lyftanordningar och rullande hantering. Säckar byts till kärl, eller andra behållare, långa, tunga slangdragningar begränsas och hanteringen blir mer och mer automatiserad. I arbetet mot att förbättra arbetsmiljön har flera parter ett ansvar.

Arbetsmiljöverkets villkor för avfallshämtning:

 • hämtning av avfall ska ske på sådant sätt att avfallsarbetarnas arbete inte medför risk att skada personer eller egendom i omgivningen
 • avfallsfordonen ska kunna framföras på körbar väg som är avsedd för denna typ av trafik och fordon
 • sikten och framkomligheten ska vara tillfredsställande så att arbetet kan utföras säkert och utan hög anspänning
 • fordonet får endast backas i samband med vändning och där sikten är fri.

Backning

Enligt Arbetsmiljöverket får backning endast användas i samband med att bilen vänds. Orsaken är att flera olyckstillbud med dödlig utgång har skett i samband med backningar.

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren ansvarar för att ingen mår dåligt eller skadas av jobbet. Arbetsgivaren ska undersöka och åtgärda risker, planera åtgärder, upplysa och utbilda om risker och säkert arbete. Arbetsmiljöarbetet bedrivs vanligtvis genom kontroller och skyddsronder, utifrån föreskrifter från Arbetsmiljöverket, där hämtställen inventeras och granskas ur arbetsmiljösynpunkt.

Skyddsstopp

Om det påträffas brister i arbetsmiljön som fastighetsägaren råder över, ska fastighetsägaren informeras om situationen. Kommunen eller entreprenörer föreslår lämpliga åtgärder för förbättring av arbetsmiljön. Skulle fastighetsägaren inte rätta sig efter kraven eller om situationen är allvarlig kan avfallshämtarens skyddsombud införa skyddsstopp och därmed stoppa avfallshämtningen på fastigheten med omedelbar verkan tills problemet är åtgärdat.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är tillsynsmyndighet och bevakar att avfallshanteringen uppfyller ställda miljökrav.

Miljöenheterna i Haninge, Tyresö och Nynäshamn sitter tillsammans i ett gemensamt kommunalförbund som sköter miljö- och hälsoskyddstillsynen i de tre kommunerna. Förbundet har sina lokaler centralt placerade i Haninge centrum.

Förbundet handlägger dispensansökningar för bland annat kompostering av matavfall och latrin, samt besiktigar slamanläggningar, enskilda avlopp och värmepumpar.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Länk till annan webbplats.

Skada på egendom

Har ni fått skada på er egendom vid avfallshämtning, e-posta till avfall@tyreso.se

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 januari 2022