Lokalbidrag

Lokalbidrag utgår till föreningar som använder lokaler avsedda för barn- och ungdomsverksamhet. Sista ansökningsdag är den 1 december.

Syftet med lokalbidraget är att skapa lokalresurser till föreningarnas verksamheter. I första hand erbjuds kommunägda lokaler i skolor, fritids-, frilufts- och föreningsgårdar samt idrottsanläggningar. Lokalbidrag utgår enbart till lokaler avsedda för barn- och ungdomsverksamhet. För lokaler såsom till exempel kontor, administration och förråd utgår inget lokalbidrag.

Villkor

Förening med aktiviteter som av olika anledningar inte kan inrymmas i kommunägda lokaler utan bedrivs i förhyrd eller egen lokal kan erhålla lokalbidrag efter kultur- och fritidsnämndens prövning.

Bidragets storlek

Bidrag utgår med av kultur- och fritidsnämnden fastställda belopp per deltagare och närvarotillfälle. Högst en aktivitet per dag och högst 30 deltagare per sammankomst. Beloppet fastställs av nämnden inför varje nytt år.

Ansökan

Kontakta enheten kultur, friluft och föreningsstöd på Tyresö kommun för mer information:

fritid@tyreso.se

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 2 april 2019
Upp