VA-taxa

Från årsskiftet ändrades avgifterna för vatten och avlopp. Nya dagvattenavgifter infördes och fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader förändrades.

Brev om nya VA-taxan skickades ut till alla våra kunder i mitten på december 2018.
Informationsbrev om VA-taxan 2018

Förändringar från 1 januari 2018

  • Avgiften för avlopp delas upp i spillvatten och dagvatten. Fastigheter som berörs av dagvattentaxan är de som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.
  • Den fasta kostnaden kommer att utgöra en större del än den rörliga kostnaden
  • Priset per kubikmeter levererat färskvatten inkl. omhändertagande av spillvatten sänks från 24,84 till 23,00 kronor (inklusive moms)
  • Avgifterna höjs på grund av ökade kostnader hos Stockholm Vatten och Avfall AB samt på grund av ökade avskrivningar och kapitalkostnader för verksamheten.

Ladda ner/skriv ut mini-taxan

Ladda ner/skriv ut den kompletta VA-taxan

Den huvudsakliga förändringen i nya taxan är att avgiften för dagvatten har tillkommit som en egen kategori. Tidigare var dagvatten inbakad i avgiften för ”avlopp” som nu delas upp i två kategorier, nämligen dagvatten respektive spillvatten.

Avgifterna sätts rättvist enligt nyttoprincipen

Den nya taxan är utformad för att uppnå en mer rättvis fördelning av abonnentens verkliga kostnader. Den baseras på ett förslag som tagits fram av branschorganisationen Svenskt Vatten. De som berörs av dagvattentaxan är de fastigheter som är anslutna till kommu­nalt vatten och avlopp.
Karta över Tyresös VA-verksamhetsområde.

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

Lagen reglerar kommuners skyldighet att erbjuda tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Enligt lagen ska kostnaderna för dagvatten fördelas mellan de abonnenter som är anslutna till kommunens anordningar för omhändertagande av dagvatten. För att uppnå detta kompletteras nu brukningsavgifterna med avgifter för dagvatten. VA-taxans nivå ska bestämmas så att verksamhetens ekonomiska resultat blir plus minus noll enligt självkostnadsprincipen.

2017
Fast avgift 29 % och rörlig avgift 71 %

2018
Fast avgift 41 % och rörlig avgift 59 %

Som följd av den förändrade taxekonstruktionen så sänks priset per kubikmeter levererat färskvatten och omhändertagande av avloppsvatten från 24,84 till 23,00 kronor (inklusive moms).

Kommunens behandlingskost­nader för spillvatten ökar hos Stockholm Vatten och Avfall AB i Henriksdals­anläggningen. Orsakerna till kostnadsökning­arna hänger samman med Stockholms utbyggnad av avloppsrening samt förstärkningen av dricksvattenproduktionen. Denna kommer att pågå under kommande år för att klara nya miljö­krav, samt den växande regionens behov av ökad vattenproduktion och behand­lingsresurser för avlopp i sina anläggningar.

Kundens taxa baseras på bostadstyp, om du är ansluten till dagvatten eller inte och den faktiska vattenförbrukningen.

För Typhus A* som använder alla vattentjänsterna innebär den nya taxan en kostnadsökning på cirka 390 kronor per kvartal. De fastigheter som endast använder dricksvatten- och spillvattentjänsten får en marginell minskning av den fasta avgiften.

Prisexempel brukningsavgift VA-taxa 2018

Exemplet nedan gäller för Typhus A* som är ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten. Observera att en villa ska betala en bostadsenhet/lägenhetsavgift.

Fast kostnad inklusive moms
Fast avgift 1 884 kr
Bostadenhetsavgift 378 kr
Dagvatten fastighet 1 293 kr
Dagvatten gata 312 kr

Rörlig kostnad inklusive moms
Förbrukningsavgift (färskvatten) 23 kr/m3
I kubikmeterpriset ingår omhändertagande av spillvatten.

* Typhus A är ett friliggande källarlöst enbostadshus med en våningsyta om 150 m2 inklusive garage 15 m2, tomtyta 800 m2 och vattenförbrukning om 150 m3/år. Typhus används som ett standardiserat sätt att statistiskt jämföra VA-kostnader för olika verksamheter och kommuner. Storleken på byggnadsyta påverkar dock inte brukningsavgifternas nivå.

Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter.

De som berörs av dagvattentaxan är de som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Vi har i vår databas en förteckning över de fastigheter som har en dagvattenlösning i anslutning till sin fastighet*.

Kommunen har förberett fördelningen genom att identifiera:

  • inom vilka geografiska områden och vilka fastigheter som berörs av dagvattentaxan
  • kommunens driftkostnader för dagvattenhanteringen
  • investeringsutgifter och dess kapitalkostnader
    fördelningen av dagvatten för fastigheter respektive gatumark**
  • och kombinerat typkoder (fastighetstyper) och avrinningskoefficienter (olika beroende på ytskiktet, exempelvis gräs, asfalt eller hustak).

*Dagvatten fastighet betalas av alla de fastigheter som är ansluten med sitt dagvatten från stuprör, gårdsbrunnar eller dräneringar till ledningar i kommunens VA-nät.

**Gatumark/allmän platsmark är den mark som tillhör alla, såsom torg, gator och parker. Alla enskilda fastigheter med anslutning mot gata betalar dagvattenavgift för gata, definierad som "Dagvatten gata" i VA-taxan.
Trafikverket och kommunens gatuenhet samt andra ägare av kommersiella fastigheter är också med och betalar för dagvattenhanteringen för de vägområden som definieras som allmän platsmark.

Rörlig avgift beräknas utifrån vattenförbrukningen.

Fast avgift betalas av alla kunder för att täcka allmänna verksamhetskostnader, till exempel administration, personalresurser, maskiner, fordon och utrustningsbehov samt lokal- och kapitalkost­nader. Skötsel av pumpstationer och vårt vattentorn.

Brukningsavgift innebär den rörliga och fasta avgiften, den är inte kopplad till anläggningsavgiften.

Dagvatten är bland annat regnvatten, vatten från snösmältning samt vatten från husdräneringar.

Spillvatten är hushållsavloppsvatten från kök, WC, bad, disk och tvätt.

Dagvatten fastighet är den avgiftsdel som betalas av varje fastighet som är ansluten med sitt dagvatten från stuprör, gårdsbrunnar eller dräneringar till ledningar i kommunens VA-nät.

Dagvatten gata är det vatten som uppstår vid avvattning av vägar, parker, torg etc. och denna särskilda avgift ska täcka kostnaderna för underhåll, drift, skötsel och förnyelse av ledningar och dagvattenanläggningar (dagvattendammar, fördröjningsmagasin etcetera)

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 september 2018
Upp