Tillsyn av enskilt avlopp

Under perioden 2016-2022 pågår tillsyn av enskilda avlopp på Yttre Brevik. Målet är att minska risken att smittämnen når våra badvikar och att näringsämnen bidrar till övergödning av vattendrag.

Tillsyn för miljöns skull

Tillsynen utförs av Tyresö kommuns miljökontor Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF). Tillsynen gäller enskilda avlopp i områden som inte kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp inom de närmaste 15-30 åren. Det är viktigt att enskilda avlopp uppfyller gällande krav för att undvika utsläpp i vår miljö.

Vad innebär tillsynen för fastighetsägaren?

Som fastighetsägare med eget avlopp ansvarar du för att ha aktuella tillstånd och att avloppet fungerar som det ska, så att ditt avlopp inte förorenar eller gör någon sjuk. Det är SMOHF som avgör om avloppet är godkänt och om det uppfyller miljökravet. Om anläggningen inte uppfyller miljökraven måste du som fastighetsägare åtgärda felen. Vet du redan nu att din anläggning inte uppfyller gällande krav på rening av avloppsvatten kan du ansöka om tillstånd för att anlägga ett nytt avlopp innan tillsynen.

Läs mer om tillstånd och miljökrav Länk till annan webbplats.

Efter tillsynen

Efter tillsynen får du del av resultatet av tillsynen och information om eventuella brister som du måste åtgärda.

Tidplan för tillsyn

Tillsynen görs i ett område i taget. Då inspekteras alla fastigheter i det området, utom de som är obebyggda, har avloppsanordningar som är nyare än fem år eller fastigheter med minireningsverk som har fått tillstånd.

Tidplan för tillsyn av enskilda avlopp i Tyresö

År

Område

Antal fastigheter

2019

Breviksmarsområdet och nedåt mot Dyvik

Ca 70 st

2020

Delar av centrala Brevikshalvön

Ca 75 st

2021 och framåt

Klövbergsvägen, delar av Mokärrsvägen, delar av centrala Brevikshalvön, Breviksmarsområdet och nedåt mot Dyvik, Dyvik samt Dyviksudd

Ca 400 st


Kostnad för tillsyn

SMOHF tar ut en avgift för tillsynsarbetet enligt gällande taxa. En tillsyn tar cirka fem timmar.

Se avgift för tillsyn på SMOHF:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vad kontrolleras?

I tillsynen ingår:

  • Kontroll av slamavskiljare/tvåkammarbrunn
  • Pumpbrunn (om det finns)
  • Fördelningsbrunn
  • Infiltration/markbädd (kontrollbrunn)
  • Luftningsrör
  • Utloppsrör
  • Tank för toalettavfall
  • Eventuell kompost för latrin eller slam
  • Avstånd till känsliga recipienter (till exempel brunnar och vattendrag)

Frågor om tillsyn

Har du frågor om tillsyn av avlopp ska du vända dig direkt till SMOHF på telefon 08-606 73 00 eller via e-post miljokontoret@smohf.se

SMOHF:s öppettider Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 juli 2023