Tillsyn av enskilt avlopp

Under perioden 2016-2021 pågår tillsyn av enskilda avlopp på Yttre Brevik. Målet är att minska risken att smittämnen når badvikar och brunnar och att näringsämnen bidrar till övergödning av vattendrag.

Tillsyn för miljöns skull

Tillsynen utförs av Tyresö kommuns miljökontor SMOHF (Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund). Det kan verka konstigt att det pågår en tillsyn av enskilda avlopp på Yttre Brevik samtidigt som kommunen arbetar med att planlägga för kommunalt vatten och avlopp på Östra Tyresö. Men tillsynen gäller enskilda avlopp i områden som inte kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp inom de närmaste 15-30 åren. Så länge kan inte vår miljö och hälsa vänta! Enligt en tidigare tillsyn från 2017 är det så många som 58 procent av de enskilda avloppen som inte uppfyller gällande krav.

Vad innebär tillsynen för fastighetsägaren?

Som fastighetsägare med eget avlopp ansvarar du för att ha aktuella tillstånd och att avloppet fungerar som det ska, så att ditt avlopp inte förorenar eller gör någon sjuk. Det är miljökontoret i kommunen som avgör om avloppet är godkänt och om det uppfyller miljökravet. Om det inte gör det måste du som fastighetsägare åtgärda felen.

Vet du redan nu att ditt avlopp inte uppfyller gällande krav på rening av avloppsvatten kan du ansöka om tillstånd för att anlägga ett nytt avlopp innan tillsynen.

Läs mer om tillstånd och miljökrav Länk till annan webbplats.

När det är dags för tillsyn av ditt avlopp får du ett informationsbrev från miljökontoret SMOHF på posten. Om du vill vara med under inspektionen kan du själv boka in en tid för besöket. Mer information finns i det brevet som du får när det är aktuellt med tillsyn i ditt område.

Efter tillsynen

Efter tillsynen får du del av resultatet av tillsynen och information om eventuella brister som du måste åtgärda.

Tidplan för tillsyn

Tillsynen görs i ett område i taget. Då inspekteras alla fastigheter i det området, utom de som är obebyggda, har avloppsanordningar som är nyare än fem år eller fastigheter med minireningsverk som SMOHF känner till.

Tidplan

Tidplan för tillsyn av enskilda avlopp i Tyresö

År

Område

Antal fastigheter

2019

Breviksmarsområdet och nedåt mot Dyvik

Ca 70 st

2020

Delar av centrala Brevikshalvön

Ca 75 st

2021 och framåt

Klövbergsvägen, delar av Mokärrsvägen, delar av centrala Brevikshalvön, Breviksmarsområdet och nedåt mot Dyvik, Dyvik samt Dyviksudd

Ca 400 st


Kostnad för tillsyn

SMOHF tar ut en avgift på 1 250 kr/timmen för tillsynsarbetet (enligt 2019 års taxa). En tillsyn tar cirka fem timmar.

Vad kontrolleras?

I tillsynen ingår:

  • Kontroll av slamavskiljare/tvåkammarbrunn
  • Pumpbrunn (om det finns)
  • Fördelningsbrunn
  • Infiltration/markbädd (kontrollbrunn)
  • Luftningsrör
  • Utloppsrör
  • Tank för toalettavfall
  • Eventuell kompost för latrin eller slam
  • Avstånd till känsliga recipienter (till exempel brunnar och vattendrag)

Frågor om tillsyn

Har du frågor om tillsyn av avlopp ska du vända dig direkt till SMOHF på telefon 08-606 73 00 eller via e-post miljokontoret@smohf.se

SMOHFs öppettider Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 juli 2020