21 februari 2023

Kumla allé – byte av VA-ledningar uppdaterat 2023-11-17

Den preliminära tidplanen för VA-arbetena som genomförs på Kumla Allé har reviderats och nytt preliminärt slutdatum är slutet av mars 2024.

Arbetet har tagit längre tid än beräknat då det varit mer omständligt än först trott. Återställningsarbetet, som till exempel asfaltering av vägen, kommer att ske på våren men vägen kommer att öppnas upp för genomfart så snart VA-arbetet är klart.

Byte av rör, ny dagvattenledning och serviser

Arbetena längs Kumla allé görs för att rören är gamla och behöver bytas. Samtidigt lägger vi ned en dagvattenledning som saknas idag.

Detta innebär också att nya dagvattenserviser kommer att anläggas till fastigheter där det inte tidigare har funnits. När dagvattenserviserna är anlagda kan fastighetsägarna avleda dränerings- och dagvatten från fastigheten via rör mot ledningar i gatan.

Tillfart via Herrgårdsvägen

Totalt beräknas arbetet ta cirka åtta månader. Under den tiden kommer Kumla allé vara avstängd från Sofiebergsvägen mot Kumla herrgård. För att det ska gå att ta sig fram till Kumla allé anlägger vi en tillfällig väg mellan Herrgårdsvägen och Kumla allé. Det innebär en ökning av trafiken på Herrgårdsvägen.

Sträckningen av den tillfälliga vägen har utformats i samråd med räddningstjänsten, vars fordon kräver en viss bredd.

Avstängning av vatten på dagtid – så kan du förbereda dig

Vattnet kommer att behöva stängas av dagligen mellan minst kl 08.30 och 14.30. Vi rekommenderar därför att ni tappar upp vatten för dagsbehov. När vi sätter på vattnet igen kan det vara missfärgat. Det är inget farligt, men man kan behöva spola ur ledningarna en stund innan vattnet blir klart igen. Om vattnet är missfärgat kan det även missfärga tvätt, varför vi rekommenderar att tvätta kvällstid när vattnet klarnat.

Skyddsvärda träd

Under 2022 har vi provgrävt vid lindarna längs allén för att se hur rotsystemet går under marken. Lindarna är klassade som skyddsvärda och vi har haft dialog med experter för att se till att arbetet kan utföras på så vis att träden inte tar skada.

Tillfällig parkering

Arbetet kommer utföras i etapper om cirka sex meter i taget. När vi arbetar utanför din fastighet finns möjlighet till tillfällig parkering vid korsningen Kumla allé/ Sofiebergsvägen. Arbetet med varje etapp pågår i några dagar.

Provisoriska avfallskärl och brevlådor

Under byggtiden kommer samtliga berörda fastighetsägare inom arbetsområdet att hänvisas till provisoriska avfallskärl (se karta). Sista ordinarie tömning sker tisdagen den 28 mars. Från och med onsdagen den 29 mars hänvisar vi till de provisoriska avfallskärlen.

Även provisoriska brevlådor kommer att finnas (se karta). Sista ordinarie postgång är fredagen den 31 mars, därefter hänvisar vi till de provisoriska brevlådorna.

Karta

Arbetsbeskrivning VA-arbetena

Måndagen den 3 april stängs Kumla allé av för genomfart med hänvisning till den provisoriska vägen. Vi påbörjar arbetena ute vid korsningen Sofiebergsvägen och arbetar oss in mot Herrgården.

Startgropen kommer att ta lite längre tid för diverse inkopplingar. När själva rörläggningen kommit igång räknar vi med en framdrift på cirka 3–6 meter om dagen. Vi kommer att återfylla successivt.

Hela vägbanan behöver tas i anspråk för arbetena vilket innebär att vi inte kan garantera att gående kan passera på ett säkert sätt. Vi avråder därför från att passera byggarbetsplatsen.

Arbetena beräknas pågå fram till 1 december med avbrott för semester vecka 29 - 32 (17 juli till 13 augusti) i sommar. Under sommaruppehållet öppnar vi tillfälligt upp vägen för genomfart.

Om hantering av dagvatten

Hantering av serviser, ledningar och dagvattenhantering inne på fastigheten är helt och hållet fastighetsägarens ansvar. Här under finns det råd och tips om privata VA-anläggningar inne på fastighet:

Ta hand om ditt ledningsnät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vatten och avlopp vid ny- eller ombygge

Ur miljö- och klimatsynpunkt är det bästa för att hantera dagvatten att behålla många gröna ytor, leda bort takdagvatten via utkastare till fastighetens gräsmattor (där är det möjligt utan att medföra skada för omgivningen) och att nyttja vattnet genom att samla det i regnvattentunnor för bevattning med mera. Mycket grönska och träd är bra för biologisk mångfald samt reglerar temperaturen vid värmeböljor.

Stort tack på förhand för överseende och samarbete under byggtiden!

Kontakt

För frågor om arbetena vid Kumla allé, kontakta arbetsledare Leif Boström:
Leif.Bostrom@tyreso.se

För frågor om dagvatten, kontakta utredningsingenjör/dagvattenstrateg Svetlana Jouravlova, Svetlana.jouravlova@tyreso.se

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 28 februari 2024