Abonnemang och taxor

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Det du betalar i vatten och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.

Taxor och avgifter för vatten och avlopp (VA)

Här kan du läsa mer om taxan, vad taxan finansierar, när du ska få din faktura, hur du kan ansluta dig till autogiro eller e-faktura och vad du ska göra när din fastighet byter ägare.

Avgiften (taxan) består av två delar

Anläggningsavgift (anslutningsavgift) – är en engångsavgift som debiteras en gång i samband med anslutning. Anläggningsavgiften bidrar till kostnaden för att bygga ut de lokala ledningsnäten.

Anläggningsavgift och anslutning

Brukningsavgift – finansierar drift och underhåll av huvudledningar samt övriga anläggningar för vatten och avlopp.

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del:

 • Den fasta delen är en årskostnad för abonnemang samt en bostadsenhetsavgift.
 • Den rörliga delen baseras på den vattenförbrukning som mäts med vattenmätare.

VA-taxa

Ladda ner/skriv ut den kompletta VA-taxan , 480.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställ VA- och renhållningsbroschyren samt mini-taxan Länk till annan webbplats.

VA- och renhållningsbroschyr

VA- och renhållningsbroschyren finns att hämta i kommunens Servicecenter från mitten av december eller beställs under e-tjänster. Fritidshusägare som inte bor i Tyresö har får broschyren hemskickad. Hämta broschyren i kommunens Servicecenter, eller skriv ut den.
Skriv ut/ladda ner 2020-broschyr , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Lämna mätaravläsning

Som fastighetsägare ska du läsa av din vattenmätarställning och rapportera den till kommunen minst en gång per år. Det är viktigt att lämna in mätaravläsning för att din preliminära mätarställning (som du faktureras) ska bli så riktig som möjligt.

Lämna mätarställning Länk till annan webbplats.

Ägarbyte (när du flyttar)

När en fastighet byter ägare är det viktigt att köparen och säljaren tillsammans läser av vattenmätaren och rapporterar ägarbytet. Båda parter ska skriva under för att godkänna mätarställningen.

Gällande blanketten ”Ägarbyte”

Från 23 september 2020 skickar vi blanketten:  ”ägarbyte” via post.
Detta är på grund av den nya lagen om tillgänglighetsdirektiv.
Önskar du ansöka om detta, kontaktar du Servicecenter (kontaktuppgifter hittar du under kontakt här ovan).

Avgifterna går till detta

VA-verksamheten bekostas inte med skattemedel utan med avgifter enligt gällande taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Avgifterna täcker kostnader för:

 • Rening och distribution av dricksvatten
 • Omhändertagande och rening av avloppsvatten
 • Drift och skötsel av alla VA-anläggningar
 • Underhåll och service av kommunens vattenmätare
 • Information, rådgivning och övrig administration

Din faktura

Vatten och avlopp samfaktureras med renhållningen och fakturan får du en gång per kvartal. VA-abonnemanget är knutet till fastigheten, vilket gör att abonnemanget inte kan skrivas över på hyresgäst.

På din faktura hittar du uppgifter om ditt abonnemang, vilken beräknad årsförbrukning du har, numret på din vattenmätare och årskostnaden för ditt abonnemang. Se hur du tolkar din faktura längst ner på denna sida.
Information om e-faktura eller autogiro

Har du frågor gällande din faktura hör av dig till Servicecenter.

Tidigare var dagvatten inbakad i avgiften för ”avlopp” som nu är uppdelat i två kategorier, nämligen dagvatten respektive spillvatten.

Avgifterna sätts rättvist enligt nyttoprincipen

Taxan är utformad för att uppnå en mer rättvis fördelning av abonnentens verkliga kostnader. Den baseras på ett förslag som tagits fram av branschorganisationen Svenskt Vatten. De som berörs av dagvattentaxan är de fastigheter som är anslutna till kommu­nalt vatten och avlopp.
Karta över Tyresös VA-verksamhetsområde. , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

Lagen reglerar kommuners skyldighet att erbjuda tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Enligt lagen ska kostnaderna för dagvatten fördelas mellan de abonnenter som är anslutna till kommunens anordningar för omhändertagande av dagvatten. För att uppnå detta kompletteras nu brukningsavgifterna med avgifter för dagvatten. VA-taxans nivå ska bestämmas så att verksamhetens ekonomiska resultat blir plus minus noll enligt självkostnadsprincipen.

De som berörs av dagvattentaxan är de som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Vi har i vår databas en förteckning över de fastigheter som har en dagvattenlösning i anslutning till sin fastighet*.

Kommunen har förberett fördelningen genom att identifiera:

 • inom vilka geografiska områden och vilka fastigheter som berörs av dagvattentaxan
 • kommunens driftkostnader för dagvattenhanteringen
 • investeringsutgifter och dess kapitalkostnader
  fördelningen av dagvatten för fastigheter respektive gatumark**
 • och kombinerat typkoder (fastighetstyper) och avrinningskoefficienter (olika beroende på ytskiktet, exempelvis gräs, asfalt eller hustak).

*Dagvatten fastighet betalas av alla de fastigheter som är ansluten med sitt dagvatten från stuprör, gårdsbrunnar eller dräneringar till ledningar och diken i kommunens VA-nät.

**Gatumark/allmän platsmark är den mark som tillhör alla, såsom torg, gator och parker. Alla enskilda fastigheter med anslutning mot gata betalar dagvattenavgift för gata, definierad som "Dagvatten gata" i VA-taxan.
Trafikverket och kommunens gatuenhet samt andra ägare av kommersiella fastigheter är också med och betalar för dagvattenhanteringen för de vägområden som definieras som allmän platsmark.

Kontroll av tjänsten "dagvatten fastighet"

Misstänker du att din fastighet tar hand om dagvatten fastighet (regn och smältvatten) på den egna fastigheten till exempel genom en stenkista. Anmäl detta så kommer vi att kontrollera anslutningen, du behöver inte vara hemma vid besöket. Har vi debiterat avgiften felaktigt korrigerar vi det från 180101 då dagvattentaxan infördes. Tjänsten dagvatten gata betalar alla som är anslutna till det kommunala VA-nätet för. Läs mer ovan.

Anmäl eget omhändertagande av dagvatten fastighet Länk till annan webbplats.

Fakturaförklaring

 1. Fakturanummer och OCR-nummer. OCR-nummer
  anger du vid betalning på annat sätt än med bifogat inbetalningskort. Här hittar du även förfallodatum på fakturan samt ditt kundnummer.
 2. Den anläggning som fakturan avser.
 3. Förbrukning och årskostnad. Din förbrukning beräknas utifrån din senaste avläsning. Lämna mätarställning minst en gång per år en så korrekt debitering
  som möjligt.
 4. Beräknad förbrukning för den aktuella perioden som fakturan avser. Den baseras på tidigare avläsningar.
 5. Här redovisas vilken taxa din fastighet har. Du ser också vilka tjänster du nyttjar, till exempel vatten, avlopp och dagvatten.
 6. Bostadsenhetsavgift. En villa med ett kök räknas som en bostadsenhet.
 7. Dagvatten fastighet * och gata **.
 8. Behovstömning. Antal tömningar av hushållsavfall.
 9. Grundavgift enbostadshus.

*Dagvatten fastighet är den avgiftsdel som betalas av varje fastighet som är ansluten
med sitt dagvatten från stuprör, gårdsbrunnar eller dräneringar till ledningar
i kommunens VA-nät.

**Dagvatten gata är det vatten som uppstår vid avvattning av vägar, parker, torg
etcetera och denna särskilda avgift ska täcka kostnaderna för underhåll, drift,
skötsel och förnyelse av ledningar och dagvattenanläggningar (dagvattendammar,
fördröjningsmagasin etcetera). Betalas av alla som är anslutna till kommunens
VA-nät.

Rörlig avgift beräknas utifrån vattenförbrukningen.

Fast avgift betalas av alla kunder för att täcka allmänna verksamhetskostnader, till exempel administration, personalresurser, maskiner, fordon och utrustningsbehov samt lokal- och kapitalkost­nader. Skötsel av pumpstationer och vårt vattentorn.

Brukningsavgift innebär den rörliga och fasta avgiften, den är inte kopplad till anläggningsavgiften.

Dagvatten är bland annat regnvatten, vatten från snösmältning samt vatten från husdräneringar.

Spillvatten är hushållsavloppsvatten från kök, WC, bad, disk och tvätt.

Dagvatten fastighet är den avgiftsdel som betalas av varje fastighet som är ansluten med sitt dagvatten från stuprör, gårdsbrunnar eller dräneringar till ledningar i kommunens VA-nät.

Dagvatten gata är det vatten som uppstår vid avvattning av vägar, parker, torg etc. och denna särskilda avgift ska täcka kostnaderna för underhåll, drift, skötsel och förnyelse av ledningar och dagvattenanläggningar (dagvattendammar, fördröjningsmagasin etcetera)

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 april 2021