Tillstånd och taxor

Här finns de taxor som gäller för felparkeringsavgifter, upplåtelse av allmän plats, skrotbilshantering och schaktningstillstånd.

Bestämmelserna om betalning finns i lagen om felparkeringsavgifter och förordningen om felparkeringsavgifter. Felparkeringsavgifterna indelas i två kategorier; förhöjd avgift och övriga överträdelse.

Förhöjd avgift, 700 kronor, stanna och parkera på, gäller exempelvis för följande:

  • Förbud att stanna
  • Parkering för rörelsehindrade
  • Övergångsställe
  • Gångbana
  • Mot färdriktningen


Avgift 450 kronor för övriga överträdelser, exempelvis:

  • På plats där parkeringsförbud råder
  • Parkering längre än tillåten maxtid
  • Enligt bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) och i lokala trafikföreskrifter Taxan trädde i kraft den 1 juli 2013

Ägaren av ett fordon ska med stöd av lagen om "flyttning av fordon i vissa fall" (1982:129) och (1982:198) ersätta kommunen i enlighet med nedan angiven taxa som trädde i kraft den 1 juli 2013.

Flyttning av fordon från allmän platsmark till plats för fragmentering (skrotning)
1 500 kronor

Flyttning av fordon från allmän platsmark till särskild uppställningsplats och uppställning i max 30 dagar
3 000 kronor

Betala för att hämta ut bortforslat fordonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För flyttning av stora tunga och svåråtkomliga fordon (bussar, lastbilar och båtar på trailer etcetera)
Debiteras den faktiska kostnaden efter särskild utredning

Fordon som står övergivna på privat mark, företagsmark eller det statliga vägnätet flyttas först efter begäran från markägaren. Bortforslingen betalas i första hand av fordonsägaren och kostar 3 000 kronor

Anmäl flytt av fordon

Schakttillstånd

2 000 kronor exklusive moms per tillstånd för upp till 1 veckas arbete (inklusive TA-planavgift). Därefter tillkommer 71,40 kronor exklusive moms för varje påbörjad dag.
I schakttillståndet ingår det område som direkt härrör till schaktarbetet, inte för övriga etableringsytor.

Trafikanordningsplan

1 000 kronor exklusive moms.

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 augusti 2019
Upp

Hitta på sidan