Upplåtelse av allmän plats

En offentlig plats är exempelvis allmän väg, gata, torg, park och annan plats som står skrivet som allmän plats i en detaljplan.

Lagkrav om sortering av olika slags avfall vid tillställningar utomhus

Från 1 januari 2024 finns ett lagkrav som innebär att den som arrangerar en offentlig tillställning utomhus på kommunal mark ska ge sina besökare möjlighet att sortera enligt ut avfallen papper och kartong, plast, metall, färgat glas, ofärgat glas, plastflaskor och metallburkar. Arrangören ska sedan återvinna förpackningarna.

Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund (SMOHF) har befogenhet att utföra tillsyn.
Läs mer i Avfallsförordningen 3 kap 4 e §: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polismyndigheten upplåter offentlig plats

Det är polismyndigheten som upplåter offentlig plats för olika ändamål. Kommunens vatten, miljö och trafikenhet fungerar som remissinstans åt polismyndigheten, när det gäller kommunal mark. Det innebär att vid eventuell upplåtelse av den allmänna marken, ställer kommunen krav och lämnar synpunkter.

Då behövs tillstånd av polisen

Det finns tillfällen då tillstånd måste sökas hos polisen för att få nyttja offentlig mark. Bland annat vid dessa tillfällen.

 • Allmän sammankomst
 • offentlig tillställning
 • användande av offentlig plats
 • försäljningstillstånd ( se även saluplatser längre ner)
 • cirkus
 • tivoli
 • demonstrationer
 • torgmöten
 • affischering (kommersiell verksamhet)
 • filminspelning
 • byggetablering
 • valborgsmässobrasa *

* Före valborg så rör runt i högen om den har legat ett tag, så att eventuella övervintrande igelkottar, råttor, möss, och insekter hinner flytta sig.

Tillstånd och avgifter

Polisen tar ut en ansökningsavgift. Avgiften avser själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Polisen påbörjar handläggningen av ditt ärende börjar när avgiften är betald.

Sök tillstånd Länk till annan webbplats.

Nyttoparkeringstillstånd för mobila måltidsförsäljningsställen

Mobila måltidsförsäljningsställen, så kallade foodtrucks, har möjlighet att söka nyttoparkeringstillstånd för att bedriva tillfällig försäljning på allmän parkeringsplats där kommunen är väghållare.

Läs mer om villkoren och ansök om nyttoparkeringstillstånd

Kontakta Tyresö kommun angående saluplatser

Börja alltid med att kontakta kommunens vatten, miljö och trafikenhet via e-post trafik@tyreso.se för att undersöka om det är ledigt och möjligt att använda den tilltänkta platsen för det ändamål du tänkt. Observera att flera personer/företag kan ansöka om tillstånd för försäljning på samma plats, till exempel bärförsäljning.

Observa platsens markering i kartan!

Det finns åtta föreskrivna platser för kommersiell handel på allmän plats, följande platser går att söka:

 1. Bondevägen/Myggdalsvägen, bredvid Bondevägen
 2. Bollmoravägen vid Amaryllisparken, mitt emot Antennvägen
 3. Ridskolevägen/Bagarsvängen
 4. Kärrvägen/Skolvägen/Skälsätravägen, bredvid Skälsätravägen 1a
 5. Vendelsövägen korsningen Fornuddsvägen
 6. Gammelströms väg
 7. Energivägen/Strömfallsvägen
 8. Breviksvägen/Strandvägen

Bondevägen karta , 127.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bollmoravägen Karta , 287.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ridskolevägen karta , 119.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kärrvägen karta , 127.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vendelsövägen karta , 162.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Gammelströms väg karta , 311.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Energivägen karta , 148 kB, öppnas i nytt fönster.

Breviksvägen karta , 168 kB, öppnas i nytt fönster.


Vid ansökan uppge:

 • Var och hur stor ytan är (skicka med karta)
 • Vad platsen ska användas till
 • Aktuell tidsperiod

När du får svar kan eventuellt polistillstånd sökas.

Kommunens taxa för upplåtelse av allmän plats , 77.4 kB, öppnas i nytt fönster.

När du endast behöver tillstånd av kommunen


Loppmarknader och affischering – ideell verksamhet
Tyresös skolklasser och ideella föreningar behöver inte söka tillstånd hos polismyndigheten då det gäller exempelvis loppmarknader och tillfällig försäljning, ansökan ska skickas direkt till kommunen.

Affischering av ideell karaktär
Exempelvis för samhällsinformation eller i samband med allmänna val, ska ansökan skickas direkt till kommunen

Följ kommunens skyltprogram och allmänna ordningsföreskrifter när du skyltar och annonserar.

För att Tyresö ska hållas snyggt tillåter vi inte reklam:

 • på stängsel
 • mellan träd
 • vid vägkorsningar
 • i cirkulationsplatser
 • på belysningsstolpar
 • på telestolpar
 • på kommunens skyltstolpar.

Affischering § 10 (ur Tyresö allmänna ordningsföreskrifter)
Affischer, annonser, skyltar eller liknande anslag får enligt 10 § i Tyresö kommuns lokala föreskrifter inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Du som inte har polisens tillstånd kan dömas till penningböter för detta i enlighet med ordningslagen 3 kap. 22 §.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

För vissa skyltar krävs lov enligt 6 kap. 3 § i plan- och byggförordningen. Om en skylt som kräver lov har satts upp olovligen kan en så kallad byggsanktionsavgift tas ut. Avgiften tas ut även om lov beviljas i efterhand. Kommunen kan förelägga om att olovliga skyltar tas bort inom en viss tid. Om tidsgränsen passeras ska vite betalas. Detta kan upprepas tills skylten tas bort. Kommunen kan även begära handräckning från Kronofogdemyndigheten för att ta bort skylten på ägarens bekostnad.

Sidan publicerad av: trafik@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 maj 2024