19 juni 2019

Vad händer intill utegymmet vid Wättinge Gårdsväg?

Från och med vecka 26 arbetar vi med att leda om dagvattnet (regnvattnet) från norra delarna av Krusboda, söderut mot de nya dagvattendammarna på Prästängen. Arbetet utförs för att avlasta ledningarna norr ut mot Bollmora, dit dagvattnet leds i dagsläget.

Öppna lösningar för biologisk mångfald

Vi skapar så långt som möjligt öppna lösningar i form av diken som främjar växter, djurliv och biologisk mångfald i området.

Naturen har en bättre naturlig rening av dagvattnet med öppna lösningar samt att diken har en högre kapacitet att ta emot stora regnmängder vid eventuella skyfall.

Blått: befintliga diken. Svart: täckta rör. Rött: diken som återigen öppnas upp.

Arbetena pågår under sommaren med uppehåll för sommarsemester och återupptas därefter i augusti.

Tittar man noga på flygfotot från 1955 på Krusboda torp, så ser man de diken som vi åter öppnar upp.

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 juni 2019
Upp