VA-arbeten på Berganäsvägen

Till och med våren 2022 pågår arbeten med VA-ledningarna på Berganäsvägen 1 - 16. Under denna period kommer vattnet då och då behöva stängas av under dagtid.

Arbetena kommer att börja vid Berganäsvägen 16 och fortsätta söderut.

Så påverkas boende under arbetsperioden

Från och med 9 maj kommer boende i området kunna använda sina ordinarie sopkärl och brevlådor igen, då vi kommer öppna upp vägen för genomfart. Vi kommer ha en del återställningsarbeten kvar i några veckor dock.

Nu är vi klara med en omgång av asfaltering och nästa lager kommer att utföras under sensommaren/ hösten i samband med resterande av Berganäsvägen.

Vattnet kommer att stängas av stundtals dagtid i samband med arbetet. När vattnet åter sätts igång kan det bli missfärgat. Detta är inget farligt och det är bara att spola i kranarna en stund så blir det klart igen. Undvik att tvätta om vattnet är missfärgat.

Kommunen anlitat KMP Konsult för att sätta upp vibrationsmätare på vissa fastigheter.

I samband med arbete i gatan kommer tekniker att kontrollera om fastighetens spill- och dagvatten är korrekt kopplade. Fastighetsägare kommer att bli kontaktade om detta närmare kontrolltillfället.

Orsaken till arbetena: Byte av rör, ny dagvattenledning och serviser

Arbetena längs gatan görs för att rören är gamla och behöver bytas, samt att man samtidigt lägger ned en dagvattenledning som saknas idag.

Detta innebär också att nya dagvattenserviser kommer att anläggas till fastigheter där det inte tidigare har funnits, utan där dagvatten har avletts ytledes. När dagvattenserviserna är anlagda kommer fastighetsägarna kunna avleda dränerings- och dagvatten från fastigheten via rör mot ledningar i gatan.

Om hantering av dagvatten på fastighet

Hantering av serviser, ledningar och dagvattenhantering inne på fastigheten är dock helt och hållet fastighetsägarens ansvar. Här under finns det råd och tips om privata VA-anläggningar inne på fastighet:

Ta hand om ditt ledningsnät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här behöver du veta om vatten och avlopp vid ny- eller ombygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ur miljö- och klimatsynpunkt är det bästa för att hantera dagvatten att behålla många gröna ytor, leda bort takdagvatten via utkastare till fastighetens gräsmattor (där är det möjligt utan att medföra skada för omgivningen) och att nyttja vattnet genom att samla det i regnvattentunnor för bevattning mm. Mycket grönska och träd är bra för biologisk mångfald samt motverkar värmeböljor.

Kontakt

För frågor om arbetena vid Berganäsvägen, kontakta arbetsledare Leif Boström: Leif.Bostrom@tyreso.se

Vid frågor om dagvatten kontakta utredningsingenjör/dagvattenstrateg Svetlana Jouravlova: svetlana.jouravlova@tyreso.se.

Bild på karta över Berganäsvägen mellan Sjöhagsvägen och Stamvägen

Berganäsvägen mellan Sjöhagsvägen och Stamvägen

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 5 september 2022