Törnes väg- Byte av VA-ledningar

Under hösten/ vintern 2022 planerar VA-enheten att byta ut äldre VA ledningar samt förlägga en dagvattenledning på Törnes väg mellan Krokvägen- Törnes väg nr 16.

 

Redan nu påbörjar vi förberedande arbeten som exempelvis tomt- och kabelutsättningar. Kontrollera att de anläggningar ni har (staket, buskar och häckar, plattor och murar med mer) står inom era fastighetsgränser och inte på kommunal mark.

Orsaken till arbetena: Byte av rör, ny dagvattenledning och serviser

Arbetena längs gatan görs för att rören är gamla och behöver bytas, samt att vi samtidigt lägger ned en dagvattenledning som saknas idag.

Detta innebär också att nya dagvattenserviser kommer att anläggas till fastigheter där det inte tidigare har funnits, utan där dagvatten har avletts ytledes. När dagvattenserviserna är anlagda kommer fastighetsägarna kunna avleda dränerings- och dagvatten från fastigheten via rör mot ledningar i gatan.

Löpande information uppdateras på hemsidan.

Frågor om arbetena vid Törnes väg, kontakta arbetsledare Leif Boström:
Leif.Bostrom@tyreso.se

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 5 september 2022