Törnes väg – byte av VA-ledningar

Under hösten och vintern 2022 planerar VA-enheten att byta ut äldre VA-ledningar samt förlägga en dagvattenledning på Törnes väg mellan Krokvägen och Törnes väg nr 14. Arbetet beräknas pågå under fyra månader.

Provisoriska avfallskärl för restavfall och matavfall kommer att finnas vid korsningarna Törnes väg/Höglidsvägen samt Törnesväg/Krokvägen. På samma ställen kommer det också att finnas provisoriska brevlådor då posten inte kommer komma fram till respektive hushåll. Se kartan här nedanför.

Sista ordinarie soptömning är den 27 oktober. Samma datum gäller även för posten.

  • Plats för provisoriska parkeringar - se gulmarkerat område på kartan.
  • Plats för provisoriska kärl samt brevlådor för boende inom det blåmarkerade området, hänvisas till de grönmarkerade området.
  • Plats för provisoriska kärl samt brevlådor för boende inom det rödmarkerade området, hänvisas till det rosamarkerade området på kartan.
  • Arbetsområde för VA arbetena - blåmarkerat område.
Se kartbild

Förbered dig så här

Vattnet kommer att behöva stängas av dagligen mellan minst 08.30 till 14.30. Vi rekommenderar därför att ni tappar upp vatten för dagsbehov. När vi sätter på vattnet igen kan det vara missfärgat. Det är inget farligt, men man kan behöva spola ur ledningarna en stund innan vattnet blir klart igen. Om vattnet är missfärgat kan det även missfärga tvätt, varför vi rekommenderar att tvätta kvällstid när vattnet klarnat.

Framkomlighet under byggtiden

Under tiden arbetet utförs avråder vi fastighetsägare från att planera in större arbeten dagtid eftersom vi kommer behöva ha framkomlighet för entreprenad maskiner. Framkomligheten kommer att vara begränsad under byggtiden även för gående.

Arbetet sker på kommunal mark nära tomtgräns

Vi gräver och lägger ned ledningar på kommunens mark men i anslutning till privata tomter. Har du, eller tror att du har, anläggningar (staket, murar, plattor) på kommunal mark vill vi att ni kontaktar oss i god tid för en dialog om hur vi ska gå till väga när vi kommer till din fastighet. Tyresö kommun tar inget ansvar för privata egendomar på kommunal mark. Om vi av någon anledning måste gå in och arbeta på privat mark så återställer vi i möjligaste mån till befintligt skick i samråd med fastighetsägare.

Byte av rör, ny dagvattenledning och serviser

Arbetena längs gatan görs för att rören är gamla och behöver bytas, samt att vi samtidigt lägger ned en dagvattenledning som saknas idag.

Detta innebär också att nya dagvattenserviser kommer att anläggas till fastigheter där det inte tidigare har funnits, utan där dagvatten har avletts ytledes. När dagvattenserviserna är anlagda kommer fastighetsägarna kunna avleda dränerings- och dagvatten från fastigheten via rör mot ledningar i gatan.

Kontakt

För frågor om arbetena vid Törnes väg, kontakta arbetsledare Leif Boström,
leif.bostrom@tyreso.se

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 7 november 2022