03 juli 2019

Ny ishall och parkeringshus på Tyresövallen

Vi bygger ny ishall och parkeringshus på Tyresövallen. Under sommaren pågår spontningsarbeten. Läs mer om byggnationen.

Alby maskinhall
Byggområdet Tyresövallen, bild tagen i juni 2019. Klicka på bilden för att göra den större.

Den nya ishallen byggs direkt norr om den nuvarande ishallen. C-planen för fotboll kommer att flyttas till att ligga norr om A-planen. Nya ishallen ersätter den som finns idag och ska även rymma parkering och sopsug.
Fastighetsavdelningen är byggherre och i etapp 1 är Sveab entreprenör. 
Ishallen ska stå klar 2021.

Vad händer på bygget de kommande två veckorna?

Vecka 28-31:
Nu pågår spontningsarbeten, då vibreras långa stålplank ner i marken som stöd för att sedan kunna schakta (gräva ur) det som sedan ska bli parkeringshus under mark. När sponten är nere borras dubbar ner i botten på planken för att hålla dem på plats.

Hjälparbeten pågår parallellt inne på området, exempelvis bortgrävning av hinder för sponten.

På södra sidan mot Simvägen behöver en annan typ av spont installeras, där kommer långa stålrör att borras ner i marken och plåtar svetsas mellan rören.

Hur påverkar det allmänheten?

Den gång- och cykelväg som tidigare har funnits genom arbetsområdet är nu stängd. Det är därför viktigt att följa den skyltning som istället leder runt arbetsområdet.

Spontning är ett bullrande arbete som kommer pågå stötvis vardagar mellan kl 7-19. Ljudet uppstår när planken drivs ner i marken med stora maskiner. De är mycket svåra att bullerdämpa då detta för med sig fara för personerna som utför arbetet.
Hur mycket det kommer låta beror på var man befinner sig i förhållande till maskinerna. När sponten stöter på hinder i marken kan det vibrera en del i mark och byggnader intill och ljudnivån blir då också högre.

En del tunga transporter kommer i samband med spontningsarbetena att köra in och ut från arbetsområdet och även en del lastbilar med jord- och bergmaterial.

Vad händer på längre sikt?

Spontningsarbeten pågår under sommaren. När sponten successivt färdigställs kommer schakt av den stora gropen att ta vid och pågå under hela hösten. Därefter påbörjas arbetena med pålning och byggnation av den nya hallen.

Annat som kan vara bra att känna till

Vi vill be samtliga personer att respektera de avspärrningar som finns runt arbetsområdet, de finns där för er egen och entreprenörens säkerhet. Vi förstår att många är nyfikna på arbetsplatsen, men vänligen stanna och titta utanför dess avspärrningar. Det är förbjudet att själv gå in på arbetsområdet, även om det handlar om att hämta något som av misstag hamnat där. Vänligen följ säkerhetsanvisningar från arbetande personal i det fall sådana situationer uppstår.

Reservation för ändring i tidplanen kan förekomma.

Situationsplan

Illustration Tyresövallen

Ritning över nya Tyresövallen. Klicka på bilden för att göra den större.

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 juli 2019
Upp