Norra Berganäsvägen- byte av VA-ledningar

Med start våren 2022 börjar arbetet med att byta ut äldre VA-ledningar samt förlägga en dagvattenledning under Berganäsvägen från Sjöhagsvägen norrut.

Arbete i etapper

Arbetet utförs en etapp i taget och beräknas totalt hålla på fram till hösten 2022. Vi beräknar att kunna starta etapp 1 under april månad.

Etapp 1: Berganäsvägen 26 till transformatorstationen (beräknad arbetstid cirka två månader). Fortsätter vecka 33 och beräknas vara klar till vecka 36.
Etapp 2: Berganäsvägen från transformatorstationen till Sjöhagsvägen (beräknad arbetstid cirka 3 månader)

När båda etapperna är klara justerar vi vägen och dikena samt lägger på ny asfalt (beroende på väderlek och temperatur kan detta behövas skjutas på).
Asfalteringsarbeten kommer att påbörjas måndag 23 maj och pågå i ca 2 veckor.

Provisoriska lösningar under arbetstiden

Den etapp som berörs stängs av för biltrafik. Boende kan nyttja provisorisk parkering vid Vassvägen. Från och med 9 maj kommer provisoriska avfallskärl för restavfall och matavfall, samt brevlådor, att finnas vid korsningen Sjöhagsvägen/Berganäsvägen (Se karta nederst på webbsidan).

Vattnet avstängt dagtid

Vattnet kommer att behöva stängas av dagligen mellan minst 08.30 till 14.30. Vi rekommenderar därför att boende i området tappar upp vatten för dagsbehov. När vi sätter på vattnet igen kan det vara missfärgat. Det är inget farligt, men man kan behöva spola ur ledningarna en stund innan vattnet blir klart igen. Om vattnet är missfärgat kan det även missfärga tvätt, varför vi rekommenderar att tvätta kvällstid när vattnet klarnat.

Begränsad framkomlighet

Under tiden arbetet utförs (våren 2022 till hösten 2022) avråder vi fastighetsägare i både etapp 1och 2 att planera in större arbeten eftersom vi inte kan garantera framkomlighet och den provisoriska vägen är enbart för personbilar samt i händelse för räddningstjänst. Framkomligheten kommer att vara begränsad under byggtiden även för gående.

Arbetet sker på kommunal mark nära tomtgräns

Vi gräver och lägger ned ledningar på kommunens mark men i anslutning till privata tomter. Har du som bor här anläggningar (staket, murar, plattor) på kommunal mark vill vi att ni kontaktar oss i god tid för en dialog om hur vi ska gå till väga när vi kommer till din fastighet. Tyresö kommun tar inget ansvar för privata egendomar på kommunal mark. Om vi av någon anledning måste gå in och arbeta på privat mark så återställer vi till befintligt skick i samråd med fastighetsägare.

Orsaken till arbetena: Byte av rör, ny dagvattenledning och serviser

Arbetena längs gatan görs för att rören är gamla och behöver bytas, samt att vi samtidigt lägger ned en dagvattenledning som saknas idag.

Detta innebär också att nya dagvattenserviser kommer att anläggas till fastigheter där det inte tidigare har funnits, utan där dagvatten har avletts ytledes. När dagvattenserviserna är anlagda kommer fastighetsägarna kunna avleda dränerings- och dagvatten från fastigheten via rör mot ledningar i gatan.

Om hantering av dagvatten på fastighet

Hantering av serviser, ledningar och dagvattenhantering inne på fastigheten är dock helt och hållet fastighetsägarens ansvar. Här under finns det råd och tips om privata VA-anläggningar inne på fastighet:

Ta hand om ditt ledningsnät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här behöver du veta om vatten och avlopp vid ny- eller ombygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ur miljö- och klimatsynpunkt är det bästa för att hantera dagvatten att behålla många gröna ytor, leda bort takdagvatten via utkastare till fastighetens gräsmattor (där är det möjligt utan att medföra skada för omgivningen) och att nyttja vattnet genom att samla det i regnvattentunnor för bevattning mm. Mycket grönska och träd är bra för biologisk mångfald samt motverkar värmeböljor.

Kontakt

För frågor om arbetena vid Berganäsvägen, kontakta arbetsledare Leif Boström: Leif.Bostrom@tyreso.se

Vid frågor om dagvatten kontakta utredningsingenjör/dagvattenstrateg Svetlana Jouravlova: svetlana.jouravlova@tyreso.se.

Norra Berganäs

5 juli: Mellan veckorna 29 och 33 kommer projektet att ta semester. Vi kommer se till att öppna för trafik för boende under denna period. Vi vill passa på att tacka för gott samarbete.

Glad semester!

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022