Kumla allé- Byte av VA-ledningar

Med planerad start vintern/ våren år 2023 börjar arbetet med att byta ut äldre VA-ledningar mellan Kumla Herrgård och Sofiebergsvägen samt förlägga en dagvattenledning.

Orsaken till arbetena: Byte av rör, ny dagvattenledning och serviser

Arbetena längs gatan görs för att rören är gamla och behöver bytas, samt att vi samtidigt lägger ned en dagvattenledning som saknas idag.

Detta innebär också att nya dagvattenserviser kommer att anläggas till fastigheter där det inte tidigare har funnits, utan där dagvatten har avletts ytledes. När dagvattenserviserna är anlagda kommer fastighetsägarna kunna avleda dränerings- och dagvatten från fastigheten via rör mot ledningar i gatan.

Om hantering av dagvatten på fastighet

Hantering av serviser, ledningar och dagvattenhantering inne på fastigheten är dock helt och hållet fastighetsägarens ansvar. Här under finns det råd och tips om privata VA-anläggningar inne på fastighet:

Ta hand om ditt ledningsnät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här behöver du veta om vatten och avlopp vid ny- eller ombygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ur miljö- och klimatsynpunkt är det bästa för att hantera dagvatten att behålla många gröna ytor, leda bort takdagvatten via utkastare till fastighetens gräsmattor (där är det möjligt utan att medföra skada för omgivningen) och att nyttja vattnet genom att samla det i regnvattentunnor för bevattning mm. Mycket grönska och träd är bra för biologisk mångfald samt motverkar värmeböljor.

Löpande information uppdateras på hemsidan.

Frågor om arbetena vid Kumla allé, kontakta arbetsledare Leif Boström:
Leif.Bostrom@tyreso.se

Vid frågor om dagvatten kontakta utredningsingenjör/ dagvattenstrateg Svetlana Jouravlova:
Svetlana.jouravlova@tyreso.se

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 2 september 2022