Kumla allé – byte av VA-ledningar

I mitten av mars inleder vi arbetet med att bygga en tillfällig väg från Herrgårdsvägen till Kumla allé. Den 3 april påbörjar vi arbetet med att byta ut VA-ledningar på Kumla allé. Vägen kommer då att vara avstängd från Sofiebergsvägen och tillfart sker via Herrgårdsvägen. Vi kommer även att behöva stänga av vattnet dagligen. Arbetet beräknas ta åtta månader, med uppehåll under sommaren.

Orsaken till arbetena: Byte av rör, ny dagvattenledning och serviser

Arbetena längs gatan görs för att rören är gamla och behöver bytas, samt att vi samtidigt lägger ned en dagvattenledning som saknas idag.

Detta innebär också att nya dagvattenserviser kommer att anläggas till fastigheter där det inte tidigare har funnits, utan där dagvatten har avletts ytledes. När dagvattenserviserna är anlagda kommer fastighetsägarna kunna avleda dränerings- och dagvatten från fastigheten via rör mot ledningar i gatan.

Tillfart via Herrgårdsvägen

Totalt beräknas arbetet ta cirka åtta månader och under den tiden kommer Kumla allé vara avstängd från Sofiebergsvägen mot Kumla herrgård. För att det ska vara möjligt att ta sig fram till Kumla allé kommer en tillfällig väg att anläggas mellan Herrgårdsvägen och Kumla allé. Det innebär att det kommer att vara en ökning av trafiken på Herrgårdsvägen. Sträckningen av den tillfälliga vägen har utformats i samråd med räddningstjänsten, vars fordon kräver en viss bredd.

Avstängning av vatten- så kan du förbereda dig

Vattnet kommer att behöva stängas av dagligen mellan minst kl 08.30 och 14.30. Vi rekommenderar därför att ni tappar upp vatten för dagsbehov. När vi sätter på vattnet igen kan det vara missfärgat. Det är inget farligt, men man kan behöva spola ur ledningarna en stund innan vattnet blir klart igen. Om vattnet är missfärgat kan det även missfärga tvätt, varför vi rekommenderar att tvätta kvällstid när vattnet klarnat.

Skyddsvärda träd

Under 2022 har vi progrävt vid lindarna längs allén för att se hur rotsystemet går under marken. Lindarna är klassade som skyddsvärda och vi har haft dialog med experter för att se till att arbetet kan utföras på så vis att träden inte tar skada.

Tillfällig parkering

Arbetet kommer utföras i etapper om cirka sex meter i taget. När vi arbetar utanför din fastighet finns möjlighet till tillfällig parkering vid korsningen Kumla allé/ Sofiebergsvägen. Arbetet med varje etapp pågår i några dagar.

Provisoriska avfallskärl och brevlådor

Under byggtiden kommer samtliga berörda fastighetsägare inom arbetsområdet att hänvisas till provisoriska avfallskärl (se karta). Sista ordinarie tömning kommer att ske tisdag den 28 mars. Fr o m onsdag 29 mars hänvisar vi till de provisoriska avfallskärlen. Även provisoriska brevlådor kommer upprättas (se karta). Sista ordinarie postgång är fredag den 31 mars, därefter hänvisar vi till de provisoriska brevlådorna.

Karta

Arbetsbeskrivning VA-arbetena

Månad den 3 april stängs Kumla allé av för genomfart med hänvisning till den provisoriska vägen. Vi kommer påbörja arbetena ute vid korsningen Sofiebergsvägen och arbetena oss in mot Herrgården. Startgropen kommer ta lite längre tid för diverse inkopplingar. När sedan själva rörläggningen kommit igång räknar vi med en framdrift på cirka 3-6 meter om dagen. Vi kommer att återfylla succesivt. Hela vägbanan kommer behöva tas i anspråk för arbetena vilket innebär att vi inte kan garantera passage för gående på ett säkert sätt. Vi avråder därför från att passera byggarbetsplatsen. Arbetena beräknas pågå fram till 1 december med avbrott i sommar för semester. Under uppehållet kommer vi att öppna upp vägen för genomfart tillfälligt.

Om hantering av dagvatten på fastighet

Hantering av serviser, ledningar och dagvattenhantering inne på fastigheten är dock helt och hållet fastighetsägarens ansvar. Här under finns det råd och tips om privata VA-anläggningar inne på fastighet:

Ta hand om ditt ledningsnät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här behöver du veta om vatten och avlopp vid ny- eller ombygge

Ur miljö- och klimatsynpunkt är det bästa för att hantera dagvatten att behålla många gröna ytor, leda bort takdagvatten via utkastare till fastighetens gräsmattor (där är det möjligt utan att medföra skada för omgivningen) och att nyttja vattnet genom att samla det i regnvattentunnor för bevattning mm. Mycket grönska och träd är bra för biologisk mångfald samt motverkar värmeböljor.

Stort tack på förhand för överseende och samarbete under byggtiden!

Frågor om arbetena vid Kumla allé, kontakta arbetsledare Leif Boström:
Leif.Bostrom@tyreso.se

Vid frågor om dagvatten kontakta utredningsingenjör/ dagvattenstrateg Svetlana Jouravlova:
Svetlana.jouravlova@tyreso.se

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 21 februari 2023