Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att

Föreskrifter för allmänheten

 1. tälta längre än ett dygn
 2. förtöja eller förankra båt mer än ett dygn
 3. förtöja eller förankra båt i viken söder om Öringhamn
 4. ställa upp husvagn
 5. göra upp eld på annan plats än de som är anvisade
 6. bedriva organiserad lägerverksamhet utan samråd med naturvårdsförvaltaren
 7. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 8. framföra cykel eller motordrivet fordon
 9. rida
 10. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller jämförlig anordning
 11. störa djurlivet
 12. på störande sätt använda radio, tv, musikinstrument och liknande anläggningar
 13. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter, mossor, lavar, örter och ris
 14. skada eller förstöra fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla.

Föreskrifter för markägare/nyttjanderättsinnehavare

 1. bedriva täkt eller annan verksamhet som kan förändra områdets topografi eller innehåll som att gräva, spränga, schakta, dika, utfylla, tippa eller utföra annan mekanisk markbearbetning
 2. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets skötsel
 3. anordna campingplats, tältplats eller liknande
 4. uppföra helt ny byggnad, brygga eller annan anläggning såväl inom mark- som vattenområde
 5. avverka träd eller buskar eller utföra andra skogliga åtgärder med undantag för vårdinsatser enligt bifogad fastställd skötselplan
 6. anlägga väg, stig eller parkeringsplats
 7. använda kemiska bekämpningsmedel, konst- eller stallgödsel
 8. plantera ut växt- eller djurarter som är främmande för svensk natur
 9. bedriva jakt förutom skyddsjakt av kanadagås, mink och rådjur
 10. göra ingrepp såsom hantering av oljor och använda andra förorenande ämnen som leder till förorening av yt- eller grundvatten.

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som är nödvändiga i samband med områdets skötsel och som anges i naturreservatets skötselplan.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 26 januari 2018