Föreskrifter för Dyviks lövängars naturreservat

Antagna vid beslut i Tyresö kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 120.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 1. Plocka eller gräva upp växter.
 2. Ha okopplad hund eller annat husdjur.
 3. Elda annat än på anvisad plats. Enbart utlagd eller medhavd ved får användas.
 4. Utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet för över 40 personer.
 5. Utan kommunens tillstånd anordna tävling.
 6. Medvetet störa djurlivet.
 7. Använda musikanläggning eller liknande på ett störande sätt (tomtägareföreningens midsommarfirande är tillåtet).
 8. Tälta eller campa längre tid än ett dygn och på annan plats än den västra delen av Sandängen.
 9. Framföra cykel, moped eller annat fordon i terrängen (gäller inte närboende med avtal eller servitutsrätt).
 10. Skada eller ta bort naturföremål eller mark.
 11. Skada levande eller döda träd och buskar.
 12. Montera permanenta firningsankare runt träd på Korpberget och bergbrant öster om Dyviksuddsvägen. l Fiska i Dyviksmaren, kanalen ut till Ällmorafjärden samt dess inlopp under 1 april–15 juni.
 13. Färdas med båt eller liknande inom Dyviksmaren och Furuholmsfladen utan reservatsförvaltarens tillstånd.
 14. Parkera motorfordon annat än på anvisad p-plats.
 15. Rida annat än på väg avsedd för fordonstrafik.
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 26 januari 2018
Upp