Telegrafberget – ska bli naturreservat

Naturen i Telegrafbergsområdet består bland annat av sällsynta växt- och djurarter. För att bevara den fina naturen vid Telegrafberget finns nu ett förslag om att området ska bli naturreservat.

Populärt friluftsområde

I området finns stigar som dels leder upp till Telegrafberget, ett av länets högsta berg och vidare ned mot Ällmora träsk och söderut mot de söderut till de fina naturområdena vid Dyvik. Tyresö fiskevårdsförening har båt för uthyrning i sjön. Guidade turen ges ett par gånger under sommarsäsongen i området. Den lokala orienteringsföreningen har träning uppe på Telegrafberget. Vid Ällmoraängen finns en liten lekplats och på ängen hålls vissa år ett lokalt midsommarfirande.

Tillrinningsområde för Ällmora träsk

Utredningsområdet för Telegrafbergets naturreservat omfattar drygt 130 hektar mark, varav 9 hektar är vatten. Marken är tillrinningsområde för Ällmora träsk och har bra vattenkvalitet.

Den norra delen, Telegrafberget utgör till stor del en bergsformation. Den består främst av bergarten gnejs och naturtypen är övervägande hällmarkstallskog med inslag av gran och lövträd i raviner och dalstråk. Området runt sjön Ällmora träsk är starkt kuperat och har orörda områden med mycket fin hällmarksflora. Sjön ligger likt ett avlångt fat i bergsryggen och ger med sina omgivande skogsmarker en trolsk inramning. I sjöns sydöstra ände finns en våtmark med intressanta arter av mossor.

Telegrafbergsomådet är en del av det grönstrukturstråk som går från Telegrafberget respektive Klövberget i norr och väster söderut via Dyviks gårds marker ned mot de fina hällmarksområdena vid Dyviksudd. Ängs- och skogsområdet söder om sjön och Ällmoravägen finns med på äldre kartor från 1700-talet och framåt. Området är ett viktigt naturstråk för kontakten med Klövbergets naturreservat.

Under tiden 17 september – 11 november 2019 fick berörda sakägare, myndigheter, föreningar, företag och övriga möjlighet att yttra sig över förslaget. I förslaget föreslås att kommunen som är markägare, även ska vara förvaltare av naturreservatet. Det nya reservatet kommer att omfatta cirka 120 hektar land och nio hektar vatten.

Föreskrifterna som föreslås omfattar bland annat förbud mot att skada mark, fälla, gräva upp eller skada träd och buskar. De omfattar också förbud mot att störa djurlivet, besöka området med okopplad hund, tälta mer än ett dygn, cykla i terrängen och göra upp eld på annan plats än hänvisad plats. Vidare föreslås att tävlingsaktiviteter och motsvarande begränsas när det gäller antalet deltagare.

Förslag till skötselplan

Förslag till reservatsföreskrifter

Karta över området

Syftet med reservatet är att bevara det för regionen ovanliga landskapet med dramatisk geologi som givit förutsättningar för områdets hällmarkstallskogar, lövskog, bergsbranter, sjön Ällmora träsk och Ällmoraängen. Området har en artrik flora och fauna. Syftet med reservatet kan uppnås genom att lämna stora delar av området för fri utveckling. Reservatet ger goda förutsättningar för att ge bra fortlevnad och utveckling för områdets sällsynta växt- och djurarter.

Området, som bland annat har Tyresös högst belägna punkt, anges i kommunens översiktsplan och dess kunskapsunderlag Grönstruktur för Tyresö kommun som ett område av regionalt värde med hänsyn till natur- och kulturintressena. Telegrafberget är också ett ekologiskt särskilt känsligt område då sjön Ällmora träsk har sitt tillrinningsområde till stor del inom naturreservatet och med stor betydelse för sjöns fortsatta goda status.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 24 augusti 2020