Telegrafberget - ska bli naturreservat

Området är en del av Brevikshalvön som är uppbyggd av
gnejsgranit och där berget bildar ett av länets högsta naturliga punkter,
85 meter över havet.

Telegrafberget på Breviks halvö.

Friluftsliv

I området finns stigar som dels leder upp till Telegrafberget, ett av länets högsta berg och vidare ned mot Ällmora träsk och söderut mot de söderut till de fina naturområdena vid Dyvik. Tyresö fiskevårdsförening har båt för uthyrning i sjön. Guidade turen ges ett par gånger under sommarsäsongen i området. Den lokala orienteringsföreningen har träning uppe på Telegrafberget. Vid Ällmoraängen finns en liten lekplats och på ängen hålls vissa år ett lokalt midsommarfirande.

Utredningsområdet för Telegrafbergets naturreservat omfattar drygt 130 hektar mark, varav 9 hektar är vatten. Marken utgör till stor del tillrinningsområde för Ällmora träsk och har bra vattenkvalitet.
Den norra delen, Telegrafberget utgör till stor del en bergsformation till stor del bestående av bergarten gnejs och naturtypen är övervägande hällmarkstallskog med inslag av gran och lövträd i raviner och dalstråk. Området runt sjön Ällmora träsk är starkt kuperat och uppvisar orörda områden med mycket fin hällmarksflora. Sjön ligger likt ett avlångt fat i bergsryggen och ger med sina omgivande skogsmarker en trolsk inramning. I sjöns sydöstra ände finns en våtmark med intressanta arter av mossor.

Telegrafbergsomådet är en del av det grönstrukturstråk som går från Telegrafberget respektive Klövberget i norr och väster söderut via Dyviks gårds marker ned mot de fina hällmarksområdena vid Dyviksudd. Ängs- och skogsområdet söder om sjön och Ällmoravägen finns med på äldre kartor från 1700-talet och framåt. Området är ett viktigt naturstråk för kontakten med Klövbergets naturreservat.

Uppdrag - Telegrafberget blir naturreservat

I kommunplanen för Tyresö kommun ges i uppdrag till Stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram beslutsunderlag för ett nytt naturreservat - Telegrafberget. Telegrafbergsområdet tas även upp i kommunens grönstrukturplan från 2014, ett underlag till den kommande, nya översiktsplanen för Tyresö som är under framtagande. I grönstrukturplanen anges Telegrafberget ha regionala värden för naturvården.

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar att under hösten 2019 skicka ut reservatsförslag på samråd till alla sakägare och övriga som har anknytning till området.

Under sommar och tidig höst 2016 inventerades området vad gäller naturmiljöer, så kallade biotoper. Förslag till beslut för reservatet, inklusive föreskrifter och skötselplan tas fram där efter. Under 2017-2018 har mätarbeten för gränspunkter utförts i hela området. I juni 2019 togs ärendet upp i kommunens hållbarhetsutskott där förslag till beslutshandlingar inklusive förslag till skötselplan redovisades och stadsbyggnadsförvaltningen gavs i uppdrag att sända ut förslaget på samråd.

Samrådet berör Länsstyrelsen med flera myndigheter, sakägare och föreningar som har anknytning till området samt el- och telekomföretag. Gränsgrannar kommer också att få ta del av samrådet för synpunkter eller annan information. Tiden för samråd sätts till åtta veckor. Samrådet kungörs på kommunens webbplats tyreso.se och i dagstidning och lokalpress.

Efter samrådsperiodens slut upprättas en samrådsredogörelse tillsammans med ärendets beslutstext, föreskrifter och skötselplan. som uppdaterats. Inmätning av gränser utförs. Ärendet om inrättande av naturreservatet tas där efter upp för beslut i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, vidare i kommunstyrelsen och till sist i kommunfullmäktige. Beslutet från kommunfullmäktige kungörs på kommunens webbplats tyreso.se/telegrafberget och i tidningar. Efter att överklagandetiden gått ut eller eventuella överklaganden har behandlats vinner beslutet om naturreservatet laga kraft

Synpunkter?

Om ni har information eller synpunkter i ärendet, speciellt gällande servitut, avtal eller liknande, är ni välkomna att ta kontakt med översiktsplaneringsenheten, gärna via e-post: plan@tyreso.se. Skriv ”Telegrafberget” i ämnesraden.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019
Upp