Rävnäset

Rävnäset sticker ut som en halvö i Albysjöns östra del och når nästan fram till fastlandet på andra sidan. På östra sidan ligger den lilla sjön Fatburen. Området är starkt kuperat och har karga hällmarker i höjdlägena. I branterna som är rikare vad gäller växtlighet, breder lummiga lövskogspartier ut sig.

De äldre och igenväxande ängsmarkerna i dalsänkorna har till fram på 1950-talet brukats, men nu finns det i de sydöstra delarna en stor förekomst av främst gran men även tall. Från äldre kartor så är det känt att Rävnäset brukades under åtminstone från 1700-talets slut, troligen mycket längre tillbaka.

Under 2016 utförs biotopvårdande insatser av kommunen i området, främst borttagning av gran som växer in i lövträd, främst större ekar och i hasselbestånd. Under åren 2014 och 2015 gjordes en hel del biotopvårdande åtgärder i området. Rävnäset ingår sedan 2002 i Alby naturreservat.

Området har klassats enligt kommunens naturinventering och översiktsplanen och har regionalt värde.

Rävnäset ingår i Alby naturreservat

Areal
27 hektar

Skyddsmotiv
Botanik, zoologi och friluftsliv

Skyddsklass
III, lokalt värde

Områdets status
Ingår i Alby naturreservat

Markägare
Tyresö kommun

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 12 mars 2018

Hitta på sidan