Barnens närnatur

Tyresö kommun inventerade under 2009 skolornas och förskolornas nyttjande av natur nära verksamheten - nära i naturen. För att få en god bild av vilka naturområden i kommunen som ofta används så fick enheterna svara på en enkät. Resultaten är publicerade i en rapport - Barnens närnatur.

Inventeringens resultat ger goda förutsättningar för kommunen att kunna ta hänsyn till de områden som används av barn och ungdomar i skola och förskola. Att sedan dessa områden används av andra åldersgrupper, av närboende och andra är förstås bra.

I projektet fick skolenheterna svara på frågor om deras nyttjande av närnatur i lek och undervisning.

Frågorna berörde:

  • Vilka områden som besöks och avgränsning på karta (max fem stycken)
  • Vilka aktiviteter/ämnen som bedrivs i aktuellt område
  • Hur ofta grupper/klasserna besöker området
  • Vilka årsgrupper/årsklasser som nyttjar vilka områden.

Vi analyserade resultaten vidare genom att se hur långa avstånden mellan valda områden och enheten var och jämförde med Boverkets rekommenderade norm om maximalt 300 meter till närnatur för skolor och närboende.

I undersökningen kunde verifieras att det finns delar av kommunen, speciellt Trollbäcken, som är underförsörjda med närnatur för skolbarn.
Rapport över inventeringen och utvärderingen av projektet.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 19 februari 2018

Hitta på sidan