Naturen i Tyresö

Här finns allmän information om Tyresönaturen, allemansrätten och allemansvett, en del rapporter och inventeringar.

Alla är välkomna ut i naturen

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.

I naturreservaten gäller inte allemansrätten, var noga med att följa de särskilda bestämmelser som gäller.

Allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Allemansrätten på andra språklänk till annan webbplats

Södertörnsekologerna är ett samarbete med ekologer, planerare och miljöinspektörer från tio av Södertörns kommuner. Bland projekten de genomfört hör inventeringar av lavar, mossor, svampar, vattenväxter, fisk, trollsländor samt grod- och kräldjur.

Inventering av fladdermöss på Södertörn

Under 2017–2018 genomförde nio Södertörnskommuner en förnyad fladdermusinventering. Fladdermöss är en artgrupp som är bra att använda som miljöindikator.

Nätverket Södertörnsekologerna senaste projekt var en inventering av "mångfaldsekar" i kommunerna. Forskare har haft i uppdrag att undersöka insektsfaunan, lavar, mossor och tickor som lever i ekarna. Intressant var att studera skillnader i mönstren av fynd från de olika kommunernas ekar.

Södertörnsekologernalänk till annan webbplats

Kommuner som deltar i samarbetet är för närvarande Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Stockholm, Södertälje och Tyresö.

Naturinventering

Naturinventeringen är ett beslutsunderlag för kommunen i naturvårdsfrågor och planering. Den kan också användas i undervisning och som en faktabank för den som vill vill lära känna Tyresös mångformiga natur närmare.
Tyresö kommuns naturinventering är från 1998. Den innehåller en översiktlig beskrivning av Tyresös natur, beskrivningar av de 37 områden som klassats utifrån sina naturvärden, identifiering av Tyresös ekologiskt särskilt känsliga områden samt kartor.

Naturinventering för Tyresö

Tyresös grönstrukturplan

I Tyresö har vi sedan 10 år en inventering av kommunens grova träd. Ett arbete som bedrivits av Länsstyrelserna i Sverige från 2006 till 2013 var en inventering av grova träd i länen.

Inventeringen av grova träd i länet

Ett grovt träd är ett träd som har ett visst "midjemått" och är på grund av sin höga ålder sällsynt. I och med att träden är gamla så har det utvecklats ett antal biotoper, livsmiljöer, i, på och i trädets närhet som gör att de ofta hyser ett antal sällsynta och ofta undanträngda arter av mossor, lavar, insekter, fåglar med flera organismgrupper.

En annan orsak till att vi vill veta var de grövre träden finns i kommunen är ur planeringssynpunkt, för att kunna ta hänsyn till de träd eller trädgrupper som kräver extra hänsyn, till exempel vid nya vägsträckningar. 2013 blev den sista kommunen i länet inventerad.

Var finns de grova träden?

De grova träden finns ofta i mer kulturpåverkade områden. I tall- och granskogarna har de grova träden skattats under gångna århundraden. Så de flesta träden hittas i och vid hagmarker och i parkmarker kring slott och herresäten.

Här finns de grövsta träden i Tyresö

 • kring Tyresö slott
 • kring Stormyra-Brakmaren-Storängen
 • Kalvnäsets östra sida
 • området runt Åvaviken
 • Tyresö Strand
 • Fornudden

Inventeringar av grova träd i Tyresö

Under hösten 2010 påbörjade Länsstyrelsen sin inventering av Tyresö kommuns grova träd. Samtidigt inventeras även Huddinge och Stockholms stad. I Tyresö har Ulf Johansson gjort en inventering av grova träd som ett eget initiativ och då redan 1996 och här redovisas delar av Ulfs resultat.

Inventering grova träd 1996

Av naturliga skäl har inte privatägda tomter inventerats. Om Du har grovvuxna träd på din tomt så hör gärna av dig till Ulf, telefon 712 09 68.

Nationell databas för uppgifter om Sveriges grova träd

Sveriges lantbruksuniversitet har portal för allmänheten att lägga in uppgifter om grova träd. Syftet är att på sikt få en god bild av förekomst och status för de grova träden i Sverige och kunna bibehålla en stor del av den omfattande biologiska mångfald som är knuten till de grova träden, med sina många livsmiljöer.

Artportalenlänk till annan webbplats

Metodik

Träden mäts i brösthöjd, 130 cm över marken eller vid det smalaste stället därunder. Flerstammiga eller sammanvuxna stammar har normalt inte accepterats. För att ett träd ska kunna kallas grovt har följande gränser för omkretsen av de olika trädslagen visat sig praktiska och rättvisande:

 • Ek 300 cm
 • Gran och tall 220 cm
 • Alm, ask, lind, lönn, al, asp, björk och sälg 200 cm
 • Oxel, rönn och vildapel 100 cm
 • En 50 cm
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 22 mars 2021