Hammarbergets naturreservat

Hammarbergets naturreservat ligger sydost om Tyresö kyrka och strax norr om Tyresta naturreservat. Reservatet utgörs av en udde i Kalvfjärdens västra del. Området har höga naturvärden och är av stort intresse för friluftslivet.

Hammarbergets naturreservat

Syftet med reservatet är att bevara ett variationsrikt område med stort inslag av ädellövskog och öppna ängsmarker med rik flora och fauna. Området ska också få möjlighet att bevara och utveckla en naturskogsartad granskog med dess biologiska mångfald och känsla av orördhet.

Naturen i reservatet

Hammarberget är starkt kuperat, mycket omväxlande och naturskönt. Området består av blandskog med mycket ek och hassel. Den norra delen består av tät asp och björkskog med inslag av ek och vid den södra sidan finner man mest åkermarker.

På Hammarängen som sträcker sig mot norr och väster kan du ströva bland blommor och kor. En väg går genom naturreservatet ner mot vattnet. Här kan du låta blicken sträcka ut över Kalvfjärden i norr. I sydväst ligger Brakmarsviken. Stränderna utgörs till största del av klippuddar.

Djurlivet

Den omväxlande naturen gör området viltrikt. Det är vanligt med fälthare, älg, rådjur och grävling. Inom insektsvärlden har man observerat den mer sällsynta guldbaggen Cetonia lugubris. Det finns även mycket fåglar i området. Bland annat häckar kattuggla, skogsduva, stjärtmes, grönsångare och flera hackspettarter.

Växter och svamp

Floran i ädellövskogen är mycket artrik med ett stort antal exklusiva arter. Bland annat växer rikligt med skogslök, lundslök, lumgört och underviol. I området växer också många sällsynta mossor, lavar och svampar, däribland lunglaven som växer på gamla lövträd, som påminner om en lunga — därav namnet. Bland svampar kan nämnas tårtoftsskivling, kandelaberfingersvamp, skumticka och några sällsynta vaxskivlingar.

Områdets historia

Ädellövskogen vid Hammarberget tros ha funnits sedan fem tusen år och man tror också att människan har funnits i området sedan järnåldern. I slutet av 1700-talet började man bärga hö till områdets kreatur och vissa ängar blev till åkrar under 1800-talet. På 1900-talet växte mycket igen, vilket har arbetats med sedan dess.

Hammarberget instiftades som naturreservat 1993 och har en enskild markägare men är till största delen tillgänglig för allmänheten.

Utflyktsmål

Det går en väg går genom naturreservatet ner mot vattnet. På Hammarängen som sträcker sig mot norr och väster kan du ströva bland blommor och kor. Här kan du låta blicken sträcka ut över Kalvfjärden i norr. I sydväst ligger Brakmarsviken.

Vandringsleden Kustleden går förbi naturreservatet, som också ligger i direkt anslutning till Tyresta naturreservat.

Tältning är tillåten max 1 dygn. Eldning/grillning är inte tillåtet. Hammarbergets naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen.

Läs mer om vad som gäller i reservatet Länk till annan webbplats.

Hammarbergets karta

Till fots och cykel: Du kan ta dig till området norrifrån via Vissvassvägen samt söderifrån via Tyresta nationalpark.

Med bil: Du åker enklast till Hammarberget norrifrån via Vissvassvägen. Kör söderut från Tyresö slott, hela vägen ner till Mörkdalens parkeringsplats på Sisshammarvägen. Från parkeringen leder en cirka 900 meter lång promenadvänlig grusväg till reservatet. Att komma söderifrån är svårare. Vägbommar finns både vid Vissvassvägen och Åva gård.

Med kollektivtrafik: Närmaste busshållplats är Bergholmsvägen cirka 4 kilometer bort. (Buss 817). Se www.sl.se Länk till annan webbplats. för exakta turer.

Naturreservatet bildat år
1993

Areal
58 hektartotalt, varav 38 hektar land

Naturreservatsförvaltare
Länsstyrelsen i Stockholms län

Markägare
Enskild

Sidan publicerad av: Trafik- och miljöenheten
Senast uppdaterad: 25 maj 2021