Alby naturreservat

Alby naturreservat ligger vid Albysjön cirka tre kilometer från Tyresö centrum. Alby är ett område med friluftsgård, café, naturrum, motionsslingor, friluftsbad och värdefull natur.

Alby naturreservat

Syftet med reservatet är att bevara djur- och växtliv samt bevara och utveckla natur- och kulturmiljöerna. Området ska också användas för friluftsliv, rekreation och utbildning.

Naturen i reservatet

Landskapet karaktäriseras av det kustnära, typiska Södertörnslandskapet. Här finns djupa dalgångar, ofta med mäktiga leravlagringar, bergsryggar med moränförekomster i branterna och avspolade, magra hällmarker med knotiga tallar. Här och var i sluttningarna finns ek och hassel.

Reservatet består av skogs- och jordbruksmarker, de senare till största delen ängs- och hagmarker. Fnyskbäcken rinner slingrande söderut genom ett skogsparti, ut i de öppna markerna ner mot gårdarna Uddby och Alby. Här är också landskapet mycket vackert.

Sörmlandsleden löper från norr genom reservatet ned mot Nyfors. I områdets norra del finns sedan 1998 Kolardammarna, som är en dagvattenanläggning för att rena Fnyskbäckens vatten som rinner från centrala Bollmora till Albysjön.

Gångbro till Tyresta

Sedan juni 2023 kan du från Alby gå över till Tyrestareservatet på bron över Nyforsviken.

Växter och djur

I Alby återfinns de växt- och djurarter som är typiska för Södertörns kustnära områden. En extra stor biologisk mångfald, både inom växt- och djurlivet, finns på halvön Rävnäset. Här förekommer bland annat en intressant insektsfauna och en del ovanligare lavarter. Sedan en tid tillbaka bor här även bäver.

Kolardammarna är biotop för mindre vattensalamander.

Kulturhistoria

Området har en rik och spännande kulturhistoria.

Utflyktsmål

Många åker till Alby för att uppleva ett varierat friluftsliv, här finns motionsspår, badplats, utegym, naturrum samt skidspår och stor pulkabacke. Uddby Gård med dess djur är också ett populärt utflyktsmål, speciellt för barnfamiljer. Det finns en lekplats vid Alby gård samt vid badplatsen.

Från bronsåldern till Alby idag

Det finns mycket historia kring Albysjön. Redan på bronsåldern verkar människor ha rört sig i området.

Eldning/grillning är tillåtet endast på anvisade och iordningställda rastplatser. Tältning är förbjudet på Rävnäset. Vid övriga frågor kontakta Servicecenter.

Läs mer om vad som gäller i reservatet

Det finns tre entréer till Alby naturreservat.

Adress: Alby skogsväg, Tyresö

Till fots och cykel: Du kan ta dig till området via Fårdala och dess motionsspår, via Prästgårdsvägen samt via Myggdalsvägen.

Med bil: Kör antingen längs Myggdalsvägen, ta av vid Alby skogsväg och parkera vid en stor parkeringsplats cirka 300 meter från badet. Du kan även köra in via Prästgårdsvägen och parkera vid friluftsgårdens bastu.

Med kollektivtrafik: Åk till Nyfors busshållplats (buss 873, 813C) och promenera cirka 500 meter för att ta dig till reservatet. Det är skyltat. Bussen går antingen från Gullmarsplan eller Tyresö centrum. Se www.sl.se Länk till annan webbplats. för exakta turer.

Karta - hitta till Alby friluftsgård Länk till annan webbplats.

Karta över Alby naturreservatFörstora bilden

Naturreservatet bildat år
1975, utvidgades 2001

Areal
287 hektar

Naturreservatsförvaltare
Tyresö kommun

Markägare
Tyresö kommun och en mindre del Tyresö Strands markägareförening.

Läs om naturreservatet i naturinventeringen , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. (om Alby naturreservat sidan 76)

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 december 2023