Wättingeströmmen - Nyfors

Wättingeströmmen eller Nyfors som den kom att benämnas efter pappersbruket som etablerades på platsen under mitten av 1800-talet, ligger vid Tyresö-Flatens utlopp. Nedströms ligger Albysjön. Fallhöjden är cirka fem meter och är ett av de högsta vattenfallen i regionen.

Nyfors

Miljön runt forsen är delvis omdanad och kulturpåverkad efter 500 år av industrihistoria på platsen. Forsen är reglerad i dag. Området är omgivet av lövträdsvegetation och brant stupande klippor.

Strömstarens hemvist

Genom att det finns bottenlevande organismer som dag- och nattsländelarver i forsen kan om vintern strömstaren, som letar efter larverna dyka i vattnet kan därigenom finna näringsrik mat under den kalla årstiden. Nyfors är en välkänd lokal i länet för strömstaren. Fram till 1950-talet häckade strömstaren på platsen, under tiden därefter fram till 1980-talets början har vattnet varit för näringsrikt och strömstarens mat, de bottenlevande sländelarverna har gått ned i antal.

Sörmlandsleden

Sörmlandsleden passerar genom området på sin sträckning mellan Alby naturreservat och ned till Tyrestaområdet och Tyresta by. Nyfors är ett mycket omtyckt och gammal målpunkt för besökare.

En del av området ingår i Tyresta naturreservat. Området vid forsen ägs av Tyresö kommun.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 30 april 2021