Spirudden - Stavholmen

Området ingår i landskapet kring Åva och ingår sedan 1993 i Tyresta naturreservat. Innan dess ingick området i Tyresta-Åva naturreservat. Markerna runt Stavholmen utgörs av åker och betesmarker där flacka betade strandängar och torrbackar växlar med lätt kuperade moränkullar med ädellövträd.

Strandängarna har en intressant flora som gynnas av betet. Stränderna blir zonerade vad gäller växtarter, beroende på vattenstånd, salthalt med flera parametrar. Några exempel på växter du ser här är salttåg, gulkämpar, havssälting och strandkrypa. Högre upp breder rödsvingel, smultron, vitklöver, målla och gåsört ut sig.

Om vårvintern hörs ugglor hoa i skymningen. Under våren blommar den hävdgynnade floran, speciellt på Stavholmen, till exempel orkidén Adam och Eva,
gullviva, kattfot och mandelblom.

Störst antal av olika fågelarter i kommunen.

Stavholmen är nog i särklass den plats som håller störst antal av olika fågelarter i kommunen. Vid strandängarna ser du tidvis rödbena, tofsvipa, skäggdopping, sothöna, gräsand, knölsvan, storskrak, vigg och knipa. Fiskgjusen och hägern visar sig regelbundet och då och då även havsörn.

Strandängarna, som betas, besöks av sträckande gluttsnäppor, grönbena och brushane. I ekarnas håligheter häckar skogsduva, storskrake, stare och gröngölingen.

Området är klassat att ha regionala värden i kommunens naturinventering och i Tyresös översiktsplan.

Ungefärlig plats för Spirudden och Stavholmen utmärkt på kartaFörstora bilden

Spirudden och Stavholmen markerat med grönt (obs ej exakta gränser). Klicka för större bild.

Skyddsmotiv
Botanik, zoologi, friluftsliv, kulturvärde och landskapsbild.

Skyddsklass
II, regionalt värde

Områdets status
Ingår i Tyresta naturreservat Länk till annan webbplats.

Markägare
Staten, Stockholms stad

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 juli 2023