Rävnäset

Rävnäset sticker ut som en halvö i Albysjöns östra del och når nästan fram till fastlandet på andra sidan. På östra sidan ligger den lilla sjön Fatburen. Området är starkt kuperat och har karga hällmarker i höjdlägena. I branterna som är rikare vad gäller växtlighet, breder lummiga lövskogspartier ut sig.

De äldre och igenväxande ängsmarkerna i dalsänkorna brukades fram 1950-talet, men nu finns det i de sydöstra delarna en stor förekomst av främst gran men även tall. Från äldre kartor är det känt att Rävnäset brukades åtminstone från 1700-talets slut, troligen mycket längre tillbaka.

Under åren 2014-2016 utfördes biotopvårdande insatser av kommunen i området, främst borttagning av gran som växer in i lövträd, främst större ekar och i hasselbestånd. Rävnäset ingår sedan 2002 i Alby naturreservat.

Området har klassats enligt kommunens naturinventering och översiktsplanen och har regionalt värde.

Rävnäset ingår i Alby naturreservat

Ungefärlig plats för Rävnäset utmärkt på kartaFörstora bilden

Rävnäset markerat med grönt (obs ej exakta gränser)

Areal
27 hektar

Skyddsmotiv
Botanik, zoologi och friluftsliv

Skyddsklass
III, lokalt värde

Områdets status
Ingår i Alby naturreservat

Markägare
Tyresö kommun

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 november 2023

Hitta på sidan