Fatburen – Follbrinksströmmen

Fatburen, som ingår i Alby naturreservat och ligger i närheten av Tyresö slott, är den sista sjön i Tyresåns sjösystem före utloppet i Kalvfjärden.

Follbrink

Fallhöjden är över 13 meter ned till via Follbrinksströmmen till utloppet i Kalvfjärden som ligger inom Tyresö slottspark. Det finns även ett utlopp i Albysjön via Uddby och dess kraftverk men utloppet är det som anses vara det naturliga utloppet. Det har funnits ett antal beskrivna verksamheter vid forsen sedan 1409, då en kvarn fanns på plats vid forsen. Under 1700-talet fanns ett stålbruk och den sista verksamheten vid strömmen var ett sågverk som lade ned driften under 1940-talet.

Artrik fauna

I dag är det endast strömstaren som använder forsen för jakt efter dag- och nattsländelarver. Längre ned i ån, när vattnet lugnat ned sig brukar kungsfiskaren uppehålla sig nära ån. I ån vandrar om höstarna Öringar upp för att leka. Vattenflödet i denna del av Tyresåns utlopp är för närvarande reglerat så att åtminstone 150 liter per sekund ska passera ut från Fatbursdammen förutom under oktober och november då minimitappningen ska vara 200 liter per sekund.

I området finns en rik fauna av fladdermusarter, i Tyresö slottsområde – Follbrinksströmmen har observerats åtminstone sju olika arter vid inventeringar. Det indikerar en rik fladdermuslokal.

Albeståndet vid strömmens nedre delar består av många grövre alar och är ett av länets större alförekomster. I områdets övre del finns även lönn, alm, hassel och björk.

Ungefärlig plats för området utmärkt på kartaFörstora bilden

Fatburen markerat med grönt (obs ej exakta gränser)

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 december 2021

Hitta på sidan