Inventeringar och rapporter

Naturinventering

Naturinventeringen är ett beslutsunderlag för kommunen i naturvårdsfrågor och planering. Den kan också användas i undervisning och som en faktabank för den som vill vill lära känna Tyresös mångformiga natur närmare.
Tyresö kommuns naturinventering är från 1998. Den innehåller en översiktlig beskrivning av Tyresös natur, beskrivningar av de 37 områden som klassats utifrån sina naturvärden, identifiering av Tyresös ekologiskt särskilt känsliga områden samt kartor.

Naturinventering för Tyresö , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Tyresös grönstrukturplan , 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Inventering av fladdermöss på Södertörn
Under 2017–2018 genomförde nio Södertörnskommuner en förnyad fladdermusinventering. Fladdermöss är en artgrupp som är bra att använda som miljöindikator.

I Tyresö har vi sedan 10 år en inventering av kommunens grova träd. Ett arbete som bedrivits av Länsstyrelserna i Sverige från 2006 till 2013 var en inventering av grova träd i länen.

Inventeringen av grova träd i länet

Ett grovt träd är ett träd som har ett visst "midjemått" och är på grund av sin höga ålder sällsynt. I och med att träden är gamla så har det utvecklats ett antal biotoper, livsmiljöer, i, på och i trädets närhet som gör att de ofta hyser ett antal sällsynta och ofta undanträngda arter av mossor, lavar, insekter, fåglar med flera organismgrupper.

En annan orsak till att vi vill veta var de grövre träden finns i kommunen är ur planeringssynpunkt, för att kunna ta hänsyn till de träd eller trädgrupper som kräver extra hänsyn, till exempel vid nya vägsträckningar. 2013 blev den sista kommunen i länet inventerad.

Var finns de grova träden?

De grova träden finns ofta i mer kulturpåverkade områden. I tall- och granskogarna har de grova träden skattats under gångna århundraden. Så de flesta träden hittas i och vid hagmarker och i parkmarker kring slott och herresäten.

Här finns de grövsta träden i Tyresö

 • kring Tyresö slott
 • kring Stormyra-Brakmaren-Storängen
 • Kalvnäsets östra sida
 • området runt Åvaviken
 • Tyresö Strand
 • Fornudden

Inventeringar av grova träd i Tyresö

Under hösten 2010 påbörjade Länsstyrelsen sin inventering av Tyresö kommuns grova träd. Samtidigt inventeras även Huddinge och Stockholms stad. I Tyresö har Ulf Johansson gjort en inventering av grova träd som ett eget initiativ och då redan 1996 och här redovisas delar av Ulfs resultat.

Inventering grova träd 1996 , 30.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Av naturliga skäl har inte privatägda tomter inventerats. Om Du har grovvuxna träd på din tomt så hör gärna av dig till Ulf, telefon 712 09 68.

Nationell databas för uppgifter om Sveriges grova träd

Sveriges lantbruksuniversitet har portal för allmänheten att lägga in uppgifter om grova träd. Syftet är att på sikt få en god bild av förekomst och status för de grova träden i Sverige och kunna bibehålla en stor del av den omfattande biologiska mångfald som är knuten till de grova träden, med sina många livsmiljöer.

Artportalen Länk till annan webbplats.

Metodik

Träden mäts i brösthöjd, 130 cm över marken eller vid det smalaste stället därunder. Flerstammiga eller sammanvuxna stammar har normalt inte accepterats. För att ett träd ska kunna kallas grovt har följande gränser för omkretsen av de olika trädslagen visat sig praktiska och rättvisande:

 • Ek 300 cm
 • Gran och tall 220 cm
 • Alm, ask, lind, lönn, al, asp, björk och sälg 200 cm
 • Oxel, rönn och vildapel 100 cm
 • En 50 cm
Sidan publicerad av: Trafik- och miljöenheten
Senast uppdaterad: 8 oktober 2021

Hitta på sidan